Automatische Distributie en Verkoop via Sales Agents

Oproep: 
EACEA/22/2019
Deadline(s): 
 • 8 september 2020 (Actie 1 - Steun aan Distributeurs)
 • 29 oktober 2020 (Actie 2 - Steun aan Sales Agents)

Doelstelling van deze subsidiemaatregel

Met deze subsidiemaatregel steunt de Europese Commissie:

 • de verspreiding van niet-nationale Europese films via cinema's en andere platforms, en
 • de internationale verkoopactiviteiten, met name de ondertiteling, nasynchronisatie en audiobeschrijving van Europese audiovisuele werken.
   

Wie komt er in aanmerking?

Deze subsidiemaatregel heeft 2 Actielijnen:

Actie 1 – Steun aan Distributeurs

Deze actie staat open voor Europese distributeurs van bioscoopfilms die betrokken zijn bij een commerciële activiteit die tot doel heeft een film onder de aandacht te brengen van een groot publiek met het oog op de exploitatie ervan in bioscoopzalen. Dit moet de voornaamste activiteit van de onderneming of de tak van de onderneming zijn.

Actie 2– Steun aan Sales Agents 

Deze actie staat open voor Europese vennootschappen die optreden als tussenpersoon voor de producent, en die gespecialiseerd zijn in de commerciële exploitatie van films door marketing en door filmlicenties te verlenen aan distributeurs of andere inkopers voor derde landen.

 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Om voor deze subsidiemaatregel in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De film moet met meerderheidsdeelneming geproduceerd zijn door een producent/producenten gevestigd in landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen
 • De film moet gemaakt zijn met aanzienlijke deelname van vakmensen uit deze landen.
 • De film moet op fictie gebaseerd zijn of een animatieproductie of documentaire zijn, meer dan 60 minuten duren en afkomstig zijn uit een ander land dan het land van distributie.
 • De film mag niet op alternatieve inhoud (opera's, concerten, opvoeringen e.d.) of op reclame-, pornografisch of racistisch materiaal gebaseerd zijn en geen geweld propageren.
 • De oorspronkelijke auteursrechten van de film mogen niet vóór 2016 verworven zijn.

 

Twee fases van subsidiëring:

Fase 1: Berekening van een potentieel kapitaalfonds

Er wordt een potentieel kapitaalfonds berekend op basis van de resultaten van het bedrijf op de Europese markt gedurende de referentieperiode (2019). 

Binnen de grenzen van het beschikbare budget wordt het potentiële kapitaalfonds berekend op basis van de volgende elementen:

Actie 1 – Steun voor Distributeurs

 • De aantallen voor subsidie in aanmerking komende bioscooptickets voor niet-nationale Europese films worden vastgesteld per film en per land, zoals uiteengezet in de Richtlijnen. Het bedrag van het potentiële kapitaalfonds wordt berekend door het aantal verkochte bioscoopkaartjes te vermenigvuldigen met een vast bedrag per ticket naargelang het land van distributie en de nationaliteit van de film.
 • Films met minder dan 200 verkochte bioscooptickets in het referentiejaar worden bij de berekening van het kapitaalfonds buiten beschouwing gelaten.
 • De drempelwaarden voor beschikbaarheid van het fonds zijn ook omschreven in de Richtlijnen. Indien het fonds in een bepaald jaar de drempelwaarde niet haalt, is het niet beschikbaar.

Actie 2 – Steun aan Sales Agents

 • Voor elke opgegeven film moet de sales agent voldoen aan de vastgestelde subsidiabiliteitscriteria in de Richtlijnen.
 • De aantallen verkochte bioscooptickets moeten worden gerealiseerd voor Europese niet-nationale films en moeten door de in aanmerking komende distributeurs in het kader van actie 1 worden opgegeven.
 • Het bedrag van het potentiële kapitaalfonds wordt berekend op basis van de activiteiten van de sales agent in het referentiejaar (stap 1) en door het aantal verkochte bioscooptickets dat is goedgekeurd onder actie 1 te vermenigvuldigen met een vast bedrag per kaartje (stap 2).
 • Een maximumbedrag van 75 000 euro zal worden toegekend per film. Overstijgt het bedrag aan gegenereerde middelen het beschikbare budget voor elke actie, dan wordt elk potentieel kapitaalfonds naar rato verlaagd. Deze verlaging heeft geen gevolgen voor de subsidiabiliteit van potentiële kapitaalfondsen waarvan het bedrag door de verlaging lager wordt dan de drempelwaarden voor beschikbaarheid.

 

Fase 2: Herinverstering

Het gegenereerde potentiële kapitaalfonds moet opnieuw worden geïnvesteerd in:

Actie 1 – Steun aan Distributeurs

 • de coproductie van in aanmerking komende niet-nationale Europese films;
 • de verwerving van distributierechten, bijvoorbeeld door middel van minimumgaranties, van in aanmerking komende niet-nationale Europese films; en/of
 • de coproductie van in aanmerking komende niet-nationale Europese films.

Actie 2 – Steun aan Sales Agents

 • minimumgaranties of voorschotten betaald voor de internationale verkooprechten op in aanmerking komende, niet-nationale Europese films;
 • de promotie, marketing en reclame op de markt voor in aanmerking komende niet-nationale Europese films.

De begunstigde moet het project binnen 18 maanden realiseren. 

 

Subsidiebedragen

 • Het totale beschikbare budget bedraagt 27.850.000 euro:
  • 24,35 miljoen EUR wordt toegekend aan Actie 1 – Steun aan Distributeurs en
  • 3,5 miljoen EUR wordt toegekend aan Actie 2 – Steun aan Sales Agents. 
 • De financiële bijdrage van de EU kan niet meer bedragen dan 60% van de totale subsidiabele kosten

 

Tijdsschema

 • Actie 1 - Steun aan Distributeurs

  • Deadline indiening aanvraag: 8 september 2020
  • Verwachte publicatie resultaten: maart 2021
 • Actie 2 - Steun aan Sales Agents

  • Deadline indiening aanvraag: 29 oktober 2020
  • Verwachte publicatie resultaten: april 2021

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space/distribution-automatic-support-2019_en

Actie 1 - Steun aan Distributeurs

Het genereren van een fonds dat kan worden herinvesteerd in nieuwe projecten wordt berekend door de vermenigvuldiging van de bezoekersaantallen van niet-nationale Europese films in het referentiejaar (2019) met een coëfficiënt dat wordt vastgesteld op basis van het distributiegebied en het land van herkomst van de film. (zie tabel hieronder)

DistributiegebiedBedrag per bezoekersaantal (in euro)
 Films afkomstig uit UK en FR (in euro)Films afkomstig uit ES, IT en DE (in euro)Films afkomstig uit alle andere Media-landen (in euro)
DE, FR, IT, ES0,450,500,90
UK, AT, BE, NL, PL0,500,650,90
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE0,700,800,90
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen0,800,900,90

Zo kan een distributeur in België 0,50 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,65 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,90 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen (maar niet-Belgisch want de film moet niet-nationaal zijn).

Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor België 100.000 bezoekers per film. 

DistributiegebiedMaximum treshold (bezoekersaantallen)
DE, FR, IT, ES30.000
UK, AT, BE, NL, PL15.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE10.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media-landen5.000

Één van de belangrijkste doelstellingen van deze steunregeling is het versterken van de marketing van Europese films. Mede daarom werd er een minimumdrempel bepaald voor de op te bouwen fondsen. Voor distributeurs in België is deze drempel 15.000 euro (zie tabel hieronder).

DistributiegebiedMinimumdrempel fonds (in euro)
DE, FR, IT, ES30.000
UK, AT, BE, NL, PL15.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE10.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen5.000

 

Actie 2 - Steun aan Sales Agents

Stap 1:

 • Een fonds van 10.000 euro wordt toegewezen als:
  • de aanvrager in 2019 de rechten van 2 films heeft verworven en
  • als in 2019 films 2 van zijn films zijn gereleased in 2 niet-nationale gebieden waarvoor hij de rechten heeft

Stap 2:

 • Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van stap 1, krijgt hij een bijkomende subsidie die wordt berekend op basis van het aantal bezoekers, vermenigvuldigd met een vast bedrag per ticket.
 • De maximale steun per film bedraag 75.000 euro
Land van herkomst van de filmSubsidiebedrag per ticket in euro
DE  ES, FR, IT, UK0,30
Andere landen0.40

 

 

Eerst registreren

Bekijk de video

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

 • Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).

 • Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met jouw ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal (Beneficiary Register).

 

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

 

Eindrapportering / afrekening (EACEA/27/2018)

Ten laatste twee maanden na het einde van de subsidieerbare actie dien je een Final Technical Report en Final Financial Report in te leveren. Na goedkeuring van dit rapport, ontvang je het resterende subsidiebedrag.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden op de site van EACEA:

Gebruik MEDIA logo

Voor distributie zijn aparte richtlijnen voor het gebruik van het logo.
Meer info lees je op de pagina Logo van deze website.

Vragen?

Wil je bijgeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke distributeurs hebben bij voorgaande oproepen een subsidie gekregen in het kader van Creative Europe - Automatische Distributie?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter