Toekomst Creative Europe programma (2021-2027)

17 september 2020
Op 31 december 2020 loopt het laatste jaar van het Creative Europe subsidieprogramma (2014-2020) officieel af. Net zoals de vele andere Europese programma’s meldt het nieuwe 7-jarige Creative Europe-programma 2021-2027 zich aan.

De definitieve goedkeuring en uitrol ervan lopen echter vertraging op. Oorzaken: de impact van de COVID-19-pandemie, de Brexit-perikelen – UK stapt niet meer mee in het nieuwe programma – het verlate akkoord van de EU-lidstaten over het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarvan het Creative Europe 2021-2027-budget deel uitmaakt. Met dit laatste is evenwel een belangrijke kaap genomen. Eenmaal het financieel slotakkoord door het Europees Parlement is goedgekeurd, later dit jaar, kan Creative Europe 2021-2027 haar definitieve vorm krijgen.

 

Tussenstand: wat weten wij nu al?

1. Budget 

Op 21 juli 2020 hebben de 27 EU-lidstaten hun akkoord gegeven over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het Herstelpakket. Dit voorstel spreekt over 1074,3 miljard euro voor het MFK en een Herstelpakket (Recovery Package) van 750 miljard euro, dit laatste om de ingrijpende impact van de Covid-19-pandemie te verzachten.

Het Meerjarig Financieel Kader stelt de uitgaven van de Europese Unie voor een periode van 7 jaar vast. Het bepaalt hoeveel middelen de verschillende Europese programma's, waaronder Creative Europe, toegewezen krijgen.

Het voorgestelde budget voor het Creative Europe-programma (2021-2027) is 1,842 miljard euro (index 2020) of 1,64 miljard euro (index 2018). Dit is dezelfde som als voorgesteld door de Europese Commissie in mei 2018 en beduidend lager dan het voorstel van het Europees Parlement. Dit stelde een verdubbeling voor van het Creative Europe-budget tot 2,8 miljard euro. Blijft het voorgesteld bedrag van 1,842 miljard euro van het MFK behouden of gaat het Europees Parlement toch nog voor een hoger bedrag? De culturele en creatieve sectoren blijven inmiddels ijveren voor die hogere ondersteuning, eens te meer omdat de EU dit jaar de CCS – Culturele en Creatieve Sectoren als een belangrijk 14e industriële ecosysteem erkend heeft.

Grafiek Creative Europe 2021 2027
 

2. Inhoud

Tot dusver spreekt het algemene Europese programmabeleid over Evolution rather than revolution. De drie Creative Europe sub-programma’s van Cultuur, Media en Cross-Sectoraal blijven behouden met een bijkomende aandacht voor media-nieuws. Het betekent een verder uitbouwen van de huidige Creative Europe doelstellingen en aansluiten bij de bredere Europese thema's, zoals:

 • A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme …
 • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility)
 • An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit, mensenrechten en aandacht voor samenwerking met de Westelijke Balkan.

 

Jouw nieuw project voor 2021

1. Alert! Get Ready voor de hoge budgetten 2021 en 2022

Als alles naar wens verloopt, start Creative Europe 2021-2027 meteen in volle actie. In de beginjaren, 2021 en 2022, valt een extra hoog budget te verdelen, in vergelijking met de daaropvolgende jaren . Dit is Europa’s bijkomend antwoord op de impact van de Covid-19 pandemie. Deze opmerkelijke en uitzonderlijke budgetpiek wil potentiële Creative Europe-subsidieaanvragers uit de culturele, creatieve en AV-sectoren extra aanmoedigen in hun dagelijks engagement en biedt maximale kansen om hun internationale samenwerkingsinitiatieven verder te zetten en/of te ontwikkelen.

 

2. Content = partners = projectbudget

In afwachting van meer gedetailleerde informatie, kan je alvast proactief de opbouw van jouw Europese (samenwerkings)project voorbereiden:

 • Content: een origineel projectidee met Europese meerwaarde ontwikkelen. 
 • Aandacht tonen voor één of meerdere Europese thema's in de voorgestelde projectactiviteiten.
 • Inspiratie opdoen en goede praktijkvoorbeelden raadplegen via de EU-resultatenpagina en onze brochure.
 • Een stevig partnerschap uitbouwen, waarin de Europese ervaring tot rijkdom wordt van alle deelnemers.
 • De deelnemende landen aan het nieuwe Creative Europe Culture-programma zijn voorlopig enkel de 27 lidstaten.
 • Andere gegadigden, zoals de Westerse Balkanstaten en Europese buurlanden, dienen een nieuw samenwerkingsakkoord met de Europese Unie te ondertekenen om als volwaardige partner of projectleider te kunnen opereren. Ook dit proces van ondertekening is in volle ontwikkeling.
 • UK stapt niet meer mee.
 • Projectbudget: een voorlopige, algemene begroting opstellen.

 

3. Alert! Advies en begeleiding

Creative Europe Desk Vlaanderen staat graag tot jouw dienst bij jouw voorbereidingen. Concrete antwoorden over de voorziene acties, deelnamecriteria, oproepkalender, kunnen we jou nog niet geven, omdat het programma niet definitief is goedgekeurd. Van zodra het Creative Europe-programma (2021-2027) vaste vorm heeft, zullen de projectvoorstellen opnieuw individueel worden besproken en organiseren wij opnieuw infosessies en workshops.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter