Europese Festivals

Oproep: 
European Festivals (CREA-MEDIA-2023-FEST)
Deadline(s): 
9 maart 2023 (verstreken)

De oproep European Festivals is gepubliceerd op 8 december 2022 op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.Lees nu alle details in het Call document (Engels).
 

EUROPESE FESTIVALS (EUROPEAN FESTIVALS)

Steun aan Europese festivals die een aanzienlijk aandeel niet-nationale Europese AV werken programmeren en die met activiteiten hun publiek vernieuwen en uitbreiden. Met extra aandacht voor gender-evenwicht, inclusie, diversiteit & representativiteit.

WAT IS NIEUW?

 • Het budget is gestegen met 1 miljoen euro naar 10 miljoen euro
 • Projectbudget minimaal 19 000 euro in plaats van 38 000 euro
 • Beoordeling: meer gewicht aan verspreiding. 

INFOSESSIE EACEA & DG CONNECT

DOEL

 • Het doel van deze subsidie is om publieksbereik van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. De steun is gericht op individuele festivals met een uniek profiel, die een aanzienlijk deel niet-nationale Europese films vertonen. Daarnaast steunt de regeling het herstel van festivals die in het bijzonder zijn getroffen door de coronacrisis.  
 • NB: De oproep voor festivalnetwerken (in het voorgaande subsidieprogramma aangeduid als Actie 2 - Steun voor Europese netwerken van festivals) keert in 2022 terug.  

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Stimuleren van kennisuitwisselingen en best practices ter bevordering van de samenwerking tussen festivals door gezamenlijk gecoördineerde activiteiten te organiseren die gericht zijn op de uitbreiding en vernieuwing van hun publiek. Hierbij wordt verwacht dat de digitale transitie wordt benut. 
 • Het herstel van festivals die een aanzienlijk deel van niet-nationale Europese films en audiovisuele werken vertonen en die in het bijzonder zijn getroffen door de pandemiecrisis.  
 • De impact vergroten van Europese audiovisuele festivals die zich via promotie, distributie en circulatie richten op de versterking van niet-nationale Europese films en audiovisuele werken onder een groeiend publiek in heel Europa.  

 

WELKE FESTIVALS KOMEN IN AANMERKING?

 • Europese festivals die een aanzienlijk deel niet-nationale Europese films en audiovisuele werken vertonen, gericht op activiteiten die doelbewust nieuwe publieksgroepen aanboren. 
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen. 

 

BUDGET

 • In totaal is er een budget beschikbaar van 10 miljoen euro. 
 • De financiële bijdrage voor de cofinanciering van een festival (over 2 jaar) is een lump sum bedrag (maximaal 60% van de totale kosten) berekend op basis van het aantal geprogrammeerde Europese films: 

Aantal Europese films
in programma 

Lump sum bedrag per jaar  

< 40 Europese films 27.000 euro
40 – 60 Europese films 35.000 euro
61 – 80 Europese films 41.000 euro
81 – 100 Europese films  46.000 euro
101 – 120 Europese films 55.000 euro
121 – 200 Europese films 63.000 euro
> 200 Europese films 75.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal Europese kortfilms
in programma 
Lump sum bedrag per jaar  
< 150 Europese shorts 19.000 euro
150 – 250 Europese shorts 25.000 euro
> 250 Europese shorts 33.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 • NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2022 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vòòr de indiendatum van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten die plaatsvinden op specifieke data. 

 

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 9 maart 2023, 17u00
 • Evaluatieperiode: maart - juni 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: juli 2023
 • Tekenen van contract: september - november 2023
 • Startdatum actie: na ondertekening contract
 • Duur van activiteit: 24 maanden 

 

 

 • Alleen aanvragen die worden ingediend door entiteiten die audiovisuele festivals (filmfestivals) organiseren in landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma, komen in aanmerking.
 • Onder een filmfestival wordt verstaan: 
  • een audiovisueel festival dat films en audiovisuele werken programmeert, die vertoond worden aan een breed publiek (inclusief internationale filmprofessionals en pers)
  • dat plaats vindt tijdens een specifieke periode, in een vooraf bepaalde stad
  • dat een duidelijke regulering- en selectieprocedure heeft
   • 50% van de programmering is gewijd aan niet-nationale Europese films en audiovisuele werken afkomstig uit ten minste 15 landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma. De programmering toont een diverse geografische spreiding waaronder ook lage productie Creative Europe deelnemende landen vallen.
  • het festival heeft ten minste 3 edities gehad voor eind december 2022.  
 • Deze filmfestivals:  
  • besteden bijzondere aandacht aan publieksbereik (specifiek jong en ‘nieuw’ publiek) met diverse activiteiten voor, tijdens en na het festival, inclusief activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en/of in andere steden (met kleinere nationale partnerfestivals en/of cross-border); Onder 'nieuw' publiek wordt verstaan: publiek dat niet bij de harde kern van festivalbezoekers hoort
  • leggen een duidelijke nadruk op innovatieve acties met betrekking tot publieksbereik, door gebruik te maken van de laatste digitale technologieën en online activiteiten (zoals sociale media en online activiteiten) om een permanente community op te bouwen. Innovatieve benaderingen die verder gaan dan het vergroten van bereik worden gewaardeerd, bijvoorbeeld cross-platform programma’s
  • organiseren gedurende het hele jaar initiatieven rond filmeducatie in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen
  • focussen op Europese films in het algemeen en specifiek op films uit lage productielanden;
  • werken samen met andere festivals buiten hun eigen land door efficiënt gebruik van middelen. Bijvoorbeeld door het delen van ondertitels, dubbing en online kijkplatforms. 

 

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (40 punten) 

 • Activiteiten gericht op publieksbereik (10 punten).  
 • De efficiëntie van specifieke communicatieactiviteiten, inclusief onlineactiviteiten, het gebruik van de laatste digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media (10 punten).   
 • Doeltreffendheid van de initiatieven voor filmeducatie, inclusief specifieke acties voor een jong publiek (10 punten). 
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere sector (5 punten). 
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en representatie, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten). 

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (25 punten) 

 • De Europese dimensie en de strategie van het festival om de programmering voor Europese niet-nationale films en de programmering die afkomstig is uit lage productielanden onder het licht te brengen (15 punten).  
 • De geografische diversiteit en de strategie van het festival om het aantal in aanmerking komende landen te vergroten (10 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (30 punten) 

 • Grootte van het publiek, rekening houdend met de grootte van het festival en de potentiële nieuwe publieksgroepen (10 punten).  
 • De mate van deelname van de professionele community, partnerships met andere festivals en de impact op de promotie en circulatie van de Europese audiovisuele werken, inclusief het gebruik van digitale technologieën en mechanismen (10 punten). 
 • De efficiëntie en kwaliteit van de acties die worden georganiseerd om het programma en de Europese talenten tijdens en na het evenement te promoten (10 punten). 

4. Kwaliteit van het projectteam (5 punten) 
De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van het team t.o.v. de specifieke doelstellingen van het festival, inclusief de expertise van het team (5 punten). 

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een  9 cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter