Europese filmverkoop

Oproep: 
CREA-MEDIA-2023-FILMSALES
Deadline(s): 
20 juni 2023 (17u00)

EUROPEAN FILM SALES (EUROPESE FILMVERKOOP) (CREA-MEDIA-2023-FILMSALES)

 • Steun aan internationale verkoop en circulatie van niet-nationale Europese werken op alle platformen (bijv. bioscoop, online) gericht op zowel klein- als grootschalige producties. Dit bijvoorbeeld door distributiestrategieën voor verschillende landen en ondertiteling, dubbing en audiodescriptie aan te moedigen.
 • Deze oproep is gericht op enkele aanvragers.

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • Deze oproep Europese filmverkoop (CREA-MEDIA-2023-FILMSALES) is sinds 8 december 2022 op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Alvorens je start met de aanvraag: lees zorgvuldig alle details in het Call document (Engels).

WAT IS NIEUW?

 • Budget: stijging van 500 000 euro op totaalbudget
 • Verkoop van filmtickets slechts met 1 jaar geldigheid (2022)
 • Hogere coëfficiënt voor de verschillende landen
 • Onder 'activiteit 2' is nu ook ondersteuning voor ondertiteling en dubbing mogelijk. 

INFOSESSIES & PRESENTATIES

Powerpoint:

DOEL

 • De oproep mikt op een vergrootte circulatie, promotie en online- en bioscoopdistributie van Europees audiovisueel werk binnen de Unie, maar ook internationaal. Dit vooral rekening houdend met de digitale omgeving, in innovatieve businessmodellen.

VERWACHTE RESULTATEN

 • Verbetering van transnationale distributie van recente niet-nationale Europese films
 • Toename in de investeringen in productie, aanschaf, promotie, bioscoop- en onlinedistributie van niet-nationale Europese films.
 • Ontwikkelen van banden tussen de productie- en distributiesector om de concurrentiepositie van niet-nationale Europese films te verbeteren.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Er zijn twee fases onder de gesubsidieerde activiteiten
 1. Aanleggen van een ‘potentieel fonds’ dat zal worden toegekend op basis van de prestatie van het bedrijf op de Europese markt.
 2. Het uitvoeren van de actie – het ‘potentieel fonds’ aangelegd door elk bedrijf moet opnieuw geïnvesteerd worden in:
 • Minimumgaranties of voorafbetalingen op de internationale verkooprechten op in aanmerking komende niet-nationale Europese films
 • De promotie, marketing en adverteren op de markt van de in aanmerking komende niet-nationale Europese films
 • Ondertiteling en dubbing van content. 

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze oproep is een totaal bedrag van 5,5 miljoen euro beschikbaar. 
 •  Maximale Europese cofinanciering is 70% van de totale subsidiabele kosten.
 • Het toe te kennen projectbudget is opgesteld volgens een realistisch ingeschatte kostenbegroting.
 • Prefinanciering bedraagt 70% van het subsidiebedrag na ondertekening van het contract.

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 20 juni 2023 (17u00)
 • Evaluatieperiode: juli-oktober 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: november 2023
 • GAP: Grant Agreement Preparation: november-januari 2022-3
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: januari 2024
 • Startdatum actie: na ondertekening van GA
 • Duur van activiteit: 24 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2024 (onder voorbehoud).

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Enkele aanvragers
 • Gevestigd zijn in CE MEDIA-deelnemende landen en eigendom van inwoners van die landen.
 • Europese verkoopagent
 • Doormiddel van contract of akkoord door elke filmproducent aangeduid zijn als verkoopagent. Een akkoord of contract zal geaccepteerd worden als het de verkoopagent het recht op de verkoop in ten minste 10 MEDIA-landen geeft.

Vereisten films

Om in beide fases te kunnen worden opgenomen moet de film voldoen aan volgende criteria:

 • fictie (inclusief animatie) of documentaire van minstens 60 minuten
 • auteursrechten ten vroegste in 2019 verworven
 • niet bestaan uit alternatieve inhoud (opera, concert, optreden, etc.), advertenties, pornografische, racistische of geweld oproepende inhoud.
 • voor de meerderheid geproduceerd door producenten gevestigd in een MEDIA-deelnemend land. Ten minste 50% van de financiering van het totale geschatte productiebudget moet uit MEDIA-deelnemende landen komen. De productiebedrijven moeten ook op die manier geaccrediteerd worden. Er kan bijkomstig gekeken worden naar bijvoorbeeld het tonen van auteursrechten, afsluitende credits, deel van de winst, enz.
 • productie met significante participatie van professionals uit MEDIA-landen. Om aan dit criterium te voldoen wordt er meer dan 50% gescoord op basis van de tabel op p.12 in het Call document.

Europese films zijn ‘nationaal’ voor de landen waarin ze voor de meerderheid zijn geproduceerd. Ze zijn ‘niet-nationaal’ in alle andere landen.  

Vereisten filmtickets

 • Het aantal toegangstickets voor niet-nationale films in MEDIA-landen wordt in acht genomen bij het opstellen van het potentieel fonds. De tickets voldoen aan volgende voorwaarden:
  • aangeschaft tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022
  • verkocht door relevante instantie aan een normale prijs (inclusief speciale aanbiedingen en kortingen), exclusief kosteloze tickets.
  • duidelijk identificeerbaar en gecertificeerd door nationale overheid van de lidstaat.
  • Uitgegeven door in aanmerking komende distributeurs voor dat land
  • de films voldoen aan de voorwaarde van niet-nationale Europese film in het distributieland.

VEREISTEN PROJECT

Fase 1: Aanleggen van ‘potentieel fonds’

Een potentieel fonds

 • wordt toegekend op basis van de geldige toegangstickets die zijn behaald door de distributie van Europese niet-nationale films door de in aanmerking komende distributeurs.
 • is gebaseerd op een coëfficiënt per geldige toegangsticket volgens de nationaliteit van de film en het distributiegebied.
 • is beschikbaar voor verkoopagenten voor verdere investeringen in geldige niet-nationale Europese films.

Het bedrag van dit fonds wordt in drie stappen berekend:

Stap 1: 20 000 euro wordt toegekend als:

 • In 2022 de aanvrager de bioscooprechten heeft verkregen voor 2 films (Europees of niet) en
 • in 2022 2 Europese in aanmerking komende films uit de catalogus gedistribueerd  in ten 1 niet-nationale regio voor dewelke de bioscooprechten duidelijk zijn gedocumenteerd in een officiële Box Office (informatie wordt meegeleverd indien de film niet in de Creative Europe Media Database staat).

Stap 2: Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden onder stap 1, wordt een bijkomstig fonds berekend op basis van de vermenigvuldiging van het aantal toegangstickets van 2020 en 2021 met een coëfficiënt per toegang.

 

Nationality of the film

2022 coefficient

 

Germany, Spain, France, Italy

0,90

Others

1,2

 

! Maximum toegestaan potentieel fonds gegenereerd per verkoopagent.

 • Het potetieel fonds bedraagt niet meer dan 750 000 euro per agent.
 • Het potentieel fonds van elke aanvrager zal proportioneel verlaagd worden wanneer de som van alle fondsen meer is dan het beschikbare budget. Deze vermindering is enkel van toepassing op de bedragen gegenereerd in stap 2 en 3.

FASE 2 – Herinvesteringsactiviteiten

 • De herinvestering kan gemaakt worden op maximaal 5 verschillenden in aanmerking komende niet-nationale films.
 • Herinvestering in dezelfde film op verschillende kostencategorieën is niet toegestaan
 • De aangegeven films moeten in overeenstemming zijn met de criteria in verband met het in aanmerking komen en moeten niet-nationaal zijn voor de aanvrager
 • Het potentieel fonds gegenereerd door elke begunstigde wordt opnieuw geïnvesteerd in:
  • Activiteit 1: investering in aanschaf internationale verkooprechten
   • Minimumgaranties of voorafbetalingen voor internationale verkooprechten op in aanmerking komende niet-nationale Europese films
   • Enkel kosten van de minimumgarantie of voorafbetaling in het contract tussen de verkoopagent en producer komen in aanmerking
   • Een contract tussen verkoopagent en producent wordt als internationaal verkoopcontract gezien als het voorziet in het recht voor de verkoopagent om de film in ten minste 10 MEDIA-deelnemende landen te verspreiden.  
  • Activiteit 2: promotie marketing en adverteren
   • Promotie, marketing en adverteren op de markt van de in aanmerking komende niet-nationale Europese film
   • Optische en digitale prints
  • Activiteit 1 komt in aanmerking voor maximaal 75% van het totale herinvesteringsbudget. 25% moet dus voor activiteit 2 gebruikt worden.
  • Personeels- en reiskosten kunnen in geen van beide activiteiten worden opgenomen.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1:  Activiteitenplan voor herinvestering.

Dit werkpakket moet het volledige investeringsplan voor de volledige periode inhouden.

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

Relevantie (100 punten)

 

Totale cumulatieve tickets behaald 2018-2021

Score

2 films verkregen in 2020 en/of 2021 en 2 films verdeeld in 1 niet-nationale regio in 2020 en/of 2021

70

Tot 150 000 tickets tussen 2018 en 2021

80

150 001 tot 1 000 000 tickets tussen 2018 en 2021

90

Meer dan 1 000 001 tickets tussen 2018-2021

100

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

EEN IDEALE START

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN
 

1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie
 

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken. Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie). Eenmaal de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

2. Het indienen van de aanvraag
 

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS. Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand. 
  1. Lijst van films (zie stap1: Films verkregen en gedistribueerd tussen 2020 en 2021)
  2. Informatie over onafhankelijkheid en eigendomsbeheer
  3. Een PDF met informatie over de films, uit de Creative Europe MEDIA Database
  4. Andere annexen (officiële Box Office in het geval de film niet in de CE MEDIA database staat).

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste gepubliceerde deadline van 14 juni 2022 (17u) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

VRAGEN?
 

 • Technische vragen over de aanvraag m.b.t. wachtwoord, toegangsrechten of storingen: contacteer de IT Help Desk van EACEA.

Inhoudelijke vragen kan je stellen aan Jeroen Verhaeghe van MEDIA Desk Vlaanderen of aan een medewerker van EACEA via EACEA-DISTRIBUTION-SALESAGENTS@ec.europa.eu.

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Jeroen Verhaeghe.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter