Markten & Netwerken

Oproep: 
Markets & Networking (MEDIA-2022-MARKETNET)
Deadline(s): 
28 juni 2022 (verstreken)

MARKETS & NETWORKING (Markten & Netwerking) (CREA-MEDIA-2022-MARKETNET)

Deze subsidiemaatregel ondersteunt industry events (fysiek, digitaal of hybride) gericht op business-to-business-uitwisselingen tussen Europese audiovisuele professionals, die de zichtbaarheid van Europese audiovisuele werken vergroten en de verkoop ervan op internationale markten stimuleert. Daarnaast worden activiteiten gesteund die nadrukkelijk Europese audiovisuele  exploitanten ondersteunen. 

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

Deze oproep Markten & netwerking (CREA-MEDIA-2022-MARKETNET) is sinds 22 februari 2022 op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.

 Alvorens je start met de aanvraag: lees zorgvuldig alle details in het Call document (Engels).

WAT IS NIEUW?

Deze oproep bevat wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep:

 • Budget stijging van 7,5 naar 13 miljoen euro
 • Aanpassingen in puntenverdeling en -toekenning onder evaluatiecriteria.

INFOSESSIES & PRESENTATIES

 DOEL

 • Aanmoedigen van B2B uitwisselingen tussen Europese professionals in de audiovisuele sector. Dit met speciale aandacht voor deelname van landen met een lagere audiovisuele capaciteit, door toegankelijkheid van fysieke en online markten te verbeteren.
 • Betrekken van industrie-evenementen met een focus op inhoud en/of het gebruik van nieuwe technologieën en businessmodellen, zolang ze een impact hebben op de zichtbaarheid en verkoop van Europese werken.
 • Waarderen van milieuvriendelijke benaderingen.

VERWACHTE RESULTATEN

 • Verbeteren van de Europese/internationale dimensie van bestaande grote industriële markten en de systemische impact van kleinere initiatieven vergroten.
 • Aanmoedigen van de ontwikkeling van netwerken tussen Europese professionals
 • Promoten van duurzaamheid en het vergroeningsproces van de Europese audiovisuele sector
 • Versterken van de concurrentiepositie en de circulatie van Europese audiovisuele werken op internationale markten en diversiteit verbeteren.
 • Verzekeren dat de Europese audiovisuele sector alle mogelijkheden van de digitalisatie aanwendt.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

Deze oproep voorziet steun voor activiteiten die mikken op:

 • Faciliteren van Europese en internationale coproducties, inclusief speelfilms, kortfilms, videogames, televisieseries en cross-media.
 • Toegankelijker maken van professionele audiovisuele sectorevenementen en markten, zowel fysiek als online.

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze oproep is een totaal bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar. 
 •  Maximale Europese cofinanciering  is max. 60% de totale subsidiabele kosten.
 • Het toe te kennen projectbudget is opgesteld volgens een realistisch ingeschatte kostenbegroting.
 • De prefinanciering bedraagt 50% van de toegekende subsidie en wordt gevolgd door 1 of meerdere interim betalingen.
 • In aanmerking komende kosten: in principe de dag na het ondertekenen van de Subsidieovereenkomst (GA of Grant Agreement). Mits onderbouwde argumentatie: vanaf de dag na het indienen van de aanvraag. 

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 28 juni 2022 (17u00)
 • Evaluatieperiode: juli-september
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: oktober 2022
 • GAP: Grant Agreement Preparation: oktober-december 2022
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: december 2022
 • Startdatum actie: na ondertekening GA
 • Duur van activiteit: 24 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2023 (onder voorbehoud).

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Enkele aanvragers
 • Aanvragers zijn gevestigd in een land dat deelneemt aan het CE MEDIA-programma.

VEREISTEN PROJECT

 • enkel projecten die bedoeld zijn voor professionals, met een aangetoonde impact op de promotie en circulatie van Europese audiovisuele werken en professionals.
 • ! opgelet, deze activiteiten komen niet in aanmerking: live uitzendingen, muziekvideo’s, niet narratieve artistieke werken (inclusief, maar niet beperkt tot kunstfilms, experimentele video’s, etc.), commerciële en promotionele werken (inclusief maar niet beperkt tot advertenties), reality TV en praatprogramma’s.

Enkel aanvragen die op minstens één van de onderstaande activiteiten focussen komen in aanmerking

-      Fysieke, digitale of hybride markten en professioneel forum voor Europese audiovisuele professionals

 • Industrie-evenementen, fysiek, digitaal of hybride met focus op B2B uitwisseling tussen professionals
 • De audiovisuele markten kunnen in of buiten de MEDIA-deelnemende landen zijn.
 • De industrie-evenementen focussen op inhoud en/of gebruik van nieuwe technologieën en businessmodellen, zolang ze positieve impact hebben op de zichtbaarheid en verkoop van Europese werken.
 • Aanvragen gebruiken duurzame en milieuvriendelijke benaderingen en activiteiten georganiseerd door een markt of professioneel forum faciliteren diverse participatie, bijvoorbeeld ook van werkende ouders.
 • Bij fysieke evenementen dient het proces tot verkrijgen van een duurzaamheidcertificaat opgestart binnen de projectperiode.

- Business-to-business promotie van Europees werk

 • Implementeren van B2B promotie initiatieven en platformen, gericht op de createi van innovatieve manier en/of businessmodellen op Europees audiovisueel werk te verdelen/uitgeven.
 • Ondersteuning aan netwerkactiviteiten voor audiovisuele professionals, inclusief makers en business-to-business uitwisseling en netwerkactiviteiten om Europees talent te voeden en te promoten. Alsook faciliteren van de ontwikkeling en distributie van Europese internationale co-creaties en coproducties.
 • Activiteiten moedigen netwerking en informatiedeling over goede praktijken tussen professionals aan om de circulatie aan te moedigen van Europese werken in Europa en wereldwijd op alle platformen en in alle vormen.
 • Projecten stemmen overeen met prioriteiten en belangen van het EU beleid.

Financiële ondersteuning aan derde partijen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De oproepen moeten open, wijd gepubliceerd en conform de EU standaarden in verband met transparantie, gelijke behandeling, belangenconflicten en confidentialiteit.
 • De oproepen moeten open blijven voor minstens twee maanden
 • De uitkomst van de oproep moet gepubliceerd worden op de website van de deelnemers, inclusief de omschrijving van de geselecteerde projecten, toekenningsdata, projectduren en eindbegunstigden met naam en land.
 • De oproepen moeten een duidelijke Europese dimensie hebben.
 • Financiële ondersteuning aan derde partijen kan voor projecten die Business-to-business promotie activiteiten van Europese werken ondersteunt binnen en buiten MEDIA-landen, georganiseerd door pan-Europese netwerken of organisaties die ten minsten 15 MEDIA-landen vertegenwoordigen. Het doel is faciliteren van de distributie en circulatie van Europese audiovisuele en/of cinematografische werken en het netwerken van Europese professionals.
 • De projectaanvraag specifieert waarom financiële steun aan derde partijen nodig is, hoe het project beheerd zal worden en geeft een lijst van de verschillende soorten activiteiten voor dewelke derde partijen financiering kunnen krijgen. De aanvraag beschrijft duidelijk de behaalde resultaten.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1: Projectmanagement
 • WP 2: Activiteiten tijdens het 1ste jaar van implementatie
 • WP 3: Activiteiten tijdens het 2de jaar van implementatie
 • WP 4: Behalen van een duurzaamheidscertificaat voor fysieke evenementen

(bijkomstige werkpakketten mogen worden toegevoegd).

 

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1. Relevantie (40 punten) 

 • Helderheid en consistentie van de B2B-actie of promotionele activiteit ten op zichtte van de doelstellingen van de oproep, inclusief aandacht voor videogames, tv-series, cross-media en shorts (10 punten).  
 • Zicht op de behoefte van de audiovisuele sector inclusief de innovatieve aspecten (10 punten). 
 • Toegevoegde waarde wat betreft de verspreiding van Europees werk en de positionering van de actie in vergelijking met andere, bestaande activiteiten. Daarnaast wordt gekeken naar wat het toevoegt aan de Europese dimensie (10 punten).  
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan de verduurzaming en milieuvriendelijkheid van de activiteit (5 punten).  
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid en inclusie, diversiteit en vertegenwoordiging, in het project/inhoud of in het beheer van de activiteiten (5 punten).  

2.  Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 • Geschiktheid van de methodologie voor de te behalen doelstellingen, inclusief format, inhoud, doelgroep, de tools inclusief het gebruik van digitale technologieën relevant voor nieuwe businessmodellen, de selectiestrategie voor projecten/ uitnodiging van keuzemakers en de strategie die bijdraagt aan distributie en verspreiding, de zichtbaarheid van professionals/werken afkomstig uit lage productielanden (10 punten). 
 • Kostenefficiëntie van de actie, rekening houdend met het bedrag van het geraamde budget en in relatie tot het aantal niet-nationale deelnemers, projecten en dagen of gerichte projecten en nieuwe marktkansen, evenals de duurzaamheid van de cofinancieringsstrategie (10 punten). 
 • Kwaliteit, haalbaarheid van het budget, de doelstellingen en voorgestelde content, evenals de relevantie van bestaande synergiën en nieuwe businessmodellen binnen de audiovisuele sector (10 punten).  

3. Projectmanagement (10 punten) 

 • Relevantie van de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van het team ten opzichte van de specifieke doelstellingen van de acties (bijv. evenementorganisatie/ internationale expertise/ audiovisuele expertise/ digitale expertise) rekening houdend met gender- en diversiteitsbalans (10 punten)

4. Verspreiding/disseminatie (20 punten)

 • Impact op de coproducties, financiering, zichtbaarheid, internationale verspreiding en het wereldwijde publiek voor de projecten en werken (gebaseerd op de track record en het niveau van bijstand na het evenement. (10 punten).
 • De structurerende effecten op de Europese audiovisuele sector en de toegevoegde waarde van deelname aan gerichte markten (10 punten).  

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

 

EEN IDEALE START 

WIN TIJD & MOEITE door de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal te bekijken. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex. Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ .

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subisidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter