Films on the Move

Oproep: 
CREA-MEDIA-2023-FILMOVE
Deadline(s): 
 • 14 maart 2023 (verstreken)
 • 4 juli 2023 (17u00)

FILMS ON THE MOVE (CREA-MEDIA-2023-FILMOVE)

Steun aan internationale verkoop en circulatie van niet-nationale Europese grote en kleine producties op alle mogelijke platformen (bioscoop, online, …). Via gecoördineerde distributiestrategieën  worden verschillende landen bereikt en het gebruik van ondertitels, dubs en waar mogelijk audiobeschrijvingstools aangemoedigd.

Deze oproep ondersteunt de verspreiding van niet-nationale Europese films door verkopers en distributeurs aan te moedigen te investeren in promotie en distributie van deze films.

De oproep is gericht op enkele aanvragers.

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • Deze oproep Films on the Move (CREA-MEDIA-2023-FILMOVE) is op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Alvorens je start met de aanvraag: lees zorgvuldig alle details in het Call document (Engels).

WAT IS NIEUW?

 • Projectduur werd ingekort van 36 maanden naar tussen 12 en 24 maanden. 

INFOSESSIES & PRESENTATIES

Webinar EACEA & DG CONNECT 7 februari 2022. 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Ontwikkeling van pan-Europese bioscoop- en/of online distributiestrategieën voor niet-nationale Europese films.
 • Meer investering in bioscoop- en/of online promotie en distributie van niet-nationale Europese films voor een groter publieksbereik.
 • Ontwikkeling van linken tussen de productie- en distributiesectoren om de competitiepositie van niet-nationale Europese films op de wereldmarkt te versterken.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING

 • Campagnes en strategieën voor de verspreiding van niet-nationale Europese films zowel in de bioscoop als online, gecoördineerd door de verkoopsagenten van de desbetreffende titels. 
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren om een duurzame en milieuvriendelijke industrie te verzekeren en die gendergelijkheid, inclusie en diversiteit waarborgen.

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze subsidie is een totaal budget van 16 miljoen euro beschikbaar.
 • Maximaal 25% van het budget wordt toegewezen aan films met een productiebudget van boven de 10 miljoen euro.  
 • Aangezien de financiële ondersteuning het primaire doel van de EU-subsidie ​​is, wordt het maximale bedrag van de subsidie ​​dat aan derden kan worden toegewezen, vastgesteld op de limiet van (met max. 70% hiervan voor P&A): 
  • 150 000 euro (FR, ES, IT, DE)
  • 60 000 euro (AT, BE, NL, PL)
  • 30 000 euro (CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE)
  • 10 000 euro (alle andere landen)
 • De subsidie is berekend volgens een realistisch ingeschatte kostenbegroting.
 • De prefinanciering bedraagt 60% van het maximale subsidiebedrag.

TIJDLIJN

 • 1ste deadline voor indiening:  14 maart 2023
 • Evaluatieperiode: maart – juni 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: juli 2023
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: september 2023
 • Startdatum actie: na ondertekening contract   
 • Duur van activiteit: 12-24 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2024 (onder voorbehoud)
 • 2de deadline voor indiening: 4 juli 2023
 • Evaluatieperiode: juli – oktober 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: november 2023
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: januari 2024
 • Startdatum actie: na ondertekening contract   
 • Duur van activiteit: 12-24 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2024 (onder voorbehoud).

VEREISTEN AANVRAGERS

 • De aanvrager is een Europese verkoopsagent, die is aangewezen door de producent van de ingediende film zodat hij de rechten heeft om de film te verkopen in ten minste vijftien landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma.  
 • Aan het project zijn minimaal 7 verschillende distributeurs verbonden, waarvan ten minste 2 uit lage productielanden (groep A of B).  
 • De verdelers moeten een intentieverklaring opstellen.

VEREISTEN PROJECT

 • De meerderheid van de nationale distributiecampagnes focust op bioscoopreleases.
 • De film is ten vroegste 10 weken na aanvraag uitgebracht.
 • De film moet daarnaast ook nog aan volgende criteria voldoen:
  • Fictie (inclusief animatie) of documentaire van minstens 60 minuten speeltijd
  • Eerste auteursrecht ten vroegste in 2020 gevestigd
  • Geen opera, concert, voorstelling of reclame
  • Productiebudget van maximaal 15 miljoen euro
  • Voor de meerderheid geproduceerd door een producer afkomstig uit een MEDIA-deelnemend land. Een minimum van 50% van de financiering van de begroting moet uit MEDIA-deelnemende landen komen en dit moet in accreditaties verduidelijkt zijn.
  • De film beschikt over een identificatie (ISAN/EIDR).
  • De film is geproduceerd met significante participatie van MEDIA-deelnemende landen. (zie tabel op p.12 van het Call document.
  • De film moet bij aanvraag of zo snel mogelijk erna door de commissie te bekijken zijn.
  • Financiële steun aan 3de partijen is mogelijk onder voorwaarden:
   • Subsidie dient voor promotie van de film buiten het land van herkomst
   • Derde partijen moeten voldoen aan:
    • In MEDIA-deelnemende landen en door inwoners van die landen beheerd
    • Houder van bioscoop en/of online distributierechten in dat bepaalde land zijn
    • De distributie van de film in het land zelf uitvoeren
    • Rechtstreeks de distributiekosten betalen.
   • Er mogen ook 3de partijen worden opgenomen die nog geen finaal distributieakkoord hebben op het moment van indiening, dit wordt opgevolgd tijdens de rapporteringsperiode.
  • De aanvraag bevat selectiecriteria voor de 3de partijen en die zijn minimaal:
   • Ervaring in release van niet-nationale Europese films
   • Releasestrategie en aansluitend budget
   • Aankoop van de film
   • Engagement om kosten en resultaten te rapporteren
   • Engagement om de regels voor de zichtbaarheid van het programma te volgen.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP1: Projectcoördinatie en kosten verkoper
 • WP2: Steun aan derde partijen.

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1.Relevantie (45 punten) 

 • Kwaliteit van de groep; zoals de ervaring van de sales agent op gebied van pan-Europese projecten, het aantal distributeurs en hun betrokkenheid in het project (10 punten). 
 • De Europese en internationale dimensie van het project; de internationale strategie van de sales agent, de geografische dekking en de diversiteit in taal en cultuur. Er wordt hierbij gelet op het complete bereik van het project, zowel online als bioscoopdistributie, de Europese dimensie van de samenwerkingspartners, maar ook bevestigde releases en partnerschappen met online platforms of festivals die buiten de ondersteuning van derden vallen, maar die de reikwijdte van het project vergroten (10 punten).  
 • Promotie van de activiteiten door de sales agent zoals de samenwerking met de producent, het genereren van publiciteitsmateriaal, release datum coördinatie, marktevenementen, cross-border strategieën, etc. Ook wordt er rekening gehouden met de acties die al uitgevoerd zijn in de voorbereiding van de aanvraag (15 punten).   
 • Geschikte strategieën voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie (5 punten).
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid en inclusiviteit en diversiteit (5 punten). 

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 • Potentieel van de film om een breed Europees publiek te bereiken, evenals films van opkomend talent met de mogelijkheid om nieuwe publieksgroepen aan te boren. Ook wordt er rekening gehouden met de marktkansen van de film; de kwaliteit van de sales agent, de promotiecampagne en strategieën voor extra zichtbaarheid (bijv. awards-strategie, festivalselecties en adaptaties van bestsellers) (10 punten).  
 • Nationale promotie- en distributiestrategieën ingediend door derde partijen (10 punten).  
 • Kosteneffectiviteit van het project, met name van de promotie door de sales agent per nationale campagne. Elementen zoals het delen van materialen en duurzaamheid worden meegewogen (10 punten). 

3. Projectmanagement (10 punten) 

 • toereikende methodes om output van 3de partijen te verzamelen (strategie, resultaten en kosten).
 • efficiënte aanpak van monitoring van de kosten van 3de partijen
 • efficiënte aanpak van toewijzing van middelen
 • transparantie over het management van steun aan 3de partijen.

4. Verspreiding(15 punten) 

 • De impact van andere activiteiten die extra opbrengsten genereren voor de film en de strategie om nieuwe markten (buiten dit project) te bereiken, zowel Europees als internationaal, in zowel bioscopen als online (5 punten).  
 • De productie van een internationale trailer (5 punten). 
 • De verspreiding van de behaalde resultaten binnen en buiten de projectsamenwerking, met een nadruk op de zichtbaarheid van de Europese steun (5 punten). 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

EEN IDEALE START

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie
 

 • Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken. Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.
 • Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).
 • Eenmaal de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC). 

 

2. Het indienen van de aanvraag
 

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand. 
  1. Akkoord voor internationale filmverkoop
  2. PDF met informatie van films/werken uit de CE MEDIA database
  3. Intentieverklaringen over bioscooprechten van verdelers, verkregen van verkoopsagenten met P&A-kosten gedetailleerd
  4. Verklaring van eigendom en beheer.
    

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding  bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste gepubliceerde deadline worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
   

VRAGEN?

 

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter