Cat. 1. Kleinschalige Samenwerkingsprojecten

Oproep: 
EACEA/32/2019 (verstreken)
Deadline(s): 
27 november 2019 (verstreken)

Doelstellingen

Met deze subsidiemaatregel wil de Europese Commissie culturele en creatieve organisaties uit verschillende deelnemende landen stimuleren om professioneel en innovatief samen te werken en hun culturele en artistieke bereik over de grenzen uit te breiden. Deze organisaties zijn actief in de podiumkunsten, beeldende kunsten, erfgoed, architectuur, design, audiovisuele media, enz. Ook beroepsverenigingen, onderzoekscentra, universiteiten, culturele instellingen en overheden komen in aanmerking.
 

Prioriteiten voor Europese samenwerkingsprojecten

 1. Transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties aanmoedigen met de bedoeling om culturele- en taalkundige diversiteit te promoten en een brede en duurzame interesse voor de Europese culturele content te bevorderen.
   
 2. Professionele ontwikkeling (capacity building) beogen:
  • ontwikkelen van innoverende businessmodellen
  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in onze snel evoluerende maatschappij, gekenmerkt door digitale en technologische vooruitgang;
  • ondersteunen van artiesten en culturele actoren om een internationale carrière uit te bouwen.
    
 3. Duurzame publieksontwikkeling (audience engagement) opbouwen:
  • bedenken van strategische acties voor betere en grotere publieksbetrokkenheid.
 4. Interculturele en interreligieuze dialoog stimuleren, het promoten van gedeelde EU waarden, begrip en respect voor andere culturen met als doel om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen;

 5. Bewustwording over cultureel erfgoed ontwikkelen, namelijk de gemeenschappelijke Europese waarden en gedeelde geschiedenis, alsook het aanmoedigen van het samenhorigheidsgevoel dat als bindend thema benut werd tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Dit betekent dat de oproep 5 prioriteiten kent.  Deze mogen maar hoeven niet allemaal aan bod te komen in jouw project. Beter is het om duidelijk te kiezen voor 1 hoofdprioriteit met een goede focus, dan alle vijf de prioriteiten vaag aan te halen.

Meer achtergrondinformatie over het Europese Cultuurbeleid vind je terug in de Nieuwe Europese Agenda voor Cultuur 2018.

 

Wie komt in aanmerking?

 • Organisaties met een publiek-of privaatrechtelijke rechtsvorm, waaronder ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties.
 • NIEUW VOOR DEZE OPROEP: Er zijn minimaal 3 deelnemende organisaties vereist (1 projectleider en 2 partnerorganisaties) uit minimum 3 verschillende deelnemende landen van het subprogramma Cultuur. Dit minimum aantal deelnemers (3) moeten organisaties zijn uit de culturele of creative sectoren. De andere deelnemende organisaties (vanaf de 4de deelnemer) mogen ook uit andere sectoren komen.
 • De projectleider moet tenminste officieel 2 jaar bestaan op het ogenblik van de aanvraag. Dit criterum geldt niet meer voor de partnerorganisaties.
 • Als projectleider kan je slechts éénmalig per oproepjaar deelnemen, hetzij voor Kleinschalige of Grootschallige Samenwerkingsprojecten. Als partner mag je in meerdere projecten deelnemen.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Het samenwerkingsproject biedt een Europese meerwaarde, zijnde een extra dimensie die enkel op Europees niveau en dankzij de samenwerking kan worden bereikt.
 • Het project bevordert de mobiliteit van kunstenaars, culturele professionals en hun creaties.
 • Het project stimuleert een duurzame relatie met het publiek. Speciale aandacht gaat naar kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen.
 • Het project geeft extra aandacht aan de interculturele dialoog, het migratiethema en/of de integratie van vluchtelingen.
 • Het gebruik van digitale technologieën en social media vormen een integraal onderdeel van het project.
 • Het project draagt bij aan innovatie door de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe business modellen voor o.a. financiering, digitalisering, publieksontwikkeling en marktonderzoek.
 • Het project biedt culturele en creatieve professionals de mogelijkheid om duurzame en internationale samenwerkingen aan te gaan, die ook na afloop van het project verder blijven bestaan.
 • Het project mag niet winstgevend noch verlieslatend zijn.
 • Audiovisuele activiteiten zijn toegestaan maar ondergeschikt aan de activiteiten van de niet-audiovisuele culturele en creatieve sectoren.
 • De projectactiviteiten zijn (minstens) verspreid over de landen van de deelnemende organisaties.
 • De maximale projectlooptijd (subsidieerbare periode) van het project is 48 maanden (4 jaar).
 • Het project vangt aan tussen 1 september en 15 december in het jaar waarin de subsidie wordt toegekend. Projecten kunnen geen retro-actieve Creative Europe steun ontvangen voor activiteiten die vóór 1 september 2020 starten.
   

Subsidiebedrag

 • Het totale budget voor 2020 is 48 444 567 euro. 40% daarvan is voorzien voor Kleinschalige Samenwerkingsprojecten en 60% voor Grootschalige Samenwerkingsprojecten.
 • Het betreft een cofinanciering waarbij maximaal 60% (= 200.000 euro) van de  totale subsideerbare projectkost door Europa wordt betaald.
 • De overige kosten (min. 40%) worden door alle partners samen betaald. Dit kan met eigen middelen, nationale, regionale of locale subsidies, sponsering etc.

Tijdsschema

 • Publicatie van de oproep: 2 oktober 2019
 • Deadline indiening subsidieaanvraag: 27 november 2019, 17u00. De e-Form moet gevalideerd en ingediend zijn vóór de deadline. Technische problemen moeten -zonder uitzondering- vóór de deadline gemeld worden
 • Verwachte selectieresultaten:  mei 2020 (ONDER VOORBEHOUD)
 • Aanvang project: tussen 1 september en 15 december 2020Projecten kunnen geen retro-actieve Creative Europe steun ontvangen voor activiteiten die vóór 1 september 2020 starten.

 

Opmerkingen bij deze oproep (2020)

 • Er zijn geen wijzigingen inzake de prioriteiten. Er zijn wel kleine wijzigingen op het gebied van de wettige deelname. Het minimaal aantal deelnemers moet uit de creatieve of culturele sectoren komen en de andere partners mogen ook uit andere sectoren komen. 
 • De inhoudelijke selectiecriteria blijven dezelfde. De kwaliteitsdrempel van 75 op 100 punten blijft bewaard. In geval van gelijke punten krijgt het project met de meeste punten voor het criterium 'Relevantie tot de Europese meerwaarde' de voorrang.
 • Het aparte 'Detailed Description of the Project' document is meer uitgebreid en vraagt meer gedetailleerde informatie (over o.a.  werkpakketten, onderaanneming, impact indicatoren enz.). Sommige van deze vragen zijn enkel van toepassing op de Cat 2 Grootschalige projecten en het ‘structurerend effect’ dat van deze grootschalige samenwerkingen verlangd wordt.
 • Het Exel-formulier ‘Budget form - Estimated Budget’ is herzien en vereenvoudigd.
 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep is ongeveer 10% hoger dan vorig jaar, nl. 48.444.567 euro. Daarvan wordt 40% voorzien voor Kleinschalige Samenwerkingsprojecten.

Naast de formele uitsluitingscriteria (faillissement, belangenvermenging, schulden, gerechtelijke vervolging, etc), de algemene selectiecriteria (financiële draagkracht en operationele capaciteit) en de wettelijke criteria (statuut, verplicht aantal deelnemende landen, etc), zijn er een aantal inhoudelijke selectiecriteria. ALLE projectleiders - dus ook diegenen die minder dan 60.000 euro subsidie aanvragen - moeten een ‘Declaration of Honour’ toevoegen. Deze 'verklaring op eer' heeft betrekking op het gehele partnerschap.

De aanvragen worden na de administratieve selectie (formele uitsluitingscriteria, algemene- en wettelijke selectiecriteria) inhoudelijk beoordeeld door 2 experten op basis van 4 toekenningscriteria (‘Award Criteria’). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend. Lees goed de Guidelines 2019!

NIEUW! De geselecteerde projecten moeten minsten 75/100 behalen. Deze puntenscore wordt gegeven op de 4 inhoudelijke toekenningscriteria.

1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 30 punten)

 • Hoe draagt het project bij tot de professionalisering van de sector?
 • Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?
   

2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 30 punten): 

 • Hoe worden de geplande projectactiviteiten van het project gerealiseerd in de praktijk?
 • Hoe concreet zijn deze activiteiten uitgewerkt (datum, naam, plaats)?
 • Welke resultaten worden voorzien en hoe wordt de impact gemeten?
 • Wat is de internationale ervaring van de verschillende project-teamleden? (belang van goed uitgewerkt CV)
   

3. Communicatie en verspreiding (max. 20 punten)

 • Hoe realistisch en helder is het communicatieplan?
 • Welke doelpubliek wordt bereikt met het project?
 • Hoe wordt bijgedragen aan publieksontwikkeling en via welke strategie?
 • Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU?

 

4. Kwaliteit van de samenwerking (max. 20 punten)

 • Zijn alle partners sterk betrokken bij het project?
 • Is er een duidelijke en realistische taakverdeling?
 • Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien, ook na afloop van de projectperiode?
   

Vergroot je kansen om geselecteerd te worden

Bij de nieuwe oproep horen vernieuwde richtlijnen met verscherpte prioriteiten van het Creative Europe programma. Om jouw kansen op een positieve evaluatie van jouw aanvraag te vergroten, dien je rekening te houden met het volgende:

 • Het projectvoorstel (en hoofdactiviteiten) straalt een duidelijke keuze uit voor één van de drie prioriteiten van het Creative Europe programma, zijnde:

  1. transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties (allerlei activiteiten naast de reguliere partnermeetings);
  2. publieksontwikkeling (strategische acties voor betere publieksbetrokkenheid);
  3. capaciteitsopbouw (digitalisering; ontwikkelen van nieuwe business modellen; training en vorming).
 • Wanneer samengewerkt wordt met landen buiten de EU en de Economische Vrijhandelszone (EFTA), wordt de diplomatieke rol van cultuur in jouw project duidelijk omschreven, in lijn met het concept van de EU-Agenda voor Cultuur. Bekijk ook het Actueel overzicht van de deelnemende landen.

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 stipt worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

 

Lees meer over aandachtspunten en handige tips bij je aanvraag
 

Wat na de selectie?

 • Wat na de selectie?
 • Ofwel ontvang je felicitaties van de jury ofwel;
 • Ontvang je een gemotiveerde evaluatiebrief die jou zeker kan helpen om jouw project  bij te sturen en volgend jaar opnieuw een aanvraag te overwegen;
 • In geval van een succesvolle aanvraag, volgt de ondertekening van het contractvoorstel met EACEA en de ontvangst van de prefinanciering;
 • Een ‘kick-off'meeting met de Europese Commissie en jouw toegewezen contactpersoon bij het Uitvoerend Agentschap EACEA staat gepland in de daaropvolgende maanden;
 • Nuttige informatie over de praktische projectopvolging, het financiële management en rapportering op de site van EACEA.
Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke Europese Samenwerkingsprojecten met Belgische participatie zijn in voorgaande oproepen geselecteerd?

Zoek je partners voor je samenwerkingsproject?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

 

Presentatie project indienen

Een handige presentatie die je helpt om een succesvol project in te dienen. Download hier.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter