Start Creative Europe 2021-2027 naderbij

27 april 2021
De aanvang van het Creative Europe-programma 2021-2027 ligt in het verschiet.

Het recente overleg tussen de Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap EACEA en de Creative Europe Desks resulteert in volgende stand van zaken:

 • De procedures voor het effectief in werking stellen van alle EU-programma’s 2021-2027, waaronder Creative Europe, lopen in een versneld tempo sinds het principieel akkoord (14/12/2020) over de Europese meerjarenbegroting.
 • Het Creative Europe-programma ontvangt extra budget voor het jaar 2022.
 • Alles wordt in het werk gesteld om de eerste oproep voor Europese SamenwerkingsprojectenNetwerken en Platformen eind mei 2021 te publiceren.
 • Volwaardige participatie van alle landen die deelnamen aan het vorige Creative Europe-programma 2014-2020, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, blijft mogelijk tot minstens 2022 - onder voorbehoud.
 • Het totale budget over 7 jaar is minimaal 2.442 miljard euro.

 

1. Extra middelen in 2022 - budgetverdeling 2021-2027

budget Creative Europe 2021 2027

Met ruim 2,4 miljard euro over 7 jaren is het totale budget voor Creative Europe 2021-2027 aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het vorige programma.
Door de vertraging van de inwerkingstelling van het programma, is echter de verdeling van het budget herzien. Bovenstaande tabel geeft aan dat er in 2022 extra veel middelen worden ingezet. In 2022 draait het programma op volle toeren en biedt het de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren maximale kansen om internationale initiatieven uit te bouwen.
Het Cross-Sectoraal sub-programma staat volwaardig naast de bestaande sub-programma’s Cultuur en MEDIA. De budgetverdeling is als volgt: MEDIA 58%Cultuur 33%Cross-sectoraal 9%.

2. De Europese uitdagingen

De overkoepelende Europese strategieën bouwen verder op de doelstellingen van vorige beleidsperiode (2014-2020). Thema’s als ‘innovatie, inclusie en duurzame groei’ blijven aanwezig in de drie actuele Europese doelstellingen, namelijk:

 • A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme …
 • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility)
 • An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele en taalkundige diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan.

Naast hogergenoemde Europese doelstellingen heeft Europees Commissaris von der Leyen een ‘Nieuwe Europese Bauhaus-beweging’ gelanceerd.  Acties die welzijn, duurzaamheid, architectuur, verstedelijking, erfgoed,  etc. verbinden, worden mee uitgewerkt en gesteund door het nieuwe Creative Europe-programma. 

 

3. Het Creative Europe-programma (2021-2027)

 De nieuwe Creative Europe-doelstellingen bouwen verder op de bestaande Creative Europe doelstellingen 2014-2020, in aansluiting op hogervermelde Europese thema's.

 • Het sub-programma Cultuur legt de focus opnieuw op transversale samenwerking, co-creatie en kennisdeling via projecten met aandacht voor artistieke, culturele, sociale en economische meerwaarde, technologische innovatie, publieksbereik, …
 • Aan de sectorspecifieke noden van diverse ecosystemen, met name Architectuur, Cultureel Erfgoed, Muziek, Theater en Literatuur wordt via gerichte, beperkte acties tegemoetgekomen. 
 • Het sub-programma MEDIA presenteert zich in drie grote blokken van ondersteuning: CreatieBusiness en Publiek. MEDIA wenst het competitievermogen en omvang van de Europese audiovisuele industrie te vergroten en legt bijkomende nadruk op samenwerking en innovatie, creatie en productie van Europese audiovisuele werken. Focus ligt op het verder aankweken van talenten en vaardigheden in de AV-sector. Via nieuwe businessmodellen en het gebruik van nieuwe technologieën voorziet MEDIA een ondersteuning van een performantere transnationale cinema- en online-distributie van Europese audiovisuele werken. Tenslotte staat de promotie van Europese audiovisuele werken en publieksontwikkeling in Europa en daarbuiten voorop.
 • Het Cross-sectorale luik grijpt een transnationale en cross-sectorale beleidssamenwerking aan om de rol van cultuur voor sociale inclusie te benadrukken. Daarvoor worden creatieve Innovatielabs opengesteld voor sectoroverschrijdende initiatieven en komt er bijkomende aandacht voor het vrijwaren van eerlijke berichtgeving onder MEDIA-nieuws. Diverse en pluralistische mediaomgeving, geletterdheid en sociale inclusie behoren tot de Europese waarden.

 

4. Voorbereiding van jouw project

Concrete details over de oproepen zelf zijn nog niet gekend. Ook de timing blijft voorlopig ’onder voorbehoud’.
De eerste publicaties van oproepen voor Europese Samenwerkingsprojecten, Netwerken en Platformen zijn voorzien voor eind mei 2021. De uiterste indieningsdatum voor subsidiedossiers zou net voor de zomervakantie vallen.

Niets houd je tegen om nu al proactief jouw Europees initiatief te ontwikkelen, rekening houdend met volgende aspecten:

Projectidee:

 • Ontwikkel een origineel projectidee met Europese meerwaarde en/of zoek een oplossing voor een bestaande nood.
 • Verwerk één of meerdere (hogergenoemde) Europese thema's in de voorgestelde projectactiviteiten. Hou zeker rekening met de ‘Green Deal’ in jouw projectuitvoering.
 • Laat je inspireren door goede praktijkvoorbeelden via de EU-resultatenpagina en onze brochure.
   

Partnerschap

 • Alle landen die als volwaardige partner deelnamen aan het Creative Europe-programma 2014-2020, kunnen minstens tot en met 2022 onder dezelfde voorwaarden in het nieuwe Creative Europe-programma 2021-2027 stappen. Organisaties uit die landen zijn dus zoals voorheen te benaderen als potentiële partner. Het Verenigd Koninkrijk koos evenwel om dit niet te doen.
 • Deze overgangsregeling is een Europese tegemoetkoming om Europese samenwerking maximaal te laten doorgaan, ondanks de procedurele vertraging. Tegen eind 2022 zou de individuele ondertekeningprocedure met elk van de niet-Europese lidstaten voltooid zijn. Het proces van ondertekening kan je volgen via de EACEA-website.
 • Bouw een stevig partnerschap uit waarin de Europese ervaring alle deelnemers verrijkt.
 • Lees tips over ‘Partners vinden’ op onze website of volg de ‘Nice to meet EU’ online sessies via kunsten.be.
   

Projectaanvraag en -budget

 • Wees alert! Voortaan verlopen alle subsidieoproepen en -aanvragen via de online Tender & Fundingportal van de Europese Commissie.
 • Elke deelnemende organisatie, zij het als partner of projectleider, dient zich eenmalig te registreren via de aanmaak van een Participant Identification Code (PIC). Meer info vind je hier. Heb je deze code al, dan kan je de stap overslaan. Hou de info over de PIC-code en de persoon die als LEAR is aangesteld steeds bij de hand.
 • De aanpak van de algemene projectbegroting verandert: er wordt enkel nog volgens het concept van 'werkpakketten’ begroot. Bij de afrekening en het eindverslag ligt het accent op de realisatie van de concrete activiteiten en acties.

 

5. Advies en begeleiding

Creative Europe Desk Vlaanderen staat graag tot jouw dienst in de voorbereiding van jouw Europees project. Concrete inlichtingen over de nieuwe acties, deelnamecriteria en oproepkalender kunnen we niet aanreiken zolang het programma niet definitief is goedgekeurd. Van zodra het Creative Europe-programma (2021-2027) vaste vorm heeft, organiseren wij opnieuw infosessies en workshops.

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter