Europese VOD-Netwerken en Operatoren

Oproep: 
European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2022-VODNET)
Deadline(s): 
2 juni 2022 (verstreken)

EUROPESE VOD-NETWERKEN EN OPERATOREN (CREA-MEDIA-2022-VODNET)

Steun aan acties om Europese VOD-platforms met een aanzienlijk aandeel van niet-nationale Europese AV werken te verbeteren. Daarnaast ook om de toegankelijkheid van Europese inhoud te vergroten en voor een breder wereldwijd publiek beschikbaar maken.

De steun wordt voorzien voor consortia van minstens 3 aanvragers (1 hoofdaanvrager als coördinator).

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • Deze oproep European VOD Networks and Operators is sinds 1 maart 2022 op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Alvorens je start me de aanvraag: lees zorgvuldig alle details in het Call document (Engels).

WAT IS NIEUW?

 • Verlenging projecttermijn met 2 jaar.
 • Verhoging van budget van 4 miljoen naar 11 miljoen euro.
 • Beoordeling: nieuwe puntenverdeling tussen relevantie en kwaliteit van project & inhoud.
 • Beoordeling: grotere focus op duurzaamheid in de verschillende clusters.

INFOSESSIES & PRESENTATIES

VERWACHTE RESULTATEN

 • Versterken van de cross-border samenwerkingen tussen Europese Video on Demand (VOD) platformen om meer publiek online toegang te geven tot Europese audiovisuele content. 
 • Vergroten van de aantrekkelijkheid van Europese VOD platformen voor publiek uit heel Europa om zo het online kijken te verhogen. 
 • Verbeteren van de circulatie en consumptie van Europese content door een boost te geven aan de zichtbaarheid en vindbaarheid.  
 • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen om cross-border schaalvoordelen te versterken. 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING

 • Gezamenlijke cross-border activiteiten en initiatieven die de competitie en aantrekkelijkheid van Europese VOD platformen verhogen. Men realiseert dit door een aanzienlijk aantal niet-nationale Europese audiovisuele werken aan te bieden en zichtbaar te maken die gericht zijn op een breed publiek (zowel Europees als internationaal).  
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die ook gendergelijkheid, inclusie en diversiteit waarborgt.  

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze subsidie is in totaal 11 miljoen euro beschikbaar.
 • De maximale Europese cofinanciering bedraagt 60%. De maximale EU cofinanciering van het project  is na selectie, vastgelegd in de Grant Agreement, de getekende subsidieovereenkomst tussen de geselecteerde hoofdaanvrager en de Europese commissie.
 • De subsidie is berekend volgens een realistisch ingeschatte kostenbegroting.
 • Er is een eerste prefinanciering voorzien van 50%. Daarna volgen nog 1 of meer prefinancieringen vóór de uitbetaling van de rest van de subsidie.

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 2 juni 2022
 • Evaluatieperiode: juni – oktober 2022
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: november 2022
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: januari 2023
 • Startdatum actie: na ondertekening contract   
 • Duur van activiteit: 36 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2023 (onder voorbehoud)

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Een consortium van ten minste 3 aanvragers dat voldoet aan: 
  • 3 VOD services afkomstig uit ten minste 2 Creative Europe deelnemende landen 
  • of een VOD-platform met de capaciteit om zijn diensten in ten minste 2 Creative Europe deelnemende landen aan te bieden. 

VEREISTEN PROJECT

 • De (samengevoegde) catalogus van het consortium bevat
  • ten minste 30% content (op basis van minimaal 1000 werken) uit MEDIA-landen.
  • content uit ten minste 5 MEDIA-landen en vertegenwoordigt minimaal 5 verschillende talen. Het soort werken mag variëren.  
 • Van de 30% Europese audiovisuele werken uit de catalogus is een meerderheid geproduceerd door een producent met standplaats in een van de deelnemende landen uit het MEDIA-subprogramma.
 • VOD platformen verbonden aan omroepen of internetproviders komen eveneens in aanmerking. 
 • Activiteiten bestaan uit gezamenlijke acties die: 
  • een aantrekkelijk cross-border aanbod van Europese content ontwikkelen en promoten. 
  • de toegankelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van Europese content verbeteren. 
  • strategieën ontwikkelen voor digitale promotie, marketing en branding. 
  • mechanismen implementeren om consumentengedrag op een Europees niveau beter te begrijpen en een nieuw publiek te kunnen aanboren. 
  • kennisuitwisseling en het delen van goede praktijkvoorbeelden stimuleren. 
  • gezamenlijk projectkosten delen om de kwaliteit en ontwikkeling van VOD platformen in Europa te verbeteren. Focus ligt op technologische ontwikkeling, redactionele lijnen, collectieve kennis en het faciliteren van copyright licensing processen gebaseerd op een pan-Europese exploitatie. 
 • De activiteiten presenteren innovatieve, coherente en scherpe strategieën om het aanbod van Europese content te kunnen promoten en een breed internationaal publiek te bereiken. 
 • Focus op transparantie: aanvragen bevatten gedetailleerde plannen over de publicatie van de input en de resultaten van de actie. Specifieke aandacht gaat naar kennisdeling met publieke instellingen, lidstaten en de audiovisuele industrie. 

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1: Projectmanagement.

 

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1. Relevantie (35 punten) 

 • De toegevoegde waarde van het project in vergelijking met de huidige positie en activiteiten van de betrokken platformen (10 punten).  
 • De relevantie van het project ten opzichte van de doelstellingen, met name die de toegankelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van Europese content versterken, evenals het bereik van een internationaal publiek (10 punten).  
 • De omvang en Europese dimensie van de betrokken VOD-platformen; een diverse groep deelnemende landen en hun catalogi (5 punten).  
 • Geschikte strategieën om een meer duurzame en milieubewuste industrie te verzekeren (5 punten).
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid, inclusie en diversiteit (5 punten).  

2.  Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (35 punten) 

Aan de hand van dit criterium wordt de geschiktheid geëvalueerd van: 

 • de methodologie voor de doelstellingen, inclusief marktanalyse, de voorwaarden voor samenwerking (tussen de platformen) en de timing van de activiteiten (10 punten)
 • de kwaliteit van de innovatieve aspecten van promotie, marketing en andere activiteiten. Inclusief de technieken en tools die gebruikt zijn om de Europese content te promoten en het internationaal publiek van de platformen te bereiken (10 punten)
 • de haalbaarheid en de kostenefficiëntie (15 punten)

3. Projectmanagement (10 punten) 

 • De omvang van het partnerschap, de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap en de rol-en taakverdeling ten opzichte de doelstellingen van de actie.  

4. Verspreiding (20 punten) 

 • De methodes om de impact en resultaten van het project te beoordelen, het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden, het delen van de voordelen van de acties met meerdere Europese platformen en het optimaliseren van de zichtbaarheid van de Europese steun (10 punten)
 • Methodologie voor het bepalen van mid-term strategieën om de duurzaamheid van de VOD-services te verzekeren (10 punten).

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

EEN IDEALE START

Win TIJD en MOEITE door de webinar over het gebruik van de Funding & Tenders Portal. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex.

Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ.

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN
 

1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie
 

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag
 

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS. Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand: 
  1. Lijst van voorgaande projecten (sleutelprojecten van de laatste 4 jaar) (sjabloon in Part B)
  2. Informatie over abonneren, inkomsten en catalogus
  3. Informatie over onafhankelijkheid, eigendom en beheer.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN
 

 • Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het Call document  (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten upload je in de juiste categorie. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag is vóór de uiterste gepubliceerde deadline van 2 juni 2022 (17u) verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter