MEDIA 360°

Oproep: 
CREA-MEDIA-2022-MEDIA360
Deadline(s): 
12 april 2022 (verstreken)

MEDIA 360° (MEDIA 360°) (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Steun om synergieën te werk te stellen om hun samenwerking nog te versterken, schaalvoordelen te bereiken en over de hele waardeketen heen impact te hebben. Concreet door een pakket aan activiteiten te steunen die het makkelijker maken om Europese inhoud te maken of promoten en/of nieuwe technologieën of businessmodellen gebruiken.

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • Deze oproep MEDIA 360° (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360) is sinds 3 februari 2022 op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Alvorens je start met de aanvraag: lees zorgvuldig alle details in het Call document(Engels).

WAT IS NIEUW?

 • Deze actie en oproep is nieuw en voor het eerst in 2022 gelanceerd.

INFOSESSIES & PRESENTATIES

 DOEL

 • Talent, competenties en vaardigheden voeden en samenwerking, mobiliteit en innovatie in audiovisueel werk over de grenzen heen aanmoedigen. Zodoende ook samenwerking tussen landen met verschillende audiovisuele capaciteiten aanmoedigen.

VERWACHTE RESULTATEN

 • Efficiëntie en competitiviteit van Europese organisaties met veel expertise en ervaring verhogen op Europees en internationaal niveau, door de administratieve lasten te verminderen.
 • Stimuleren van experiment met nieuwe businessmodellen en verhogen van beschikbaarheid van financiële middelen doormiddel van meerjaarlijkse steun.
 • Promoten van duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor de audiovisuele industrie.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Projectactiviteiten behelzen ten minste 2 van de volgende segmenten.
 1. Activiteiten zoals onder de Creative Europe-oproep Talents & Skills. Activiteiten kunnen training- of mentorprogramma’s zijn gebaseerd op innovatief leren, hoe het vergroeningsproces bevorderen, onderwijzen, mentoring- en coachingmethodes waarbij de meest recente digitale technologieën worden aangewend en met een sterke focus op e-learning en de creatie van MOOC’s. De focus ligt op het aanleren van vaardigheden en competenties die aangepast zijn aan de evoluerende marktpraktijken. Training, mentoring en verwerven van capaciteiten mikken op:
  • Vergemakkelijken van het (aan)leren van nieuwe vaardigheden en expertise inclusief nieuwe manieren van storytelling, kennisdeling, dit kan via mentoring activiteiten en in het bijzonder voor vouwen en minder vertegenwoordigde sociale groepen. Ook het delen van goede praktijkvoorbeelden tussen professionals.
  • Europese en internationale professionele markten bereikbaar maken, ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en internationale samenwerking in de audiovisuele sector versterken.
  • Samenwerking tussen spelers uit verschillende groepen landen bevorderen. Zodoende relevante kennis te delen, relevante mentoring te doen en de capaciteiten van professionals in landen met een lage productiecapaciteit te versterken.
  • Training over duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen voor de audiovisuele sector.
 2. Activiteiten zoals onder de Creative Europe -oproep Markets & networking, met doel om business-to-business uitwisselingen tussen Europese audiovisuele professionals te bevorderen. In het bijzonder met een verhoogde participatie van LCC (Low capacity countries), door toegankelijkheid van fysieke en online markten te vergroten. De ondersteuning is voorzien voor activiteiten die mikken op:
  • Promotie van Europese en internationale co-producties inclusief speelfilms, kortfilms, videogames, televisieseries en cross-media
  • Makkelijkere toegang voor professionals op evenementen en markten, zowel fysiek als online
  • Circulatie van Europees werk bevorderen in Europa en wereldwijd op alle mogelijk platformen.

Toepassingen presenteren toereikende strategieën om duurzaamheid en een milieuvriendelijke industrie te verzekeren.

Bij fysieke evenementen wordt het proces naar een duurzaamheidscertificaat tijdens de projectperiode opgestart.

3. Steun aan internationale coproducties (tussen een bedrijf uit een Creatie Europe MEDIA-land en een ander land).

4. Activiteiten zoals onder Innovative tools & business models, voor een betere beschikbaarheid, zichtbaarheid en meer publiek voor Europese werken in het digitaal tijdperk. Ook om competitiviteit te verbeteren en het vergroeningsproces te bevorderen.

5. Publieksactiviteiten die mechanismen voorzien voor Pan-Europese samenwerking met het doel interesse te stimuleren en kennis van publiek over Europese films en audiovisuele werken inclusief specifieke programma’s voor filmerfgoed. Projecten die mechanismen voorzien om de bijdrage te vergroten die Europese films en audiovisuele werken, inclusief gecureerde catalogi van films, leveren aan publieksontwikkeling en onderwijs.

Als deze vereisten vervuld zijn, kunnen projecten ook anderen activiteiten omvatten die het doel van de oproep nastreven. Business-to-business heeft prioriteit, maar business-to-customer kunnen mits goede integratie in volledig plan.

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze oproep is een totaal bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar. 
 • Maximale Europese cofinanciering  is max. 70% van de totale subsidiabele kosten.
 • Het toe te kennen projectbudget is opgesteld volgens een realistisch ingeschatte kostenbegroting.
 • Prefinanciering bedraagt 40% van het subsidiebedrag na ondertekening van het contract. Na de prefinanciering volgen 1 of meerdere interimbetalingen.

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 12 april 2022
 • Evaluatieperiode: april – juli 2022
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: augustus 2022
 • GAP: Grant Agreement Preparation: augustus – oktober 2022
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: oktober 2022
 • Startdatum actie: na ondertekening van GA
 • Duur van activiteit: 36 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2023 (onder voorbehoud).

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Publieke of private ondernemingen uit Creative Europe-deelnemende landen

VEREISTEN PROJECT

 • Aanvragen beschikken over toereikende strategieën om een duurzamere en meer milieuvriendelijke industrie te verzekeren en genderbalans, inclusie, diversiteit en vertegenwoordiging na te streven.

Financiële steun aan derde partijen is toegestaan onder volgende voorwaarden:

 • Binnen activiteiten die gelinkt zijn aan ‘internationale coproductie fondsen’
  • Productie van speelfilms, tv series, animaties en documentaires (kortfilms komen niet in aanmerking)
  • Distributieactiviteiten en internationale promotiestrategieën om internationale circulatie te verbeteren en meer publiek.

Gesteunde projecten voldoen aan:

 • Ingediend door audiovisuele entiteiten uit MEDIA-deelnemende landen en in meerderheid in bezit van inwoners van die landen.
 • Coproductie met ten minste 1 producent uit een land dat niet deelneemt aan het MEDIA-programma
 • Minstens 20% van de coproducenten zijn afkomstig van een deelnemen MEDIA-land. In geen geval kan dit aantal 70% overstijgen.
 • Geen andere criteria worden voorgesteld door de aanvragers, met uitzondering van definiëringen van lijsten van derde partij-landen. Het ondersteunen van projecten kan in geen geval gelimiteerd blijven tot operatoren van het land waarin de aanvrager is.

In de projectaanvraag staat duidelijk vermeld waarom financiering van derde partijen nodig is en hoe het beheerd zal worden. Bovendien bevat de aanvraag een lijst met activiteiten waarvoor derde partijen financiële steun kunnen krijgen en is duidelijk aangegeven op welke resultaten er gemikt wordt.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1: Projectmanagement
 • WP 2: Activiteiten in het 1ste jaar van implementatie onder het thema ‘Talent en vaardigheden’ (wanneer van toepassing)
 • WP 3: Activiteiten in het 1ste jaar van implementatie onder het thema ‘Markten en netwerken’ (wanneer van toepassing)
 • WP 4: Activiteiten in het 1ste jaar van implementatie onder het thema ‘Steun aan internationale coprodutie’ (wanneer van toepassing)
 • WP 5: Activiteiten in het 1ste jaar van implementatie onder het thema ‘Steun aan ontwikkeling en/of verspreiding van innovatieve tools en businessmodellen’ (wanneer van toepassing)
 • WP 6: Activiteiten in het 1ste jaar van implementatie onder het thema ‘Publieksactiviteiten’ (wanneer van toepassing)

Deze werkpakketten worden herhaald voor alle (3) jaren dat het project loopt. Toevoeging van andere werkpakketten kan.

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

Relevantie (40 punten)

 • Relevantie en complementariteit van alle activiteiten opgenomen in het project: internationale/Europese/regionale dimensie vis-à-vis de doelstellingen van de oproep, de noden en trends in de sector en de aantrekkingskracht en het concurrentievermogen van de aanvrager (20 punten)
 • De toegevoegde waarde van het project in relatie met de bestaande activiteiten van de aanvrager (10 punten)
 • Toereikende strategieën om bij de projectuitvoering meer duurzame en meer milieuvriendelijke activiteiten te voorzien (5 punten).
 • Toereikende strategieën om genderbalans, inclusie, diversiteit en vertegenwoordiging te verzekeren, dit kan zowel in het project/inhoud als in het managen van de activiteit (5 punten)

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (35 punten)

 • Toereikende methodologische en strategische keuzes in functie van de doelstellingen van het project: inclusief de marktanalyse, de algemene strategie voor het pakket aan activiteiten (inclusief synergiën tussen de verschillende activiteiten en samenwerking met de verschillende segmenten van de waardeketen van de audiovisuele industrie), het formaat van de activiteiten (duur, type en aantal modules, workshops, 1-op-1-meetings, …) de doelgroep (grootte, type van professionelen/werken, geografische spanwijdte), selectie en opvolging (15 punten)
 • Integratie van de innovatieve aspecten ondersteund door de meest recente digitale technologieën, vooral digitale promotietools en data analyse, maar ook innovatie in inhoudsontwikkeling en storytelling (nieuwe formats voor alle platformen), talentontwikkeling, toegang tot financiële middelen, promotie en distributie (10 punten)
 • Kosteneffectiviteit van de voorgestelde acties (10 punten)

Projectmanagement (10 punten)

 • Relevantie van de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het team, rekening houdend met de gender- en diversiteitsbalans (bijv. evenementorganisatie/ internationale expertise/ audiovisuele expertise/ expertise in digitale training/ coordinatie tussen de verschillende activiteiten.

Disseminatie/verspreiding (15 punten)

 • Systemische impact voor de vooropgestelde projecten en deelnemers, uitgedrukt in:
  • Verworven expertise
  • Carrièreontwikkeling
  • Toegang tot internationale markten en netwerken
  • Versoepeling van coproductie
  • Financiering
  • Zichtbaarheid
  • Internationale circulatie
  • Globaal publieksbereik
 • Dit gebaseerd op de track record. Daarnaast ook het niveau van hulp en opvolging na het evenement (10 punten)
 • Structurerend effect en vergroeningsproces op de Europese audiovisuele industrie en toegevoegde waarde om toegang tot de vooropgestelde markten te verkrijgen/ versterking van de coproductie/internationale circulatie (5 punten).

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

 

EEN IDEALE START 

WIN TIJD & MOEITE door de Webinar over het gebruik van de Funding & Tenders Portal te bekijken. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex. Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ .

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

Heb je hulp nodig bij je subsidie-aanvraag?

Jeroen verhaeghe

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Jeroen Verhaeghe.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter