Creative Innovation Lab

Oproep: 
Creative Innovation Lab (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB)
Deadline(s): 
20 april 2023 (17u00)

 

De nieuwe oproep wordt geopend op 9 december 2022

CREATIVE INNOVATION LAB (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB)

Het Creative Innovation Lab stimuleert spelers uit verschillende culturele en creatieve sectoren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen. Deze digitale oplossingen hebben een positieve impact op lange termijn voor meerdere culturele en creatieve sectoren in het vooruitzicht. In de oproep van 2022 komen 2 duidelijke thema’s naar voor. Dit zijn Greening en innovatieve onderwijstools gericht op maatschappelijke onderwerpen zoals desinformatie.
 

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

WAT IS NIEUW?

 • Deze oproep bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de oproep van 2022
 • Het budget voor de oproep van 2023 is verminderd naar 5,4 miljoen euro
 • De focus op monetarisering, erfgoed en technologie is aangescherpt.

INFOSESSIES & PRESENTATIES

Webinar EACEA & DG CONNECT: 21 april 2022 (11u00): Online Webinar Creative Innovation Lab 

VERWACHTE RESULTATEN?

 • Dankzij sector overschrijdende samenwerking: een groei van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele en andere culturele en creatieve sectoren
 • Dankzij sector overschrijdende samenwerking:  een verbetering van het vergroeningsproces van de Europese audiovisuele en andere culturele en creatieve sectoren.
 • Een toename in kennisoverdracht tussen verschillende sectoren van de creatieve industrie
 • Een toename in zichtbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit van Europese content in het digitale tijdperk
 • Verbeterde toepassing van bedrijfsmodellen, zo ook een beter gebruik van gegevens 
 • Aangroei in het publiekspotentieel voor Europese content in het digitale tijdperk. 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Ontwerpen, ontwikkelen en testen van innoverende instrumenten, modellen en methodologieën die hun toepassing vinden in de audiovisuele sector en in ten minste 1 andere creatieve en/of culturele sector. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van het concurrentievermogen, de samenwerking, de verspreiding, de zichtbaarheid, de beschikbaarheid, de diversiteit en het vergroten van het publiek in alle sectoren.
 • De oplossingen en tools zijn gemakkelijk reproduceerbaar en hebben een potentieel aan marktpenetratie. 
 • Met betrekking tot de New European Bauhaus zullen de oplossingen duurzaamheid, esthetiek en inclusie combineren.

Projecten richten zich met:

focus op instrumenten en modellen

 • beheer van rechten en verdienmodellen, met inbegrip van transparantie en eerlijke vergoeding
 • gegevensverzameling en -analyse, met bijzondere nadruk op het voorspellen in het creëren van inhoud en in publieksontwikkeling
 • vergroening van de waardeketen in de creatieve en culturele sector, met inbegrip van acties die bijdragen tot het Europese Bauhaus-project.
 • businesstools voor nieuwe vormen van financiering, productie, distributie of promotie (NFT, Metavers, Blockchain, ...).

focus op instrumenten en inhoud

 • innovatieve educatieve instrumenten en inhoud die gebruik maken van creativiteit en creatieve sectoren om maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals verkeerde informatie, nepnieuws, enz.

! Voor alle duidelijkheid: het project hoeft niet onmiddellijk toepasbaar te zijn op de audiovisuele sector, maar kan gemakkelijk in deze sector worden gerepliceerd.

BUDGET & FINANCIËLE INFORMATIE

 • Het totale budget voor deze oproep is 5.438.131 euro
 • 60 % EU-Co-steun
 • Toekenning gebeurt met een subsidieovereenkomst.
 • Max. projecttoelage: geen beperking.
 • Op basis van budget (actuele, in aanmerking komende gebudgetteerde kosten).

TIJDLIJN

 • Deadline indiening: 20 april 2023,  17u00
 • Evaluatieperiode: mei - juni 2023
 • Bekendmaking selectieresultaten: juli 2023
 • Ondertekening overeenkomst: september - november 2023
 • Duur van activiteit: 24 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2023.

 

VEREISTEN  AANVRAGERS

Consortium of enkele aanvrager

Samenstelling van het consortium

De ingediende voorstellen zijn ingediend door een consortium van min. 3 aanvragers (begunstigden = coordininator + min. 2 partners; dus geen gelieerde entiteiten) dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • 3 rechtspersonen (organisaties) uit ten minste 2 verschillende aan Creative Europe deelnemende landen 
 • het consortium moet beschikken over een uiteenlopende reeks expertises in verschillende culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van de audiovisuele sector.
  • Zo kan het consortium bestaan uit private en publieke entiteiten, technologiebedrijven, start-ups, audiovisuele, culturele en creatieve organisaties. Deelname van start-ups, incubatoren en acceleratoren is sterk aanbevolen.
 • Algemeen
  • Wettelijke publieke of private entiteiten die gevestigd zijn in een van de Creative Europe in aanmerking komende landen 
  • en die rechtstreeks of door een meerderheidsdeelneming in handen zijn van onderdanen van die landen 
  • voor beursgenoteerde vennootschappen wordt de vestigingsplaats van de effectenbeurs in aanmerking genomen om de nationaliteit te bepalen.
  • Geen natuurlijke persoon (tenzij als zelfstandig tewerkgestelde)
  • Voor specifieke gevallen zie Call document, p. 10
  • Aanvragers moeten over stabiele en voldoende middelen beschikken om de projecten met succes uit te voeren en hun bijdrage te leveren. Organisaties die aan meerdere projecten deelnemen, moeten over voldoende capaciteit beschikken om al deze projecten uit te voeren.
  • De organisatie moet zich registreren in het Participant Register — https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register.

VEREISTEN PROJECT

 • Ontwerpen, ontwikkelen en testen van innoverende instrumenten, modellen en methodologieën die hun toepassing vinden in de audiovisuele sector en in ten minste 1 andere creatieve en/of culturele sector. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van het concurrentievermogen, de samenwerking, de verspreiding, de zichtbaarheid, de beschikbaarheid, de diversiteit en het vergroten van het publiek in alle sectoren.
 • De oplossingen zijn gemakkelijk reproduceerbaar en hebben een potentieel aan marktpenetratie. 
 • De projecten kunnen zich met name richten op:
  • beheer van rechten en verdienmodellen, met inbegrip van transparantie en eerlijke vergoeding
  • gegevensverzameling en -analyse, met bijzondere nadruk op het voorspellen in het creëren van inhoud en in publieksontwikkeling
  • vergroening van de waardeketen in de creatieve en culturele sector, met inbegrip van acties die bijdragen tot het Europese Bauhaus-project;
  • Innovatieve educatieve instrumenten en inhoud waarbij gebruik wordt gemaakt van creativiteit en creatieve sectoren om maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals verkeerde informatie, nepnieuws, enz.

 VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpaketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1 - Projectmanagement

 

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

Afhankelijk van de rangschikking van het project van hoog naar laag en het beschikbare budget wordt het project aangeduid om Europese financiële steun te ontvangen. Bij een ex aequo, krijgt het project met hoogste score op Relevantie voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Disseminatie/Verspreiding voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Kwaliteit van de inhoud en activiteiten voorrang.   

1. Relevantie (40 punten)

 • De relevantie van het project (20 punten)
  • bij het inspelen op de nieuwe marktbehoeftes en het vinden van oplossingen die toepasbaar zijn op alle sectoren.
  • Om het concurrentievermogen en het vergroeningsproces van de Europese audiovisuele en andere culturele/creatieve sectoren te versterken.
  • Om de circulatie, zichtbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en publiek van Europese content in het digitaal tijdperk te verbeteren
  • Om bij te dragen aan transdisciplinaire innovatie voor duurzaamheid, inclusie en welzijn in de sectoren, inclusief acties die bijdragen aan het nieuwe European Bauhaus.
 • De Europese dimensie/potentieel van het project (inclusief herkomst van de inhoud, aard van de samenwerking en grens- en taal- overschrijdende dimensie en/of het potentieel voor Europese expansie. (15 punten)
 • Toereikende strategieën om de genderbalans, inclusie, diversiteit en representatie te verzekeren, dit kan zowel in het project zelf als in het projectmanagement. (5 punten)

2. Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten (30 punten)

 • De match tussen de methodologische en strategische keuzes en de nagestreefde projectdoelstellingen, o.a.marktanalyse (15 punten)
  • de aard en het tijdschema van de uit te voeren activiteiten 
  • de doelgroep, doelsegmenten, doelgebieden 
  • synergie en samenwerking met de verschillende sectoren 
  • uit te voeren strategieën (ontwikkelingsproces, marketing/ promotiestrategie) 
  • de gebruikte instrumenten.
 • De samenhang van het bedrijfsmodel o.a. (15 punten)
  • de structuur van de cofinanciering
  • de haalbaarheid van het project
  • en de kostenefficiëntie van het project

3. Het projectbeheer (10 punten):

 • De samenhang en complementariteit van het projectteam en/of de groepering, o.a. (15 punten)
  • de taakverdeling 
  • het besluitvormingsproces 
  • de uitwisseling van kennis.
 •  De toegevoegde waarde van het partnerschap. (5 punten)

4. Disseminatie/Verspreiding (20 punten):

 • De voorgestelde methodologie voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van gegevens, o.a. (10 punten)
  • delen van de resultaten 
  • garanderen van de transparantie van het project
  • voorstellen van uitwisseling van kennis. 
 • Het effect van het project op de waardeketen van de betrokken sectoren (10 punten).

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

EEN IDEALE START

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN
 

1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken. Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand. 
  1. Informatie over onafhankelijkheid en eigendom en beheer.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN
 

 • Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste gepubliceerde deadline van 7 september 2022 (17u) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

VRAGEN?

Hulp bij je subsidieaanvraag?

Gudrun Creative Europe Deks Vlaanderen

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter