Creative Innovation Lab

Oproep: 
Creative Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)
Deadline(s): 
5 oktober 2021 (17u00)

Deze oproep is sinds 7 juni 2021 gepubliceerd op de Funding & Tenders Portal. Lees nu alle details in het Call document (Engels).

 

CREATIVE INNOVATION LAB

Het Creative Innovation Lab stimuleert spelers uit verschillende culturele en creatieve sectoren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen. Deze digitale oplossingen hebben een positieve impact op lange termijn voor meerdere culturele en creatieve sectoren in het vooruitzicht.
 

WAT ZIJN DE VERWACHTE RESULTATEN?

 • Dankzij sectoroverschrijdende samenwerking een groei van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele en andere culturele en creatieve sectoren
 • Een toename in kennisoverdracht tussen verschillende sectoren van de creatieve industrie
 • En toname in zichtbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit van Europese content in het digitale tijdperk
 • Verbeterde toepassing van bedrijfsmodellen, zo ook een beter gebruik van gegevens.
 • Aangroei in het potentieel aan publiek voor Europese content in het digitale tijdperk.

 

INFOSESSIE: EACEA WEBINAR & POWERPOINT DOCUMENT

 

DOELSTELLINGEN

Algemene Doelstellingen

 • Het concurrentievermogen, de samenwerking, de verspreiding, de zichtbaarheid, de beschikbaarheid, de diversiteit en de toename van het publiek in de verschillende sectoren ondersteunen.
 • Innovatieve benaderingen voor het creëren van, de toegang tot, de distributie en de promotie van inhoud in de culturele en de creatieve sector en met andere sectoren aanmoedigen, o.a. door rekening te houden met de digitale overgang, met zowel markt- als niet-marktdimensies.
 • Bijzondere aandacht gaat naar adequate strategieën voor:
  • een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie
  • genderevenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit.

Extra doelstellingen

 • In 2021 worden 2 extra (niet-exclusieve) thematische beleidsdoelstellingen van Creative Europe, naast de algemene doelstellingen, toegevoegd en beloond. In het 1ste jaar van het Creative Innovation Lab zijn dit:
  • vergroening in de creatieve en culturele sectoren
  • innovatieve onderwijsinstrumenten die gebruikmaken van creativiteit en creatieve sectoren om relevante maatschappelijke thema's zoals desinformatie aan te pakken.

 

WIE KOMT IN AANMERKING?

 • De aanvrager is een consortium van 1 projectleider en ten minste 2 partners (die evenwel geen gelieerde entiteiten zijn) die uit minstens 2 verschillende Creative Europe-landen komen.
 • De deelnemende projectorganisaties zijn samen actief in verschillende Creative, culturele sub-sectoren en ook in de audiovisuele wereld. Samen zetten ze verschillende expertises in, waaronder deze in het audiovisuele.  
 • Partner search is mogelijk via de Funding & Tender Portal ?: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44001675.

 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

! Voor alle duidelijkheid: het project hoeft niet onmiddellijk toepasbaar te zijn op de audiovisuele sector, maar kan gemakkelijk in deze sector worden gerepliceerd.

 

DUUR VAN HET PROJECT

 • Max. 24 maanden, verlenging is mogelijk mits verantwoording.

 

BUDGET

 • 60 % EU-Co-steun
 • Toekenning gebeurt met een subsidieovereenkomst.
 • Max. projecttoelage: geen beperking.
 • Op basis van budget (actuele, in aanmerking komende gebudgetteerde kosten)

 

 • Openstelling van de Oproep
 • 8 juni 2021
 •  
 • Deadline
 • 5 oktober 2021 – 17:00:00
 •  
 • Evaluatie
 • oktober-december 2021
 •  
 • Info over de evaluatieresultaten
 • Januari 2022
 •  
 • Ondertekening van de Subsidieovereenkomst
 •  
 • Februari 2022.
 • Openstelling van de Oproep
 • 8 juni 2021
 •  
 • Deadline
 • 5 oktober 2021 – 17:00:00
 •  
 • Evaluatie
 • oktober-december 2021
 •  
 • Info over de evaluatieresultaten
 • Januari 2022
 •  
 • Ondertekening van de Subsidieovereenkomst
 •  
 • Februari 2022.

TIJDLIJN

 • Publicatie van de subsidieoproep: 8 juni 2021
 • Deadline indiening: 5 oktober 2021, 27u00
 • Evaluatieperiode: oktober - december 2021
 • Bekendmaking selectieresultaten: januari 2022
 • Ondertekening overeenkomst: februari 2022

 

VEREISTEN BIJ AANVRAGER & PROJECTPARTNERS

Samenstelling van het consortium

De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste 3 aanvragers (begunstigden; geen gelieerde entiteiten), dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. 3 rechtspersonen uit ten minste 2 verschillende aan Creative Europe deelnemende landen
  2. het consortium moet beschikken over een uiteenlopende reeks expertises in verschillende culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van de audiovisuele sector.
  3. Algemeen
 • Wettelijke publieke of private entiteiten die gevestigd zijn in een van de Creative Europe in aanmerking komende landen
 • en die rechtstreeks of door een meerderheidsdeelneming in handen zijn van onderdanen van die landen
 • voor beursgenoteerde vennootschappen wordt de vestigingsplaats van de effectenbeurs in aanmerking genomen om de nationaliteit te bepalen.
 • Geen natuurlijke persoon (tenzij als zelfstandig tewerkgestelde)
 • Voor specifieke gevallen zie Call document, p. 10
 • Aanvragers moeten over stabiele en voldoende middelen beschikken om de projecten met succes uit te voeren en hun bijdrage te leveren. Organisaties die aan meerdere projecten deelnemen, moeten over voldoende capaciteit beschikken om al deze projecten uit te voeren.
 • De organisatie moet zich registreren in het Participant Registerhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

 

VEREISTEN VAN DE PROIECTACTIVITEITEN

 • Ontwerpen, ontwikkelen en testen van innoverende instrumenten, modellen en methodologieën die hun toepassing vinden in de audiovisuele sector en in ten minste 1 andere creatieve en/of culturele sector. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van het concurrentievermogen, de samenwerking, de verspreiding, de zichtbaarheid, de beschikbaarheid, de diversiteit en het vergroten van het publiek in alle sectoren.
 • De oplossingen zijn gemakkelijk reproduceerbaar en hebben een potentieel aan marktpenetratie.
 • De projecten kunnen zich met name richten op:
  • beheer van rechten en verdienmodellen, met inbegrip van transparantie en eerlijke vergoeding
  • gegevensverzameling en -analyse, met bijzondere nadruk op het voorspellen in het creëren van inhoud en in publieksontwikkeling
  • vergroening van de waardeketen in de creatieve en culturele sector, met inbegrip van acties die bijdragen tot het Europese Bauhaus-project;
  • Innovatieve educatieve instrumenten en inhoud waarbij gebruik wordt gemaakt van creativiteit en creatieve sectoren om maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals verkeerde informatie, nepnieuws, enz.

 

VEREISTEN IN HET AANVRAAGDOSSIER

 • Financiële steun aan 3de partijen is niet toegelaten.
 • De projectactiviteiten moeten als volgt georganiseerd zijn:
  • Werkpakket WP 1 – Project management (verplicht)
  • Werkpakket WP 2 – Activiteiten in het 1ste jaar
  • Werkpakket WP 3 – Activiteiten in het 2de jaar.
 • Aanvullende Werkpakketten kunnen.

 

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Er is geen bijkomende drempel ingesteld voor elk van de volgende toekenningscriterium:

 1. Relevantie (max. 40 punten) 
 2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten) 
 3. Project management (max. 10 punten) 
 4. Disseminatie/Verspreiding (max. 20 punten) 

Afhankelijk van de rangschikking van het project van hoog naar laag en het beschikbare budget wordt het project aangeduid om Europese financiële steun te ontvangen. Bij een ex aequo, krijgt het project met hoogste score op Relevantie voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Disseminatie/Verspreiding voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Kwaliteit van de inhoud en activiteiten voorrang.   

 

1. (40 punten) Relevantie

20 punten. De relevantie van het project bij het inspelen op de nieuwe marktbehoeften en het vinden van oplossingen die toepasbaar zijn op alle sectoren:

 • bevordering van de samenwerking,
 • verbetering van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele en andere culturele/creatieve sectoren,
 • verbetering van de verspreiding, zichtbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en het publiek van Europese inhoud in het digitale tijdperk

15 punten. De Europese dimensie/het Europese potentieel van het project:

 • inclusief de oorsprong van de inhoud en/of de aard van het partnerschap en/of
 • de grensoverschrijdende en taaloverschrijdende dimensie en/of
 • het potentieel voor Europese expansie ...)

5 punten. De geschiktheid van de strategieën voor genderevenwicht, integratie, diversiteit en representativiteit:

 • in het project/inhoud of
 • in de wijze waarop de activiteit wordt beheerd.

 

2. Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten (30 punten)

15 punten. De match tussen de methodologische en strategische keuzes en de nagestreefde projectdoelstellingen, o.a.

 • marktanalyse
 • de aard en het tijdschema van de uit te voeren activiteiten
 • de doelgroep, doelsegmenten, doelgebieden
 • synergie en samenwerking met de verschillende sectoren
 • uit te voeren strategieën (ontwikkelingsproces, marketing/ promotiestrategie)
 • de gebruikte instrumenten.

15 punten. De samenhang van het bedrijfsmodel o.a.

 • de structuur van de cofinanciering
 • de haalbaarheid van het project
 • en de kostenefficiëntie van het project

 

3. Het projectbeheer (10 punten):

5 punten. De samenhang en complementariteit van het projectteam en/of de groepering, o.a.

 • de taakverdeling
 • het besluitvormingsproces
 • de uitwisseling van kennis.

5 punten. De toegevoegde waarde van het partnerschap.

 

4. Disseminatie/Verspreiding (20 punten):

10 punten. De voorgestelde methodologie voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van gegevens, o.a.

 • delen van de resultaten
 • garanderen van de transparantie van het project
 • voorstellen van uitwisseling van kennis.

10 punten. Het effect van het project op de waardeketen van de betrokken sectoren

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indienersMaak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken. Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC).

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

 

VRAGEN?

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter