Markttoegang

Oproep: 
EACEA/27/2019
Deadline(s): 
6 februari 2020 (verstreken)

Welke projecten komen in aanmerking?

Deze subsidiemaatregel steunt initiatieven, die audiovisuele professionals helpen om de zichtbaarheid van hun werken te vergroten door de toegang tot professionele markten te bevorderen. Daarnaast worden ook initiatieven gesteund die de Europese en mondiale verspreiding van Europese av werken bevorderen via alle distributieplatformen en internationale samenwerkingsprojecten.

 • De aanvrager dient een duidelijk en gedetailleerd plan voor te leggen waarin de impact van de actie op de promotie en circulatie van Europese audiovisuele werken en professionals wordt aangetoond, inclusief de vergrote geografische de verspreiding.
 • Definitie Europees audiovisueel werk: een audiovisueel werk afkomstig van een van de deelnemende landen van het subprogramma Media (of met meerderheid geproduceerd door inwoners van een Media-land) zijnde; langspeelfilms, kortfilms, videogames, tv-series en crossmediale werken, incusief VR-ervaringen. Komen NIET in aanmerking: live-uitzendingen, reality-tv, talkshows, reclame, muziekvideo's, non-narratieve kunstwerken.
 • De initiatieven kunnen zowel binnen als buiten Europa plaatsvinden en dienen open te staan voor zowel Europese als niet-Europese deelnemers.
 • Voor deze oproep voor 2020-2021 wordt de aandacht gevestigd op het gebruik van innovatieve online business tools en het aanmoedigen van de ontwikkeling van netwerken in de projecten. 
 • De activiteit zelf (daadwerkelijke initiatief) dient telkens van start te gaan tussen 1 juni 2020 en 30 juni 2021. De actie (totale project m.b.t. subsidieerbare periode) kan ten vroegste van start gaan vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst of - indien de aanvrager kan aantonen dat de actie vóór die datum moet worden gestart - de datum van indiening van de aanvraag.
 • De maximale duur van de actie is 12 maanden. Er kunnen 6 bijkomende maanden worden verleend op voorwaarde dat de verlening aangevraagd wordt vóór de deadline die in de subsidieovereenkomst staat.
 • Tijdens deze oproep zullen enkel individuele initiatieven ondersteund worden, er worden geen meerjarige partnerschappen (FPA - 2 jaar) afgesloten. 

Er worden 2 typen van acties ondersteund:

Actie 1. - B2B-markten (fysiek) voor Europese audiovisuele professionals

 • Activiteiten die erop gericht zijn de toegang van professionals en Europese projecten tot professionele audiovisuele markten en beurzen zowel binnen als buiten Europa te vergemakkelijken, zoals coproductie-, financierings-, buyers markten, etc..
 • Er wordt extra nadruk gelegd op kortfilms, videogames, tv-series en crossmediale werken.
 • Er kan geen financiële steun gevraagd worden om deelnamekosten aan bovenstaande activiteiten (coproductie-, financierings-, buyers markten, etc.) te dekken. 

Actie 2. - B2B promotieactiviteiten van Europese werken

 • Uitvoeren van gemeenschappelijke B2B promotieactiviteiten binnen en buiten Media-landen, die georganiseerd worden door pan-Europese netwerken of organisaties die minimaal 15 Media-landen vertegenwoordigen en die gericht zijn op het faciliteren van de distributie en circulatie van Europese audiovisuele werken enerzijds en het netwerk tussen Europese professionals anderzijds.
 • Opzetten en implementeren van B2B promotie-initiatieven en -platformen, gericht op het ontwikkelen van innovatieve methodes en/of businessmodellen om Europese audiovisuele werken te verdelen of releasen. Hierbij ligt de aandacht op netwerking en kennisuitwisseling tussen professionals. Deze activiteiten dienen georganiseerd en gecoördineerd te worden door een groep van minimaal 3 verschillende organisaties uit 3 verschillende Media-landen. De nadruk ligt hier op nieuwe digitale tools en businessmodellen.

 

Wie komt in aanmerking?

Europese bedrijven/organisaties (particuliere bedrijven, NGOs, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, enz.) actief in de audiovisuele sector, die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Media en rechtstreeks of via een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

Het programma staat ook open voor samenwerkingen en gemeenschappelijke acties met landen die niet deelnemen aan het Media-programma maar wel actief zijn in de culturele en creatieve sectoren zoals UNESCO, de Raad van Europa, etc.. op basis van een gemeenschappelijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van het programma.

 

Sudsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2020-2021 bedraagt ongeveer 6,8 miljoen euro.
 • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale subsidieerbare projectkosten voor Europese activiteiten (vinden plaats binnen de Media-landen). Voor internationale activiteiten, die buiten de Media-landen plaatsvinden, kan de subsidie gaan tot 80% van de subsidieerbare kosten.
 • De Commissie heeft als voornemen om  ongeveer 55 initiatieven te subsidiëren.
   

Tijdsschema

 • Deadline indiening aanvraag: 6 februari 2020, 17u00
 • Verwachte publicatie resultaten: juni 2020

 

Ingediende projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend:

Actie 1

Relevantie en toegevoegde waarde voor Europa (30 punten) 
Relevantie van de inhoud van de actie, inclusief de innovatieve aspecten en de internationale en Europese dimensie, ten aanzien van de doelstellingen in de oproep tot het indienen van voorstellen en de behoeften van de audiovisuele sector, zoals videogames, televisieseries, crossmedia en korte werken.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 
Geschiktheid van de methodologie voor de doelstellingen, inclusief formaat, doelgroep, selectiemethoden, synergie en samenwerking met andere projecten, de instrumenten, inclusief de toepassing van digitale technologieën die voor nieuwe bedrijfsmodellen van belang zijn, de haalbaarheid en kosteneffectiviteit.

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (30 punten)
Impact op de financiering, internationale verspreiding en het wereldwijde publiek voor de projecten en werken en/of de structurerende effecten op de Europese audiovisuele sector.

Organisatie van het projectteam (10 punten) 
Rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team ten aanzien van de specifieke doelstellingen van de actie.
 

Actie 2

Relevantie en toegevoegde waarde voor Europa (30 punten) 
Relevantie van de promotionele activiteiten tussen bedrijven onderling ten aanzien van de doelstellingen in de oproep, de meerwaarde wat betreft zichtbaarheid en verspreiding van Europese werken op Europese en internationale markten alsmede de innovatie en inzet van digitale technologieën.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 
Kwaliteit en haalbaarheid, de doeltreffendheid van de strategie ter versterking van de distributie en verspreiding van Europese werken op Europese en internationale markten en de kosteneffectiviteit van de actie.

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (30 punten)
Systemische impact qua toegenomen zichtbaarheid, verspreiding en publieksbereik, de doeltreffendheid qua structurerende effecten op de Europese audiovisuele sector en de meerwaarde wat betreft het benutten van nieuwe marktkansen.

Organisatie van het projectteam (10 punten)
Rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team ten aanzien van de specifieke doelstellingen van de actie.

 1.  

Eerst registreren

Bekijk de video

Om een projectvoorstel te kunnen indienen, moet je je organisatie eerst registreren. De registratieprocedure verloopt als volgt:

 1. Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).
 2. Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met uw ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal.
   

Aanvraag indienen

 • Na de registratie, kan je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden, invullen en indienen bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA). Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 17u00. Wacht niet tot het laatste moment, na 17u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Mocht je problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu Uiteraard kun je ook terecht voor hulp en advies bij Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Eindrapportering / afrekening (EACEA/27/2019)

Ten laatste twee maanden na het einde van de subsidieerbare actie dien je een Final Technical Report en Final Financial Report in te leveren. Na goedkeuring van dit rapport, ontvang je het resterende subsidiebedrag.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden:

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke initiatieven kregen bij voorgaande oproepen een subsidie voor 'Markttoegang'?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter