Europese Platformen (laatste oproep is verstreken)

Oproep: 
EACEA 06/2017 (was laatste oproep tijdens programma)
Deadline(s): 
22 februari 2017 (verstreken)

Wie komt in aanmerking?

 • De leden van het platform zijn ondernemingen, verenigingen of organisaties die tot doel hebben bekendheid te verlenen aan Europese kunstenaars van de niet-audiovisuele culturele en creatieve sectoren en aan hun werk.
 • Zij moeten op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten minste 2 jaar rechtspersoonlijkheid bezitten en in staat zijn aan te tonen dat zij een rechtspersoon zijn.
 • Aantal deelnemers:  1 projectleider + minimum 10 organisaties, gevestigd in ten minste 10 verschillende deelnemende landen aan het subprogramma Cultuur. Ten minste 5 van die organisaties moeten wettelijk gevestigd zijn in landen die zijn vermeld in de categorieën 1, 3 of 4 van de in aanmerking komende landen. Het aantal culturele deelnemers kan tijdens de looptijd van de partnerschapskaderovereenkomst nog worden verhoogd.
 • De geselecteerde Platformen krijgen een partnerschapoverkomst van 4 jaar.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Een Europees Platform moet een business to consumer oriëntatie hebben. Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, moeten de platformprojecten gericht zijn op de volgende activiteiten:
 • Het bevorderen van de mobiliteit en de zichtbaarheid van creatieve professionals en kunstenaars, meer bepaald opkomende talenten en degenen die geen internationale bekendheid hebben;
 • Het stimuleren van een echte Europese programmering van culturele en artistieke activiteiten met het oog op het vergemakkelijken van de toegang tot niet-nationale Europese culturele werken via internationale tournees, evenementen, tentoonstellingen en festivals enz.;
 • Het ontwikkelen van een communicatie- en brandingstrategie, met inbegrip van, in voorkomend geval, de ontwikkeling van een Europees kwaliteitslabel (of een gelijkwaardige erkenning)
 • Het bijdragen aan een grotere publieksontwikkeling door een intensief gebruik van informatie- en communicatietechnologieën en innovatieve benaderingen;
 • Het verlenen van zichtbaarheid aan de waarden en diverse culturen van Europa, waardoor de Europese Unie grotere bekendheid krijgt.
 • Voorrang wordt gegeven aan platformen uit sectoren die nog niet eerder via deze maatregel zijn gesubsideerd. Bestaande Europese Platformen kunnen eveneens meedingen, maar van hen wordt extra aandacht gevraagd voor vernieuwing en optimalisatie van de acties en de merknaamstrategie (branding), alsook voor de verdere uitbouw van een duurzame samenwerking.

Subsidiebedrag

 • max 500.000 euro per jaar. (= max. 80 % van de jaarlijkse subsidiabele begroting). In totaal is er 5,5 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieoproep. Er zullen dus ongeveer 13 tot 15 Europese Platformen worden geselecteerd.

 

De projecten worden beoordeeld door 2 onafhankelijke experten die een selectie maken op bais van de volgende criteria:

1. Relevantie (max. 25 punten): is het platform relevant voor de doelstellingen en prioriteiten van de maatregel? De criteria en de omschrijving van 'opkomende kunstenaars en creatoren' moeten worden toegesneden op de sector waarin het platform actief is.

2. Kwaliteit van de inhoud en van de activiteiten (20 punten): Hoe wordt het project in de praktijk uitgevoerd? (kwaliteit van de activiteiten en de resultaten, de ervaring van het met het project belaste personeel) Hoe kan het project of de activiteiten helpen bij de doeltreffende uitvoering van een strategie voor publieksontwikkeling?

3. Promotie, communicatie en brandingstrategie (30 punten): Hoe worden de activiteiten van de leden van het platform gepromoot en gecommuniceerd? Het doel is ook om de structurerende effecten van het project te optimaliseren door een brandingstrategie te ontwikkelen en uit te voeren. In het kader daarvan moet worden vastgesteld wie van de leden van het platform culturele actoren van hoog niveau zijn die zich inzetten voor de bevordering van de waarden van de EU en de doelstellingen van het programma.

4. Kwaliteit van het platform (25 punten): In hoeverre zal de algemene organisatie en coördinatie van het project zorgen voor de doeltreffende uitvoering van de activiteiten?

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Aandachtspunten

 • Lees de Richtlijnen (Guidelines) aandachtig waarin de deelnamevoorwaarden en handige checklist voor verplichte bijlagen vermeld staan.
 • De Gebruikersgids (Guide for Applicants) helpt je stap voor stap doorheen de aanvraagprocedure.
 • De Samenwerkingsovereenkomst (Cooperation Agreement) geeft een beschrijving van de rechten en plichten die de partners in de samenwerking met elkaar aangaan. Het vormt de juridische basis voor de samenwerking. Alle partners dienen dit samen op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen.
 • De Mandaatsbrief (Mandate Letter) moet door elke partnerorganisatie apart worden ingevuld. Hiermee erkent elke organisatie haar deelname en de leiderschapsstatus van de projectleider. Hiervoor bestaat een sjabloon dat je kunt downloaden.
 • Lees ook de Expert Guide. Deze geeft extra informatie over de selectiecriteria
 • De projectsamenvatting in de eForm geeft een eerste impressie. Deze tekst moet een helder, pakkend, gestructureerd beeld geven van het project om de juryleden te motiveren.
 • Een duidelijke consistentie tussen de bedragen en de activiteiten in de eForm en het budgetformulier is een must.

Wat na de selectie?

 • Ofwel ontvang je felicitaties van de jury ofwel
 • Ontvang je een gemotiveerde evaluatiebrief die jou zeker kan helpen om jouw project  bij te sturen en volgend jaar opnieuw een aanvraag te overwegen;
 • In geval van een succesvolle aanvraag,  volgt de ondertekening van het contractvoorstel met EACEA en de ontvangst van de prefinanciering;
 • Een ‘kick-off’ meeting met de Europese Commissie en jouw toegewezen contactpersoon bij het Uitvoerend Agentschap EACEA staat gepland in de daaropvolgende maanden;
 • Nuttige informatie over de praktische projectopvolging, het financiële management en rapportering.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden via de website van EACEA :

Vragen?

Zoek je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke Europese Platformen werden geselecteerd in voorgaande subsidieoproepen?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter