Markttoegang

Oproep: 
EACEA 31/2018 (verstreken)
Deadline(s): 
7 februari 2019 (verstreken)

Welke projecten komen in aanmerking?

Deze subsidiemaatregel steunt initiatieven, die audiovisuele professionals helpen om de zichtbaarheid van hun werken te vergroten door de toegang tot professionele markten te bevorderen. Daarnaast worden ook initiatieven gesteund die de Europese en mondiale verspreiding van Europese av werken bevorderen via alle distributieplatformen en internationale samenwerkingsprojecten.

 • De aanvrager dient een duidelijk en gedetailleerd plan voor te leggen waarin de impact van de actie op de promotie en circulatie van Europese audiovisuele werken en professionals wordt aangetoond, inclusief de vergrote geografische de verspreiding.
 • Definitie Europees audiovisueel werk: een audiovisueel werk afkomstig van een van de deelnemende landen van het subprogramma Media (of met meerderheid geproduceerd door inwoners van een Media-land) zijnde; langspeelfilms, kortfilms, videogames, tv-series en crossmediale werken, incusief VR-ervaringen. Komen NIET in aanmerking: live-uitzendingen, reality-tv, talkshows, reclame, muziekvideo's, non-narratieve kunstwerken.
 • De initiatieven kunnen zowel binnen als buiten Europa plaatsvinden en dienen open te staan voor zowel Europese als niet-Europese deelnemers.
 • Voor deze oproep voor 2018-2019 wordt de aandacht gevestigd op het gebruik van innovatieve online business tools en het aanmoedigen van de ontwikkeling van netwerken in de projecten. 
 • De activiteit zelf (daadwerkelijke initiatief) dient telkens van start te gaan tussen 1 juni 2019 en 30 juni 2020. De actie (totale project m.b.t. subsidieerbare periode) kan ten vroegste van start gaan vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst of - indien de aanvrager kan aantonen dat de actie vóór die datum moet worden gestart - de datum van indiening van de aanvraag.
 • De maximale duur van de actie is 12 maanden. Er kunnen 6 bijkomende maanden worden verleend op voorwaarde dat de verlening aangevraagd wordt vóór de deadline die in de subsidieovereenkomst staat.
 • Tijdens deze oproep zullen enkel individuele initiatieven ondersteund worden, er worden geen meerjarige partnerschappen (FPA - 2 jaar) afgesloten. 

Er worden 2 typen van acties ondersteund:

Actie 1. Toegang tot fysieke markten voor Europese professionals (B2B):

 • Activiteiten die erop gericht zijn de toegang van professionals en Europese projecten tot professionele audiovisuele markten en beurzen zowel binnen als buiten Europa te vergemakkelijken, zoals coproductie-, financierings-, buyers markten, etc..
 • Er wordt extra nadruk gelegd op kortfilms, videogames, tv-series en crossmediale werken.
 • Er kan geen financiële steun gevraagd worden om deelnamekosten aan bovenstaande activiteiten (coproductie-, financierings-, buyers markten, etc.) te dekken. 

Actie 2. B2B promotieactiviteiten van Europese werken:

 • Uitvoeren van gemeenschappelijke B2B promotieactiviteiten binnen en buiten Media-landen, die georganiseerd worden door pan-Europese netwerken of organisaties die minimaal 15 Media-landen vertegenwoordigen en die gericht zijn op het faciliteren van de distributie en circulatie van Europese audiovisuele werken enerzijds en het netwerk tussen Europese professionals anderzijds.
 • Opzetten en implementeren van B2B promotie-initiatieven en -platformen, gericht op het ontwikkelen van innovatieve methodes en/of businessmodellen om Europese audiovisuele werken te verdelen of releasen. Hierbij ligt de aandacht op netwerking en kennisuitwisseling tussen professionals. Deze activiteiten dienen georganiseerd en gecoördineerd te worden door een groep van minimaal 3 verschillende organisaties uit 3 verschillende Media-landen. De nadruk ligt hier op nieuwe digitale tools en businessmodellen.

 

Wie komt in aanmerking?

Europese bedrijven/organisaties (particuliere bedrijven, NGOs, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, enz.) actief in de audiovisuele sector, die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Media en rechtstreeks of via een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

Het programma staat ook open voor samenwerkingen en gemeenschappelijke acties met landen die niet deelnemen aan het Media-programma maar wel actief zijn in de culturele en creatieve sectoren zoals UNESCO, de Raad van Europa, etc.. op basis van een gemeenschappelijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van het programma.

 

Sudsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2019-2020 bedraagt ongeveer 7,5 miljoen euro.
 • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale subsidieerbare projectkosten voor Europese activiteiten (vinden plaats binnen de Media-landen). Voor internationale activiteiten, die buiten de Media-landen plaatsvinden, kan de subsidie gaan tot 80% van de subsidieerbare kosten.
 • De Commissie heeft als voornemen om  ongeveer 55 initiatieven te subsidiëren.

 

Wijzigingen tegenover vorige oproep

Er zijn 2 in plaats van 3 acties. De Actie 'Online Tools voor Business to Business uitwisselingen' komt te vervallen en valt nu onder de oproep 'Online promotie van Europese Werken'

Ingediende projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend:

 1. Relevantie (max. 30 punten): Relevantie van de inhoud van de actie (inclusief het innovatieve karakter en de internationale/Europese dimensie) ten opzichte van de doelstellingen van de oproep en de behoefte van de audiovisuele industrie.
 2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (max. 30 punten): Geschiktheid van de gebruikte methodologie t.o.v. de doelstellingen (inclusief format, doelgroep, selectiemethoden, samenwerking/synergie met andere projecten, gebruik van digitale technologiën relevant voor nieuwe business modellen, haalbaarheid en kostenefficiëntie).
 3. Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (max. 30 punten): Impact op de financiering, de internationale circulatie en het wereldwijde publiek van projecten/werken en de structurerende effecten op de Europese audiovisuele industrie.
 4. Kwaliteit van het projectteam (max. 10 punten): Relevantie van de internationale, technische en managementexpertise van het team ten opzichte van de doelstellingen van de actie.

Zie officiële richtlijnen voor een gedetailleerde breakdown van de selectiecriteria!

Eerst registreren

Bekijk de video

Om een projectvoorstel te kunnen indienen, moet je je organisatie eerst registreren. De registratieprocedure verloopt als volgt:

 1. Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).
 2. Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met uw ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal.
   

Aanvraag indienen

 • Na de registratie, kan je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden, invullen en indienen bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA). Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Mocht je problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu Uiteraard kun je ook terecht voor hulp en advies bij Joyce Palmers of Delphine Dumon van de Media Desk Vlaanderen.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden zodra de oproep wordt gepubliceerd:

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke initiatieven kregen bij voorgaande oproepen een subsidie voor 'Markttoegang'?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter