Europese Filmdistributie

Oproep: 
CREA-MEDIA-2023-FILMDIST
Deadline(s): 
27 april 2023 (17u00)

EUROPESE FILMDISTRIBUTIE (CREA-MEDIA-2023-FILMDIST)

Steun aan internationale verkoop en circulatie van niet-nationale Europese grote en kleine producties op alle mogelijke platformen (bioscoop, online, …). Via gecoördineerde distributiestrategieën worden verschillende landen bereikt en het gebruik van ondertitels, dubs en waar mogelijk audiobeschrijvingstools aangemoedigd.

De transnationale distributie van recente Europese films wordt aangemoedigd. Distributeurs krijgen gebaseerd op hun marktprestaties middelen toegewezen om verder te investeren in de aankoop, promotie en distributie van recente niet-nationale Europese films.

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

WAT IS NIEUW?

 • Budget: stijging met 1 miljoen van het algemeen budget
 • Kortere copyright periode en hogere coëfficiënten per land
 • Toevoeging van activiteit 4 onder fase 2: herinvestering (online releases)
 • Ondertiteling en dubbing ook opgenomen onder activiteiten die in aanmerking komen. 

INFOSESSIES & PRESENTATIES

 • Webinar EACEA & DG CONNECT 9 februari 2022.

VERWACHTE RESULTATEN

 • Verbetering van de transnationale distributie van recente niet-nationale Europese films
 • Toename in de investering in productie, aankoop, promotie, bioscoop- en online distributie van niet-nationale Europese films.
 • Ontwikkeling van banden tussen de productie- en distributiesectoren om de concurrentiepositie van niet-nationale Europese films te verbeteren.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING

2 fases kunnen ondersteund worden:

 1. Ontwikkelen van een potentieelfonds dat wordt toegekend op basis van de prestaties van het bedrijf op de Europese markt.
 2. Uitvoering van de actie – potentiële fondsen gegenereerd door elk bedrijf worden herinvesteerd in:
 • Coproductie van in aanmerking komende niet-nationale Europese films
 • Aankoop van distributierechten, bijvoorbeeld door een gegarandeerd minimum, van in aanmerking komende niet-nationale Europese films.
 • Promotie, marketing en adverteren op de markt van in aanmerking komende niet-nationale Europese films.

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Het totale beschikbare budget van de oproep is 34 miljoen euro.
 • De maximale Europese cofinanciering is 70% van de totale subsidiabele kosten
 • Op basis van land van herkomst van de film en land van distributie verschilt de subsidie. Er wordt maximaal 1 miljoen euro toegekend.
 • Prefinanciering bedraagt 70% van het subsidiebedrag na ondertekening van het contract.
 • In aanmerking komende kosten: in principe de dag na het ondertekenen van de subsidieovereenkomst (GA of Grant Agreement). Mits onderbouwde argumentatie: vanaf de dag na het indienen van de aanvraag.

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 5 april 2022 (17u00)
 • Evaluatieperiode: april-september 2022
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: oktober 2022
 • Tekenen van contract: december 2022
 • Startdatum actie: na het ondertekenen van contract
 • Duur van activiteit: 24 maanden
 • Voorziene eerstvolgende oproep: 2023 (onder voorbehoud).

 

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Enkele aanvragers.
 • Distributiebedrijven hebben vestiging in CE-deelnemende landen en zijn eigendom van inwoners van die landen.
 • Europese bedrijven die actief zijn als filmdistributeur op het gebied van commerciële exploitatie in bioscopen en filmtheaters om zo de aandacht te krijgen van een breed publiek voor de films in kwestie. Dit dient de kernactiviteit van de aanvrager te zijn. De distributeur dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Eigenaar van distributierechten van de film
  • Uitvoeren van de distributie van de film in het betreffende land
  • Betalen van de directe bijkomende distributiekosten
  • Geregistreerd staan en meerdere distributies in filmtheaters en bioscopen voltooid hebben in het betreffende land.
 • In het geval van gedeelde activiteiten tussen bedrijven, moet het bedrijf dat voldoet aan bovenstaande criteria uitvoerend zijn. Wanneer de taken op die manier verdeeld zijn dat het onmogelijk is uit te maken wie de effectieve verdeler is voor een regio, dan komt die film niet in aanmerking.
 • Distributeurs actief in verschillende landen doen één aanvraag met verklaring van toelating en herinvestering in de verschillende landen.  

Vereisten films

 • Om in beide fases te kunnen worden opgenomen moet de film voldoen aan volgende criteria:
  • fictie (inclusief animatie) of documentaire van minstens 60 minuten
  • auteursrechten ten vroegste in 2019 verworven
  • niet bestaan uit alternatieve inhoud (opera, concert, optreden, etc.), advertenties, pornografische, racistische of geweld oproepende inhoud.
  • de meerderheid van de investering en productie gebeurt in een MEDIA-land, dit wordt ook zo geaccrediteerd. Er kan bijkomstig gekeken worden naar bijvoorbeeld het tonen van auteursrechten, afsluitende credits, deel van de winst, enz.
  • productie met significante participatie van professionals uit MEDIA-landen. Om aan dit criterium te voldoen wordt er meer dan 50% gescoord op basis van de tabel op p.12 in het Call Document.
  • Europese films zijn ‘nationaal’ voor de landen waarin ze voor de meerderheid zijn geproduceerd. Ze zijn ‘niet-nationaal’ in alle andere landen.  

Vereisten toegangstickets

 • Het aantal toegangstickets voor niet-nationale films in MEDIA-landen wordt in acht genomen bij het opstellen van het potentieelfonds. De tickets voldoen aan volgende voorwaarden:
  • aangeschaft tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022
  • verkocht door relevante instantie aan een normale prijs (inclusief speciale aanbiedingen en kortingen), exclusief kosteloze tickets.
  • duidelijk identificeerbaar en gecertificeerd door nationale overheid van de lidstaat.
  • de films voldoen aan de voorwaarde van niet-nationale Europese film in het distributieland
 • Groeps- of clubvoorstellingen zonder individuele ticketprijs of met een prijs ver onder de normale prijs, komen niet in aanmerking.
  • Alle toegangstickets moeten worden gecertificeerd door de aangewezen nationale autoriteit. E-ticket toegangstickets kunnen worden opgenomen, op voorwaarde dat ze op dezelfde manier zijn gecertificeerd als bioscoop/filmtheater toegangstickets.

VEREISTEN PROJECT

FASE 1 – genereren van een potentieelfonds

 • Voor het potentieelfonds gelden de volgende voorwaarden
  • wordt toegekend op basis van de geldige toegangstickets die zijn behaald door de distributie van Europese niet-nationale films door de in aanmerking komende distributeurs.
  • is gebaseerd op een coëfficiënt per geldige toegangsticket volgens de nationaliteit van de film en het distributiegebied.
  • is beschikbaar voor distributeurs voor verdere investeringen in geldige niet-nationale Europese films.
  • geldige toegangstickets worden gegenereerd door toegestane niet-nationale Europese films:
   • tot een maximum per film en per distributeur
   • met minimale beschikbaarheid per land van distributie.
    • Op p. 13-15 van het Call Document, worden de coëfficiënten en minimale en maximale toelatingen verduidelijkt.

FASE 2 – in aanmerking komende activiteiten van herinvestering

 • Herinvestering kan op maximaal 12 verschillende niet-nationale films gemaakt worden
 • Films moeten voldoen aan alle voorwaarden, en niet-nationaal zijn voor de aanvrager
 • Activiteit 1: investering in coproductie
 • Activiteit 2: investering in aanschaffen van distributierechten
 • Activiteit 3: Promotie, marketing en adverteren
 • Activiteit 4: Promotie, marketing en adverteren voor online releases
 • Activiteit 1 & 2 mogen samen 75% van de directe investering uitmaken, minstens 25% moet dus naar activiteit 3 gaan.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1: Activiteitenplan voor herinvestering.

Dit werkpakket moet het volledige investeringsplan voor de volledige periode inhouden.

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

Relevantie (100 punten)

 

Totaal cumulatieve toegangstickets 2018-2021

Score

200 tot 30.000

 70

30.001 tot 70.000

 80

70.001 tot 150.000

 90

> 150.001

 100

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

EEN IDEALE START

Win TIJD en MOEITE door de Webinar over het gebruik van de Funding & Tenders Portal te bekijken. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex.

Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ.

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN
 

1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken. Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS.                    Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand. 
  1. PDF met informatie over films/werken uit de Creative Europe MEDIA database
  2. Informatie over de onafhankelijkheid en eigendomsbeheer
  3. Certificatie van toelatingen (tickets) door aangewezen overheid

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het Call Document (Engels).
 • De Online Handleiding  bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste gepubliceerde deadline van 5 april 2022 (17u) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

 

VRAGEN?
 

Heb je hulp nodig bij je subsidie-aanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Wij bieden op-maat-gemaakt advies. Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter