Cat. 2. Grootschalige Samenwerkingsprojecten

Oproep: 
EACEA 34/2018 (NIEUW!)
Deadline(s): 
 • 11 december 2018
 • 31 oktober 2019 (datum onder voorbehoud)

Doelstelling

Met deze subsidiemaatregel wil de Europese Commissie organisaties uit de podiumkunsten, beeldende kunsten, erfgoed, architectuur, design, audiovisuele media, alsook beroepsverenigingen, onderzoekscentra, universiteiten, culturele instellingen en overheden uit de verschillende deelnemende landen stimuleren om professioneel en innovatief samen te werken en hun culturele en artistieke bereik over de grenzen uit te breiden.
 

Prioriteiten voor Europese samenwerkingsprojecten

 1. Transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties met de bedoeling om culturele- en taalkundige diversiteit te promoten en een brede en duurzame interesse voor de Europese culturele content te bevorderen.
   
 2. Professionele ontwikkeling (capacity building):
  • ontwikkelen van innoverende businessmodellen
  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in onze snel evoluerende maatschappij, gekenmerkt door digitale en technologische vooruitgang;
  • ondersteunen van artiesten en culturele actoren om een internationale carrière uit te bouwen.
    
 3. Duurzame publieksontwikkeling (audience engagement):
  • bedenken van strategische acties voor betere en grotere publieksbetrokkenheid.
 4. NIEUW! Stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde EU waarden, begrip en respect voor andere culturen met als doel om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen;

 5. NIEUW! Bewustmaken van gemeenschappelijke Europese waarden en gedeelde geschiedenis, alsook het aanmoedigen van het samenhorigheidsgevoel dat als bindend thema benut werd tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Dit betekent dat de nieuwe oproep 5 prioriteiten kent.  Deze mogen maar hoeven niet allemaal aan bod te komen in jouw project. Beter is het om duidelijk te kiezen voor 1 hoofdprioriteit met een goede focus, dan alle vijf de prioriteiten vaag aan te halen.

Meer achtergrondinformatie over het Europese Cultuurbeleid vind je terug in de Nieuwe Europese Agenda voor Cultuur 2018.

Grootschalige Samenwerkingsprojecten moeten meer nog dan de Kleinschalige Samenwerkingsprojecten blijk geven van duurzame en Europees gerichte activiteiten en impact.
 

Wie komt in aanmerking?

 • Organisaties uit de culturele of creatieve sector met een publiek-of privaatrechtelijke rechtsvorm.
 • Overheden, universiteiten en commerciële organisaties met een culturele of creatieve hoofdactiviteit.
 • De projectleider moet tenminste officieel 2 jaar bestaan op het ogenblik van de subsidieaanvraag. Dit criterium geldt niet meer voor de partnerorganisaties.
 • Aantal deelnemers: minimum 6 organisaties (1 projectleider en 5 partnerorganisaties) uit minimum 6 verschillende deelnemende landen van Creative Europe.
 • NIEUW! Als projectleider kan je slechts éénmalig per oproepjaar deelnemen. Als partner mag je in meerdere projecten deelnemen.
   

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Het samenwerkingsproject biedt een Europese meerwaarde, zijnde een extra dimensie die enkel op Europees niveau en dankzij de samenwerking kan worden bereikt.
 • Het project bevordert de mobiliteit van kunstenaars, culturele professionals en hun creaties.
 • Het project stimuleert een duurzame relatie met het publiek. Speciale aandacht gaat naar kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen.
 • Het gebruik van digitale technologieën en in het bijzonder van social media vormen een integraal deel van het project.
 • Het project draagt bij aan innovatie door de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe business modellen voor o.a. financiering, digitalisering, publieksontwikkeling en marktonderzoek.
 • Het project biedt culturele en creatieve professionals de mogelijkheid om duurzame en internationale samenwerkingen aan te gaan, die ook na afloop van het project verder blijven bestaan.
 • Het project mag niet winstgevend noch verlieslatend zijn.
 • Audiovisuele activiteiten zijn toegestaan maar ondergeschikt aan de activiteiten van de niet-audiovisuele culturele en creatieve sectoren.
 • De projectactiviteiten zijn verspreid over de landen van de deelnemende organisaties.
 • De maximale projectlooptijd (subsidiabele periode) van het project is 48 maanden.
 • NIEUW! Het project vangt aan tussen 1 september en 15 december in het jaar waarin de subsidie wordt toegekend.
   

Subsidiebedrag

 • Het betreft een cofinanciering waarbij maximaal 2 miljoen euro (= max. 50% van de totale subsidiabele projectkost) door Europa wordt betaald.
 • De overige kosten (min. 50%) worden door alle partners samen betaald. Dit kan met eigen middelen, nationale, regionale of lokale subsidies, sponsering etc.
   

Tijdslijn

 • Publicatie van de oproep EACEA 34/2018: 16 oktober 2018
 • Deadline indiening subsidieaanvraag: 11 december 2018, 12u00. De e-Form moet gevalideerd en ingediend zijn vóór de deadline van 11.12.2018 – 12 uur ‘s middags. Technische problemen moeten -zonder uitzondering- vóór de deadline gemeld worden
 • Bekendmaking selectieresultaten: eind juni 2019
 • Aanvang project: tussen 1 september en 15 december 2019 (NIEUW). Projecten kunnen geen retro-actieve Creative Europe steun ontvangen voor activiteiten die vóór 1 september 2019 starten.

Naast de formele uitsluitingscriteria (faillissement, belangenvermenging, schulden, gerechtelijke vervolging, etc), algemene selectiecriteria (financiële draagkracht en operationele capaciteit) en de wettelijke criteria (statuut, verplicht aantal deelnemende landen, etc), zijn er een aantal inhoudelijke selectiecriteria.

De aanvragen worden na de administratieve selectie (formele uitsluitingscriteria, algemene - en wettelijke criteria) inhoudelijk beoordeeld door 2 externe experten op basis van 4 toekenningscriteria (‘Award Criteria’). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend. Lees goed de details van de toekenningsvoorwaarden (award Criteria) in de Guidelines 2019.

NIEUW! De geselecteerde projecten moeten minsten 75/100 behalen om geselecteerd te kunnen worden. Deze puntenscore wordt gegeven op de 4 inhoudelijke toekenningscriteria:

1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 30 punten)

 • Hoe draagt het project bij tot de professionalisering van de sector?
 • Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?

2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 30 punten)

 • Hoe worden de geplande projectactiviteiten van het project gerealiseerd in de praktijk?
 • Hoe concreet zijn deze activiteiten uitgewerkt (datum, naam, plaats)?
 • Welke resultaten worden voorzien en hoe worden ze gemeten?
 • Wat is de internationale ervaring van de teamleden? (belang van goed uitgewerkt Europees CV)

3. Communicatie en verspreiding (max. 20 punten)

 • Hoe realistisch en helder is het communicatieplan?
 • Welk doelpubliek wordt bereikt met het project?
 • Hoe wordt bijgedragen aan publieksontwikkeling en via welke strategie?
 • Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU?

4. Kwaliteit van de samenwerking (max. 20 punten)

 • Zijn alle partners sterk betrokken bij het project?
 • Is er een duidelijke en realistische taakverdeling?
 • Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien, ook na afloop van de projectperiode?
   

Vergroot je kansen om geselecteerd te worden

Bij de nieuwe oproep horen vernieuwde richtlijnen met verscherpte prioriteiten van het Creative Europe programma. Teneinde jouw kansen op een positieve evaluatie van jouw aanvraag te vergroten, dien je rekening te houden met het volgende:

 • Het projectvoorstel (en hoofdactiviteiten) straalt een duidelijke keuze uit voor één van de drie prioriteiten van het Creative Europe programma, zijnde:

  1. transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties (allerlei activiteiten naast de reguliere partnermeetings);
  2. publieksontwikkeling (strategische acties voor betere publieksbetrokkenheid);
  3. capaciteitsopbouw (digitalisering; ontwikkelen van nieuwe business modellen; training en vorming).
 • Wanneer samengewerkt wordt met landen buiten de EU en de Economische Vrijhandelszone (EFTA), wordt de diplomatieke rol van cultuur in jouw project duidelijk omschreven, in lijn met het concept van de EU-Agenda voor Cultuur. Bekijk ook het Actueel overzicht van de deelnemende landen.

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 stipt worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

 

Lees meer over aandachtspunten en handige tips bij je aanvraag

 

Wat na de selectie?

 • Ofwel ontvang je felicitaties van de jury ofwel;
 • Ontvang je een gemotiveerde evaluatiebrief die jou zeker kan helpen om jouw project  bij te sturen en volgend jaar opnieuw een aanvraag te overwegen;
 • In geval van een succesvolle aanvraag, volgt de ondertekening van het contractvoorstel met EACEA en de ontvangst van de prefinanciering;
 • Een ‘kick-off'meeting met de Europese Commissie en jouw toegewezen contactpersoon bij het Uitvoerend Agentschap EACEA staat gepland in de daaropvolgende maanden;
 • Nuttige informatie over de praktische projectopvolging, het financiële management en rapportering op de site van EACEA.

 

Via de website van EACEA kan je de noodzakelijke documenten downloaden, nadat de oproep officieel is gepubliceerd.

Je kunt de volgende documenten downloaden van de site van EACEA  :

Vragen?

Wil begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

3 Stappen naar een Succesvol Project

Een handige brochure die je helpt om een succesvol project in te dienen. Download 3 Stappen naar een Succesvol Project.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke Europese Samenwerkingsprojecten zijn in voorgaande oproepen geselecteerd?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter