Europese Co-Ontwikkeling

Oproep: 
European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV)
Deadline(s): 
17 november 2021 (17u00 - verstreken)

 

EUROPEAN CO-DEVELOPMENT (EUROPESE CO-0NTWIKKELING) 

Deze subsidie biedt steun aan onafhankelijke Europese productiebedrijven die audiovisuele werken (zoals speelfilms, korte films, series, documentaires, verhalende VR) ontwikkelen met als als doel de samenwerking te ondersteunen tussen Europese productiemaatschappijen die projecten ontwikkelen met een groot internationaal publiekspotentieel. 

  

INFOSESSIES:

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Meer samenwerking in de ontwikkelingsfase tussen Europese productiebedrijven uit verschillende landen en van verschillende markten, wat een groter aantal coproducties teweegbrengt. 
 • Betere kwaliteit, haalbaarheid, grensoverschrijdend potentieel en marktwaarde van de geselecteerde projecten. 
 • Sterkere positie op de Europese en internationale markten voor bedrijven die in het kader van Europese co-ontwikkeling zijn geselecteerd.

 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • De maatregel steunt de ontwikkeling van één project voor commerciële exploitatie, bestemd voor een bioscooprelease, televisie-uitzending of commerciële exploitatie op digitale platforms of een multiplatformomgeving in de volgende categorieën: animatie, creatieve documentaire of fictie.  
 • Het project moet gezamenlijk worden ontwikkeld door ten minste twee Europese onafhankelijke productiebedrijven, die een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst hebben ondertekend waarin de taakverdeling en de samenwerking op creatief gebied zijn vastgelegd.  
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen.

 

BUDGET

 • In totaal is er een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep.
 • De maximale Europese cofinanciering is 50% van de totale subsidiabele kosten, met een op maat gemaakte lump sum van maximaal 60.000 euro op basis van de ingediende en in aanmerking komende projectbegroting. 
 • Uitzondering: TV-series met een gepland productiebudget van 20 miljoen euro, die ontvangen een maximale subsidie van 100.000 euro
 • In totaal worden er circa 50 projecten gesteund.

 

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: woensdag 17 november 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: november 2021 – april 2022 
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: mei 2022 
 • Tekenen van contract: juni – augustus 2022 
 • Startdatum actie: na contractondertekening 
 • Duur van activiteit: 30 maanden 

 

VEREISTEN AANVRAGERS

 • De aanvragers zijn onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven (geen gelieerde entiteiten) die kunnen aantonen dat zij recentelijk (sinds 2014) ervaring hebben opgedaan met de productie van 1 internationaal gedistribueerde werk (van minimaal 24 minuten, met uitzondering van VR). Het project is daadwerkelijk commercieel uitgebrachtin bioscopen, uitgezonden op televisie of beschikbaar gesteld op digitale platforms in ten minste drie andere landen dan het land van de aanvrager vóór de dag van de deadline voor indiening. In het geval van lineaire uitzending zijn drie verschillende omroeporganisaties vereist. De aanvrager heeft de meerderheid van de rechten op de projecten. 

   

KIEZEN TUSSEN  CO-ONTWIKKELING, SLATE of MINI-SLATE?

 • Maak als Belgisch productiehuis de juiste keuze in je aanvragen voor Co-ontwikkeling en/of Slate-Ontwikkeling. Men kan immers niet tegelijkertijd voor beide oproepen hoofdaanvrager zijn.  Naast een Slate-aanvraag kan je enkel nog partner zijn in een Co-ontwikkelingsproject.
 • Mini-Slate-ontwikkelingsprojecten kunnen door het nieuwe MEDIA Level Playing Field enkel worden aangevraagd door productiehuizen uit de lage capaciteitslanden. België behoort daar niet toe.  
 • Kies als productiehuis uit één van de 5 mogelijke aanvraagscenario’s.  
 • Hoofdaanvrager van 1 Co-ontwikkelingsproject
 • Partner in 1 Co-ontwikkelingsproject
 • (Enige) aanvrager van 1 Slate-ontwikkelingsproject
 • (Enige) aanvrager van 1 Slate-ontwikkelingsproject + partner in 1 Co-ontwikkelingsproject
 • (Enige) aanvrager van 1 Slate-ontwikkelingsproject + partner in 2 of meerdere Co-ontwikkelingsprojecten.
 • Blijf als Belgisch productiehuis echter ook aandachtig voor de aanvragen voor Mini-Slate-ontwikkelingsprojectendoor productiehuizen uit Lage Capaciteitslanden. In hun aanvragen zitten samenwerkingen vervat met productiehuizen, scenarioschrijvers, directeurs, DOP’s, etc. ook en vooral uit Hoge Capaciteitslanden als België.  Die vroege samenwerkingen bieden bij succes perspectief op een effectieve productie. Het is dus van belang om daarin betrokken te raken, terwijl de producer uit LLC de aanvraag doet.

 

VEREISTEN PROJECTEN

 • Alleen de co-development-activiteiten voor de volgende werken komen in aanmerking:  
  • Fictie, animatie en creatieve documentair met een minimale lengte van 60 minuten, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor een bioscooprelease;  
  • Fictieprojecten (serie of one off) met een totale duur van ten minste 90 minuten, animatiefilms (serie of one off) met een totale duur van ten minste 24 minuten en creatieve documentaires (serie of one off) met een totale duur van ten minste 50 minuten, die in de eerste plaats zijn bestemd voor exploitatie op televisie of op een digitaal platform;  
  • Interactieve, niet-lineaire fictie-, animatie- of creatieve documentaireprojecten (bv. verhalende virtuele-realiteitsprojecten) met een willekeurige duur.  
 • De eerste dag van principal photography wordt ten minste 10 maanden na de dag van de deadline voor indiening gepland.   
 • De volgende formats en genres komen niet in aanmerking: live-uitzendingen, muziekvideo’s, non-narratieve artistieke werken (inclusief maar niet beperkt tot kunst- en experimentele video), commerciële werken (inclusief maar niet beperkt tot advertenties'/commercials), reality-series en talkshows.

 

  Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten. 

  1. Relevantie (40 punten) 

  • Toegevoegde waarde van de gezamenlijke ontwikkelingsbenadering, met name wat betreft de aard van het project en de complementariteit van de achtergrond en ervaring van de partners (10 punten) 
  • Mate van samenwerking tussen de productiemaatschappijen op het gebied van de gezamenlijke ontwikkeling van creatieve aspecten en story telling (10 punten)  
  • Europese dimensie van de samenwerking, met name wat betreft de samenwerking tussen landen met een verschillende marktomvang, en met een partner uit groep A of groep B van de LCC (Low Capacity Countries), alsook de taalkundige en geografische verscheidenheid (10 punten)  
  • Geschiktheid van de voorgestelde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie (5 punten)  
  • De toereikendheid van de strategieën om te zorgen voor genderevenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit, hetzij in het project, hetzij in de manier waarop de activiteit wordt beheerd (5 punten) 

  2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (20 punten) 

  • Kwaliteit en creatief potentieel van het werk (10 punten)  
   • Kracht en onderscheidend vermogen van idee/onderwerp/projectfocus en dramatisch potentieel  
   • Kwaliteit van het schrijven, de narratieve keuzes, de ontwikkeling van de personages en de wereld van het verhaal  
   • Creatief potentieel/kwaliteit van de visuele benadering en het kunstwerk 
  • Potentieel om een publiek op Europees en internationaal niveau te bereiken (10 punten)  
   • Transnationale aantrekkingskracht van het concept/onderwerp van het werk 
   • Potentieel om een groter en meer divers publiek te bereiken, in het bijzonder jong en digital natives (kinderen, tieners, jonge volwassenen)  
   • Potentieel van het cross-border werken, rekening houdend met het creatieve team, de beoogde cast of de internationale ambitie met betrekking tot de cast en de samenwerkingsstrategie met niet-nationale partners. 

  3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten) 

  • De marketingstrategie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium publiek te bereiken. Dit omvat de definitie van unique selling points, doelgroepen en -markten, innovatieve instrumenten voor marketing en publieksbetrokkenheid, promotieactiviteiten (5 punten)  
  • Relevantie van de Europese en internationale distributiestrategie met betrekking tot: (10 punten)  
   • de geïdentificeerde doelgroep  
   • voorziene distributiemethoden  
   • bestaande of beoogde distributiepartners 
   • bekendheid van de markten, Europese/internationale visie 
   • relevantie van de keuze van de geografische gebieden (aangrenzende landen en regio's, Europa, andere continenten).  

  4. Kwaliteit van het projectteam (25 punten) 

  • Verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden binnen het project, met inbegrip van de taakverdeling, de verdeling van de begroting, de administratieve samenwerking en het risicobeheer (5 punten)  
  • Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie (10 punten)  
  • Geschiktheid van het ontwikkelingsplan, het tijdschema en de ontwikkelingsbegroting voor de behoeften van de werkzaamheden  
  • Kwaliteit van de financieringsstrategie (10 punten)  
   • Toereikendheid van de productiekosten ten opzichte van het project en van het ontwikkelingsbudget 
   • Toereikendheid van de financieringsstrategie ten opzichte van de geraamde productiekosten, in termen van bekendheid met de geschikte potentiële financiële partners en de beoogde gebieden en in termen van diversiteit van de voorziene financieringsbronnen.

  Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

  Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

   

  AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

  1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

  Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

  Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

   

  Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC).

   

  2. Het indienen van de aanvraag

  Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

  Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

  1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
  2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
  3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
  4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

  TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

  • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
  • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
  • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

   

  VRAGEN?

   

  Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

  Frank Herman 200 pix

  Contacteer Frank Herman van Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen.

  Flemish Government Footer

  Close
  Verwijder filter