Andere subsidiemogelijkheden voor de culturele en creatieve sectoren

Andere subsidiemogelijkheden

 • CulturEU verzamelt in totaal 75 financieringsmogelijkheden uit 21 verschillende EU-programma's, van Creative Europe en Horizon Europa tot de structuurfondsen en InvestEU.
 • Bekijk de video van VLEVA: Europese subsidies voor dummies
 • Funding & Tenders Portal: geeft een overzicht van alle mogelijke subsidieoproepen en aanbestedingen van 15 verschillende Europese programma's.

 

Subsidiewijzer Departement CJM van de Vlaamse overheid

Naast de steun via Creative Europe, zoek je in Vlaanderen en Brussel wellicht ook andere bronnen van ondersteuning. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft een handige subsidiewijzer op zijn vernieuwde website.

 

Andere Vlaamse initiatieven

 • Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en Screen Flanders: ondersteunen audiovisuele projecten in Vlaanderen.

 • Vlaams Fonds voor de Letteren: ondersteunt auteurs, illustratoren, vertalers, uitgevers en diverse organisaties.

 • Kmo-portefeuille: ondersteunt ondernemers bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

 • Kmo groeisubsidie: voor kmo's die een strategische groeisprong willen realiseren.

 • PMV: Europese financiële garantiefacliteit ten behoeve van de creatieve en culturele organisaties in Vlaanderen

 • Win-Winlening: een jaarlijkse belastingskorting van 2,25% op het openstaande kapitaal.

 • Kmo-cofinanciering: een lening van max. 350.000 euro als extra duwtje in de rug.

 • Microstart: microkredieten voor starters en gevestigde ondernemers.

 • Hefboom: verschillende financieringsmogelijkheden voor individuen, organisaties, bedrijven, verenigingen en openbare besturen.

 

Belgische initiatieven

 • Koning Boudewijnstichting
  De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Zo dragen we duurzaam bij tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.
 • Tax Shelter audiovisuele werken: belastingsvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees audiovisueel werk.

 • Tax Shelter Start ups: belastingvermindering van 30 of 45% voor particulieren die investeren in het kapitaal van startende vennootschappen.

 

Andere Europese subsidieprogramma's

 • De subsidiewijzer van Vleva bundelt het meest relevante EU-instrumentarium voor de creatieve en culturele sectoren. 

 • Vleva publicatie met een overzicht van alle EU-subsidies (2.18 MB)

 • Lees het onderzoek Survey on Access to Finance for Cultural and Creative sectors (2.84 MB) uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

 • Europa voor de Burger
  Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen.

 • Erasmus +
  Dit EU-programma voor levenslang en levensbreed onderwijs, beroepsopleidingen, jeugdzaken en sport wil de vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren én volwassenen op de arbeidsmarkt verbeteren en het onderwijs, beroepsopleidingen en jongerenwerk moderniseren. Meer informatie over dit programma is beschikbaar via EPOS vzw, het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor het luik onderwijs- en opleiding, JINT vzw, het Nationaal Agentschap voor het jeugd luik of EU Sportlink, contactpunt voor de sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportinstituten en sportbonden in Vlaanderen. Er is ook een overkoepelende website: www.erasmusplus.vlaanderen

 • EU Aid Volunteers
  EU Aid Volunteers ondersteunt de training en werking van vrijwilligers in de hulpverlenende sector en versterkt humanitaire organisaties.

 • Eurydice
  Het Eurydice netwerk biedt informatie en analyses van de Europese onderwijssystemen en het Europese onderwijsbeleid. Het netwerk bestaat uit 40 nationale units in 36 landen die behoren tot het EU-Lifelong Learning programma.

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
  Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen.

 • Europees Sociaal Fonds
  Het Europees Sociaal Fonds geeft subsidies aan organisaties die de arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

 

Internationale subsidieprogramma's

 • Asian Europe Foundation (ASEF)
  ASEF legt zich toe op de ontwikkeling van netwerken die de relatie tussen Azië en Europa bevorderen.

 • Euromed
  Euromed is een "ethical consulting company". Ze ondersteunt individuele experten, NGO’s, academische instituten en bedrijven die gespecialiseerd zijn in partnerschappen tussen de Europese Unie en de landen uit het Middellandse Zee-gebied. Ze geeft steun en advies bij projecten die door de Europese Commissie worden gefinancierd.

 • YATF - Young Arab Theatre Fund
  De 'Grants for Artists' van YATF zijn bedoeld om kunstenaars (individuen, samenwerkingen, collectieven) te ondersteunen om hun praktijk te ontwikkelen. Beurzen kunnen gebruikt worden voor onderzoek, voor een evenement, om nieuw werk te maken, te publiceren, te reizen, deel te nemen aan een residentie of workshop, of om een tentoonstelling of performance te presenteren. Elk kalenderjaar worden ongeveer 10 beurzen uitgereikt, voor een gemiddeld bedrag van 5000 euro.

 • Anna Lindh Stichting (ALS)
  promoot interculturele uitwisselingen en gemeenschappelijke projecten van organisaties van de burgersamenleving uit de 42 landen van de Euro-Mediterrane regio

 • European Cultural Foundation
  Dit onafhankelijke fonds wil culturele uitwisseling in Europa initiëren en ondersteunen via drie subsidieprogramma's:
 1. Collaboration Grants: gericht op samenwerkende organisaties uit de culturele sector binnen de Europese Unie of uit EU-buurlanden
 2. Balkan Incentive Fund for Culture Grants: gericht op culturele initiatieven van organisaties in of in samenwerking met Balkanlanden
 3. STEP Beyond Travel Grants: gericht op (jonge) kunstenaars/artiesten die reizen binnen de Europese Unie of in EU-buurlanden
 
 • TelepART
  In 2016 lanceerde het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux het reissubsidieprogramma TelepART, bedoeld om de uitwisseling tussen de podiumkunsten in Finland en de Benelux te stimuleren. Het programma heeft als doel het voor Europese organisatoren aantrekkelijker te maken om Finse optredens op het programma te zetten, door een bescheiden maar essentiële subsidie te bieden die de reis- en verblijfskosten dekt. In twee jaar tijd is TelepART uitgebreid naar de Finse instituten in Londen, Duitsland, Estland, Hongarije en, sinds mei dit jaar, Japan, waarmee het programma inmiddels 17 landen omvat. De subsidie heeft tot dusver al 263 optredens mogelijk gemaakt, en artiesten in totaal al 280.000 euro aan honoraria opgeleverd. Hier kun je een TelepART-subsidie aanvragen. Je kunt 100 euro tot 1000 euro subsidie krijgen voor reiskosten. Dit is maximum 50% van de in aanmerking komende kosten. 

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter