Filmeducatie

Oproep: 
EACEA 33/2018 (verstreken)
Deadline(s): 
7 maart 2019 (verstreken)

Deze subsidiemaatregel ondersteunt initiatieven die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken (inclusief audiovisueel erfgoed) stimuleren. Daarnaast richt deze maatregel zich ook op de bijdrage van Europese audiovisuele werken aan educatie. Het doelpubliek van de filmeducatieinitiatieven zijn jongeren tussen 11 en 18 jaar.

 

Specifiek voor deze oproep (2019)

Het werkprogramma van 2018 steunt projecten voor een periode van 2 jaar -dus tot einde 2020. De oproep van 2019 is daarom bedoeld voor één specifiek project: het opstellen van een catalogus van minium 7 bekende en belangrijke Europese films (inclusief gerelateerd pedagogisch materiaal) ten behoeve van lagere en secundaire scholen in de MEDIA-landen. 

 

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Projecten die de onderlinge samenwerking van initiatieven rond filmeducatie in Europa bevorderen, met als doel de efficiëntie en Europese dimensie van deze initiatieven te versterken en nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen die gebruik maken van digitale middelen.
 • Projecten die de bijdrage van bestaande Europese films en audiovisuele werken in educatie vergroten, inclusief gecureerde catalogi van films.
 • Voor de oproep van 2019: Een catalogus met een minimum van 7 Europese speelfilms toegankelijk voor leerlingen van de lagere en secundaire scholen in de MEDIA-landen. De rechten van de die films moeten minimum voor 3 jaar zijn en geldig in alle MEDIA-landen
 • De projecten moeten grotendeels gebaseerd zijn op Europese films. Aanvragen moeten een beschrijving bevatten van het project in de juiste context binnen de audiovisuele sector en een plan om de verkregen resultaten te verzamelen, te analyseren en te verspreiden.
 • Filmwijsheid of filmeducatie kan gedefinieerd worden als: 'de competentie om kritisch naar een film te kijken en de inhoud, cinematografie en technische aspecten ervan te analyseren; en het vermogen om zijn taal en technische middelen te manipuleren in de creatieve beeldproductie.'
 • Geselecteerde projecten krijgen subsidies voor een periode van 19 maanden. In de aanvraag moet daarom een duidelijke en gemotiveerde uitleg gegeven worden over hoe de activiteiten tijdens de toekenningsperiode zullen worden verspreid
 • Komen niet in aanmerking:
  • Filmfestivals
  • Activiteiten gericht op het produceren van films
  • Activiteiten gericht op opleidingen voor filmstudenten en hun academische instellingen
  • Opleidingsactiviteiten voor filmprofessionals die niet betrokken zijn bij filmeducatie
 • De actie moet van start gaan op 1 juni 2019.
 • De looptijd is 19 maanden.

 

Wie komt in aanmerking?

 • Europese organisaties die zijn gevestigd in een van de landen die aan het subprogramma Media deelnemen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.
 • In de eerste plaats wordt gemikt op initiatieven rond filmeducatie en intermediairen zoals filminstituten, filmarchieven, festivals, filmclubs en andere organisaties die actief zijn op het gebied van film- en mediawijsheid. 
 • Voor deze subsidiemaatregel zijn tenminste 3 partners vereist (1 projectleider en minstens 2 partners), waarvan minstens 2 partners actief zijn op het gebied van filmeducatie. De partners moeten afkomstig zijn uit ten minste 3 verschillende deelnemende landen van het subprogramma Media en uit tenminste 3 verschillende taalgebieden.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale begrote budget voor deze oproep voor 2019 bedraagt 1 miljoen euro.
 • De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidieerbare kosten.

Projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend:

 1. Relevantie en Europese meerwaarde (30 punten): Aan de hand van dit criterium worden de relevantie van de inhoud en de Europese meerwaarde van de actie beoordeeld, rekening houdend met de doelstellingen van de oproep. Meer bepaald wordt er gekeken naar de Europese dimensie van het project en het vermogen van het project om de doelgroepen te bereiken.
 2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten): Dit criterium wordt gehanteerd om de adequaatheid van de gebruikte methodologie met betrekking tot de doelstellingen te beoordelen, waaronder formaat, doelgroep, selectie- en pedagogische methoden, haalbaarheid en kosteneffectiviteit. Daarnaast worden ook de innovatieve aspecten van het project beoordeeld, zoals het strategisch gebruik van digitale technologie en verschillende distributieplatformen.
 3. Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (20 punten): Aan de hand van dit criterium wordt de impact van het project ingeschat. Daarnaast worden ook de promotie, de verspreiding en de belangstelling in Europese audiovisuele werken beoordeeld.
 4. Kwaliteit van het projectteam en de groep (20 punten): Volgens dit criterium wordt gekeken naar de omvang van het partnerschap en naar de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap, rekening houdend met de doelstellingen van de actie.

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden zodra de oproep wordt gepubliceerd:

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subisidieaanvraag?

Frank Herman

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke organisaties  hebben reeds een subsidie gekregen bij voorgaande oproepen voor publieksontwikkeling?

Project in de kijker

foto man project Eye to Eye

Eye to Eye, is een Media-ondersteund Europees samenwerkingproject waarbij films simultaan worden uitgebracht via VOD, cinema en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter