Netwerken van Europese Filmfestivals

Oproep: 
Networks of European Festivals (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)
Deadline(s): 
1 juli 2022 (verstreken)

De nieuwe oproep wordt gepubliceerd op 14 maart 2023.

NETWORKS OF EUROPEAN FILMFESTIVALS (Netwerken van Audiovisuele Festivals)

Deze subsidie biedt steun aan netwerken van minstens 4 audiovisuele festivals in 4 Europese MEDIA-gesteunde landen, met als doel de samenwerking op vlak van programmatie, publieksontwikkeling, en het inzetten op managementmodels & instrumenten voor bijv. Greening, Gender-gelijkheid, Inclusie etc., te versterken en zo een vernieuwd en groter publiek te bereiken. 

 

PUBLICATIE VAN DE OPROEP 

De oproep Networks of European Filmfestivals (CREA-MEDIA-2022-FESTNET) is sinds 3 februari 2022 op het Funding & Tenders Portal gepubliceerd.

Lees nu alle details in het Call document (Engels).

 

WAT IS NIEUW?

Netwerken van Europese Filmfestivals is in 2022 voor het eerst opgenomen in het Creative Europe MEDIA-luik. Duur van het netwerk: 24 maanden.

Deze oproep staat los van de oproep van Europese Filmfestivals. Een festival kan voor beide oproepen aanvragen. 

 

INFOSESSIES & PRESENTATIES

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Versterkte samenwerking tussen Europese audiovisuele festivals. Zij vormen netwerken die een aanzienlijk aandeel niet-nationale Europese films en audiovisuele werken vertonen, zonder het eigen unieke festivalprofiel of identiteit te verloochenen. Dit doen ze door middel van gecoördineerde samenwerkingsactiviteiten gericht op een groter en vernieuwd publiek.
 • Grotere impact van Europese audiovisuele festivals. Focus ligt op verbeterde promotie, distributie en verspreiding van niet-nationale Europese films en audiovisuele werken voor een groeiend publiek in heel Europa.
 • Betere uitwisseling van kennis en beste praktijken voor samenwerking tussen festivals. Gecoördineerde samenwerkingsactiviteiten richten zich op publieksuitbreiding en -vernieuwing.
 • Versterkte digitale transformatie, met inbegrip van het ontwikkelen en bijwerken van onlinetools en datatoepassingen.

 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Gecoördineerde samenwerkingsactiviteiten  m.b.t. publieksontwikkeling en toe te nemen belangstelling voor Europese films/audiovisuele werken.
 • Coördinatie van de netwerkleden en van de activiteiten die het netwerk duurzaam gestructureerd ontwikkelen (bv. gezamenlijke evenementen, uitwisseling van knowhow en informatie, communicatie tussen de leden).
 • Gecoördineerde en gezamenlijke activiteiten die duurzame en ecologisch verantwoorde praktijken bevorderen.
 • Ondersteuning van audiovisuele festivals die plaatsvinden in CE-MEDIA-landen (Dit gebeurt door ondersteuning van festivals als derden).

 

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • In totaal is er een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep.
 • De maximale Europese co-financiering is 90% van de totale subsidiabele kosten van de gebudgetteerde projectbegroting (met maximaal 100.000 euro per deelnemend festival). 
 • In aanmerking komende kosten: vanaf de dag na het indienen van de aanvraag. 
 • EU Prefinanciering = 60 %. Tussentijdse prefinanciering: 30%. Eindfinanciering: 10 %.
 • Tip! Richtinggevende suggestie van de MEDIA Desk Vlaanderen: stel met betrekking tot de 'ideale' grootte van het netwerk, de vraag naar een optimaal beheer van het gekozen thema van het netwerk. Netwerken met in totaal tussen 5 en 10 deelnemende festivals zijn meestalt goed beheersbaar. 

 

TIJDLIJN

 • Opening van de oproep: 3 februari 2022
 • Deadline voor indiening: donderdag 7 April 2022, 17u00
 • Evaluatieperiode: april 2022 – augustus 2022 
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: september 2022 
 • Tekenen van contract: november 2022 
 • Startdatum actie: na contractondertekening
 • Duur van activiteit: 24 maanden 
 • Voorziene volgende oproep: 2024.

VEREISTEN AANVRAGERS

 • 1 Festival is coördinator-aanvrager. Alle andere festivals zijn 3de partijen/geen ‘partners’.  Het principe van een cascade-subsidie wordt toegepast. (cfr. Films on The Move).
 • Het netwerk bestaat uit minimaal 1 festival-coordinator + 3 deelnemende festivals allen uit verschillende CE deelnemende landen. Het aantal festivals kan meer zijn.
  • Ieder festival behoort tot één van de MEDIA-deelnemende landen en hun overzeese gebieden (Link).
  • Er kunnen festivals uit eenzelfde CE deelnemend land deel uitmaken van het netwerk. Indien er 2 festivals van eenzelfde land deelnemen moet het netwerk uit minstens 10 Festivals bestaan (bijv. 2 BE + 2NL + 1 DK + 1 SE + 1 PL + 1 LUX + 1 DE + 1 FR = 10 festivals). Immers, per land kan hun aandeel niet meer dan 20% van het Festivalnetwerk zijn (bijv. 2 BE + 1 NL + 1 DK + 1 PL = 5 festivals is niet mogelijk want  BE festivals vormen samen 40% van het netwerk).
 • Ieder festival programmeert Europese films en audiovisuele werken voor een breed publiek, met inbegrip van geaccrediteerde internationale professionals uit de audiovisuele sector en de pers;
 • Ieder festival beschikt, naast regulerings- en selectieprocedures, over een duidelijke curatorshap in het selecteren van de werken.
 • 50% van de programmering is gewijd aan niet-nationale films en audiovisuele werken uit minstens 15 CE-MEDIA-landen met inbegrip van landen met een geringe capaciteit. Dit geldt voor het netwerk als voor ieder Festival apart. op (LINK) (De nationaliteit van een werk is bepaald door de rechten op de film/het werk die majoritair bij een organisatie gevestigd in een CE-MEDIA-land liggen).

 

KIEZEN TUSSEN EEN INDIVIDUELE FESTIVAL- & EEN NETWERK VAN FESTIVALS-OPROEP?

 • Een festival dat een aanvraag deed voor de individuele Europese Festivals-oproep kan ook een enkelvoudige aanvrager/coordinerend festival zijn of een 'derde' in het netwerk bij een bijkomende aanvraag voor een Netwerk van Europese Filmfestivals.

 

VEREISTEN VAN HET PROJECT

In redactie.

 

VEREISTEN IN DE AANVRAAG (zie ook bij INDIENEN)

 • Er is slechts 1 aanvrager. De andere festivals zijn geen partners maar '3de partijen'.
  • PART B van de aanvraag mag max. 70 p. lang zijn.
  • De projectactiviteiten moeten verplicht worden georganiseerd in de volgende werkpakketten:
   • WP 1 - Projectmanagement
   • WP 2 - Ondersteuning van derden voor gezamenlijke activiteiten.

   

  • De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatie committee (bijgestaan door externe experts).
  • De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

  1. Relevantie (40 punten) 

  • Relevantie van de leden van het netwerk van festivals voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze oproep (10 punten)
  • Duidelijkheid en relevantie van de reikwijdte van het netwerk en de strategie voor een gestructureerde, effectieve en duurzame coördinatie (10 punten)
  • De geschiktheid van de voorgestelde strategieën voor een duurzamere en meer milieuvriendelijke industrie (5 punten)
  • De geschiktheid van de strategieën om te zorgen voor genderevenwicht, integratie, diversiteit en representativiteit, hetzij in het project/inhoud, hetzij in de manier waarop de activiteit is opgevat (5 punten).

  2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (40 punten)

  • Kwaliteit, impact en efficiëntie v/d activiteiten voor meer publieksbelangstelling voor Europese audiovisuele werken (inclusief een nieuw en jong publiek)(10 punten)
  • Geografische dekking binnen het netwerk, inclusief een gevarieerde deelname van landen (10 punten)
  • Kwaliteit en duidelijkheid van de activiteiten, inclusief de beoogde resultaten, alsmede inzet voor innovatieve acties op het gebied van outreach en publieksontwikkeling, inclusief het gebruik van de nieuwste digitale technologieën en instrumenten (10 punten)
  • De kostenefficiëntie van de werkzaamheden in termen van een passende toewijzing van het budget en de personeelsmiddelen (10 punten).

  3. Projectbeheer (10 punten)

  • Coherentie en complementariteit van het coördinerende festival en de aangesloten teams in de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden bij alle activiteiten (10 punten).

  4. Verspreiding (20 punten)

  • Efficiëntie in de communicatie tussen de partners en de bevordering van uitwisseling van kennis en beste praktijken (10 punten)
  • Efficiëntie en geschiktheid van de strategie voor de bevordering en verspreiding van de resultaten van gecoördineerde activiteiten buiten het netwerkbereik (10 punten).

  Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

   

  EEN IDEALE START 

  WIN TIJD & MOEITE door de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal te bekijken. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex. Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ .

   

  AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

  1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

  Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

  Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

  Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

   

  2. Het indienen van de aanvraag

  Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

  Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

  • Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
  • Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. (MAX 70 p.!)
  • Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
  • Bijlagen. Upload de gevraagde bijlage (Annexn) als PDF-bestand.
   • ! Vereist: Bijlage over de programmering.
   • ! Niet vereist:  geen gedetailleerde begrotingstabel; geen CV van het kernteam; geen activiteitsrapporten van vorig jaar; geen lijst van vorige projecten.

  TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

  • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
  • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
  • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk. 

   

  VRAGEN?

   

  Wil je hulp bij je subsidieaanvraag?

  Jeroen verhaeghe

  Katelijne Lindemans

  Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

  Flemish Government Footer

  Close
  Verwijder filter