GET READY! Creative Europe 2021-2027

22 september 2020
Op 31 december 2020 loopt het laatste jaar van het Creative Europe-subsidieprogramma (2014-2020) officieel af. Het nieuwe 7-jarige Creative Europe-programma 2021-2027 meldt zich aan.

Maar de definitieve goedkeuring en uitrol ervan loopt vertraging op. Oorzaken: de impact van de COVID-19-pandemie, de Brexit-perikelen – UK stapt niet meer mee in het nieuwe programma – en het verlate akkoord van de EU-lidstaten over het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarvan het Creative Europe 2021-2027-budget deel uitmaakt. Met dit laatste is evenwel een belangrijke kaap genomen. Eenmaal het financieel slotakkoord door het Europees Parlement is goedgekeurd, later dit jaar, kan Creative Europe 2021-2027 zijn definitieve vorm krijgen.

 

TUSSENSTAND – WAT WETEN WE NU AL?

1. Budget

Op 21 juli 2020 hebben de 27 EU-lidstaten hun akkoord gegeven over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het Herstelpakket. Dit voorstel spreekt over 1074,3 miljard euro voor het MFK en een Herstelpakket (Recovery Package) van 750 miljard euro, dit laatste om de ingrijpende impact van de Covid-19-pandemie te verzachten.

Het Meerjarig Financieel Kader stelt de uitgaven van de Europese Unie voor een periode van 7 jaar vast. Het bepaalt hoeveel middelen de verschillende Europese programma's, waaronder Creative Europe, toegewezen krijgen.

Het voorgestelde budget voor het Creative Europe-programma (2021-2027) is 1,842 miljard euro (index 2020) of 1,64 miljard euro (index 2018). Dit is dezelfde som als voorgesteld door de Europese Commissie in mei 2018, maar nog steeds beduidend lager dan het voorstel van het Europees Parlement. Dit stelde aanvankelijk een verdubbeling voor van het Creative Europe-budget tot 2,8 miljard euro. Blijft het voorgesteld bedrag van 1,842 miljard euro van het MFK behouden of gaat het Europees Parlement toch nog voor een hoger bedrag? De culturele en creatieve sectoren blijven inmiddels ijveren voor die hogere ondersteuning. Te meer omdat de EU dit jaar de Culturele en Creatieve Sectoren – waaronder de audiovisuele sector – voor het eerst als een belangrijk (14e) industriële ecosysteem heeft erkend: ca. 7,5% van de Europese werkenden; 3de grootste na de bouw- en drank-&-voedsel-sectoren.

2. Inhoud

Tot dusver spreekt het algemene Europese programmabeleid over Evolution rather than Revolution. Creative Europe blijft een op zich staand programma dat nu ondergebracht is onder de grote noemer van Cohesie & Waarden. De drie Creative Europe sub-programma’s van Cultuur, MEDIA en Cross-sectoraal blijven behouden. De Financiële Garantiefaciliteit (nu onder Cross-Sectoraal) wordt er weggehaald en verhuist naar het InvestEU Fund.
 
De verwachte acties zullen de huidige Creative Europe doelstellingen verder uitbouwen en eveneens aansluiten bij de bredere Europese thema's, zoals:

 • A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, flexibiliteit, cultureel erfgoed (ook van de audiovisuele wereld), toerisme…
 • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility)
 • An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan.

 

 

Maar wat is nieuw binnen het MEDIA sub-programma?

 • MEDIA-nieuws en journalistiek worden binnen MEDIA een nieuw thema: democratie, Fake News terugdringen, journalistieke vrijheid, etc. vragen extra aandacht. Welke vorm deze oproepen zullen aannemen, is echter nog niet gecommuniceerd.

 • Samenwerking tussen partners in verschillende landen wordt steeds belangrijker. Dit is nu al het geval voor filmfestivals, maar zal waarschijnlijk ook worden uitgerold voor de acties rond Ontwikkeling (Development).

 

JOUW NIEUW PROJECT VOOR 2021

 
1. Alert! Get Ready voor de hoge budgetten 2021 en 2022

Als alles naar wens verloopt, start Creative Europe 2021-2027 meteen in volle actie. In de eerste twee beginjaren, 2021 en 2022, valt in vergelijking met de daaropvolgende jaren een extra hoog budget te verdelen. Dit is Europa’s bijkomend antwoord op de impact van de Covid-19-pandemie. Deze opmerkelijke en uitzonderlijke budgetpiek wil potentiële Creative Europe-subsidieaanvragers uit de culturele, creatieve en AV-sectoren extra aanmoedigen in hun dagelijks engagementen en biedt maximale kansen om hun internationale samenwerkingsinitiatieven verder te zetten en/of te ontwikkelen.
 
 

2. Content

In afwachting van meer gedetailleerde informatie, kan je alvast proactief de opbouw van jouw Europees project voorbereiden.

Content

 • Bedenk en ontwikkel een origineel projectidee met Europese meerwaarde. 
 • Toon aandacht voor één of meerdere Europese thema's in de voorgestelde projectactiviteiten of acties.
 • Doe inspiratie op en raadpleeg de goede praktijkvoorbeelden via de EU-resultatenpagina.

Bouw een stevig partnerschap – waar mogelijk of vereist.
Samenwerking over de grenzen heen wordt steeds belangrijker in het programma. Zoek ook partners in landen voorbij de klassieke buurlanden.

 • Voorlopig nemen enkel de 27 lidstaten deel aan het nieuwe Creative Europe MEDIA-programma.
 • Andere gegadigden, zoals de Westerse Balkanstaten en Europese buurlanden, dienen een nieuw Creative Europe-samenwerkingsakkoord met de Europese Unie te ondertekenen. Pas dan zullen CCS-organisaties uit hun land als volwaardige partner of projectleider kunnen opereren. Ook dit proces van ondertekening is in volle ontwikkeling.
 • UK doet niet meer mee.

Projectbudget: een voorlopige, algemene begroting opstellen.

 

3. Alert! Advies en begeleiding

Creative Europe Desk Vlaanderen staat zoals steeds tot jouw dienst bij jouw voorbereidingen. Maar concrete antwoorden over de voorziene acties, deelnamecriteria, oproepkalender, kunnen we jou niet geven omdat het programma nog niet definitief is goedgekeurd. Van zodra het Creative Europe-programma (2021-2027) vaste vorm heeft, maken we dit kenbaar. Dan zullen de projectvoorstellen opnieuw individueel kunnen worden besproken en afgetoetst aan de procedures. Hiervoor organiseren wij opnieuw infosessies en workshops.
 
Meer info over MEDIA: Frank HERMAN – MEDIA Desk Vlaanderen.
Meer info over cultuur: Gudrun HEYMANS - Culture Desk Vlaanderen.
Meer info over Cross-sectoraal: Gudrun en Frank.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter