Nieuws - Journalistieke Partnerschappen

Oproep: 
NEWS Journalism Partnerships (CREA-CROSS-2021-JOURPART)
Deadline(s): 
26 augustus 2021 (verstreken)

Deze oproep is sinds 14 juni 2021 gepubliceerd op de Funding & Tenders Portal. Lees nu alle details in het Call document (Engels).
 

NEWS - JOURNALISM PARTNERSHIPS  / NIEUWS - JOURNALISTIEKE PARTNERSCHAPPEN

Steun aan professionele nieuwsmediaorganisaties die op zakelijk vlak structurele samenwerkingen wensen aan te gaan, d.m.v. het testen van innovatieve bedrijfsmodellen en het delen van beste praktijken onder vakgenoten, dit ter bevordering van de levensvatbaarheid, het concurrentievermogen en de kwaliteit van de journalistiek. Steun is er eveneens voor innovatieve journalistieke samenwerkingsverbanden en het delen van normen en formats.

 

Publicatie oproep:

10 juni 2021

Oproepfrequentie:

1-fasige oproep in 2021

Deadline:

26 Augustus 2021, 17u00

Beschikbaar oproepbudget:

7 600 000 EUR

Subsidie:

op basis van opgemaakte aanvaarde projectbegroting. Geen budgetplafond

EU financiële co-steun:

80%

Financiering van 3de partijen via het project:

mogelijk onder voorwaarde, Max. 60 000 euro per 3de partij

Prefinanciering:

70% (indien financieel stabiel)

Projectduur:

max. 24 maanden, verlening is mogelijk mits verantwoording

Projectstartdatum:

 

wordt vastgelegd in de subsidieovereenkomst. De datum kan retroactief verschoven tot ten vroegste de dag na het indienen van het projectdossier.

 

INFOSESSIES: EACEA & DG CONNECT WEBINARS & POWERPOINTS 

 • Webinar 5 juli 2021: Online Sessies: Journalism Partnership Infosession - Part 1 & 2
 • Pdf Powerpoint part 1 - Download
 • Pdf Powerpoint part 2Download

 

DOELSTELLINGEN

Nieuws Media

Het bevorderen van een diverse, onafhankelijke en pluralistische mediaomgeving, en mediageletterdheid, waarbij de vrijheid van artistieke expressie, de interculturele dialoog en sociale inclusie worden gestimuleerd.
 

Nieuws Journalistieke Partnerschappen

 1. Het aanmoedigen van professionele nieuwsmediaorganisaties om op zakelijk vlak structurele samenwerkingen aan te gaan, d.m.v. het testen van innovatieve bedrijfsmodellen en het delen van beste praktijken onder vakgenoten. Dit bevordert de levensvatbaarheid, het concurrentievermogen en de kwaliteit van de journalistiek.
 2. Het aanmoedigen van innovatieve journalistieke samenwerkingsverbanden en tevens van het delen van normen en formats.
   

VERWACHTE RESULTATEN EN IMPACT

 • Sector-brede netwerken voor de uitwisseling van beste praktijken tussen nieuwsmedia professionals
 • Kenniscentra voor sub-sectoren rond technische formats (geschreven/online pers, radio/podcasts, TV, enz.) en/of journalistieke genres (lokale/regionale journalistiek, journalistiek in het algemeen belang, datajournalistiek, onderzoeksjournalistiek, enz.)
 • De verwerving/versterking van beroepsvaardigheden bij journalisten en de zakelijke nieuwsmedia professionals
 • Toename in innovatie en creativiteit in de journalistieke productie- en distributieprocessen
 • Verhoging van de efficiëntie en de kwaliteit van de verslaggeving dankzij professionele samenwerking
 • Toename in de belangstelling voor journalistiek, dit onder verschillende sociale, taal- en leeftijdsgroepen
 • Verhoogde levensvatbaarheid van journalistiek geproduceerde inhoud.
 

WIE KOMT IN AANMERKING?

 • De aanvrager is een consortium van 1 projectleider en ten minste 2 partners (die evenwel geen gelieerde entiteiten zijn) die uit minstens 3 verschillende Creative Europe-landen komen. 
 • Consortia kunnen non-profit, publieke en private mediakanalen (waaronder geschreven/online pers, radio/podcasts, TV, enz.) omvatten, evenals andere organisaties die zich richten op nieuwsmedia (waaronder mediaverenigingen, NGO's, journalistieke fondsen, opleidingsorganisaties gericht op mediaprofessionals) Om een maximaal positief effect op het pluralisme in de media te bekomen, betrekt men bij de activiteiten in de aangegane partnerschappen, best organisaties uit landen/regio's met verschillende en uiteenlopende mediacapaciteiten.
 • Partner search is mogelijk via de Funding & Tender Portal.
   

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Samenwerkingsprojecten in en tussen nieuwsmedia-(sub)sectoren en/of -genres die gericht zijn op: 
  • het verbeteren van de samenwerking
  • het teweegbrengen van systemische verandering in het bredere nieuwsmedia-ecosysteem. 
 • De voorgestelde activiteiten stoelen heel duidelijk op de behoeften & noden van de gekozen (sub)sector(en) en de uitdagingen die er aan gelinkt zijn.

Kiezen uit of combineren van 2 thema’s:

1. Het bevorderen van bedrijfstransformaties dankzij samenwerking

 • Wat? De ontwikkeling van betere inkomstenmodellen, beheersmodellen, nieuwe benaderingen van publieksontwikkeling en marketing, de ontwikkeling van gemeenschappelijke professionele/technische normen, nieuwe soorten redactiekamers, syndicatienetwerken of andere modellen om inhoud uit te wisselen tussen nieuwsmedia in de hele EU, het verlenen van bijstand aan kleine organisaties om zich zakelijk voor te bereiden.
 • Hoe? evenementen, onlinetrainingen en -workshops voor mediaprofessionals, uitwisselingsprogramma's, het in kaart brengen van beste praktijken, de ontwikkeling van technische normen voor de hele sector, de productie van praktische handleidingen, het ontwikkelen en testen van platforms, technische oplossingen om ideeën en beste praktijken uit te wisselen, promotieactiviteiten of andere activiteiten die de levensvatbaarheid van de sector beogen te ondersteunen.
 • Aanvragers moeten activiteiten voorstellen die ook ten goede kunnen komen aan regionale, lokale of gemeenschapsmedia, die belangrijk zijn voor de democratie maar vaak niet over de middelen beschikken om zich aan te passen aan de digitale omgeving.
   

2. Het bevorderen van journalistieke samenwerkingsprojecten

 • Wat? Professionele samenwerking die de efficiëntie en de kwaliteit van de verslaggeving verhoogt en de diversiteit in de journalistiek vrijwaart.
  • Testen van originele verslaggeving en innovatieve productiemethoden en -formats testen
  • Uitwisselen van beste praktijken tussen journalisten
  • Optimaliseren van werkstromen voor journalistieke genres die meer tijd en middelen vereisen. 
 • Hoe? Evenementen, onlinetrainingen en -workshops voor journalisten, gezamenlijke ontwikkeling van richtsnoeren en redactionele normen, uitwisselingsprogramma's, onlinemaatregelprogramma's, financiële steun voor journalistieke samenwerkingsprojecten, promotieactiviteiten etc.
   

Eventuele projecten voor 3de partijen

Financiering aan 3de partijen uit de nieuwsmediasector is mogelijk (onder strenge voorwaarden: zie VEREISTEN) voor volgend activiteiten:

 • het inzetten op uitwisselingsprogramma's voor journalisten en andere mediaprofessionals,
 • steun voor het bijwonen van opleidingen of evenementen,
 • steun aan journalisten en mediakanalen voor collaboratieve journalistieke producties,
 • steun voor juridisch advies,
 • steun voor de aankoop, de ontwikkeling of het onderhoud van technische instrumenten voor collaboratieve journalistiek,
 • steun voor evenementen op deze gebieden
 • en/of steun voor prijzen voor samenwerking of innovatie.

 

DUUR VAN HET PROJECT

 • max. 24 maanden, verlening is mogelijk mits verantwoording.

BUDGET

 • Het totale budget voor deze oproep in 2021 is 7.600.000 euro. Dit kan eventueel 20% aangroeien tot max. 9.120.000 euro.
 • Financiering van 3de partijen is mogelijk onder voorwaarden (zie VEREISTEN). Max. 60 000 per 3de partij.
 • Europese co-steun= 80 % van het aanvaarde begrotingsvoorstel
 • 70% pre-fianciering ca. 30 dagen na start van het project. Indien de aanvrager beoordeeld wordt als minder financieel stabiel, kan de pre-financiering lager zijn of helemaal niet.

TIJDLIJN

 • Publicatie: 14 juni 2021
 • Deadline: 26 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: september - oktober 2021
 • Bekendmaking selectieresultaten: november 2021
 • Ondertekening subsidieovereenkomst: december 2021

VEREISTEN BIJ AANVRAGER/PROJECTLEIDER & PROJECTPARTNERS

 • Publiek of privaatrechtelijke organisaties die wettelijk gevestigd zijn in een van de landen die aangesloten is bij het Creative Europe-programma (EU lidstaten, EFTA – en andere landen die aangesloten zijn bij Creative Europe)
 • Natuurlijk personen komen niet in aanmerking, eenpersoonszaken echter wel.
 • De aanvrager is een consortium van 1 projectleider en ten minste 2 partners (die evenwel geen gelieerde entiteiten zijn) uit minstens 3 verschillende Creative Europe-landen komen.
 • Consortia kunnen non-profit, publieke en private mediakanalen (waaronder geschreven/online pers, radio/podcasts, TV, enz.) omvatten, evenals andere organisaties die zich richten op nieuwsmedia (waaronder mediaverenigingen, NGO's, journalistieke fondsen, opleidingsorganisaties gericht op mediaprofessionals)
 • De aanvragers hebben de knowhow, kwalificaties en middelen om het project succesvol uit te voeren.

 

VEREISTEN VOOR DE PROJECTACTIVITEITEN

 • Alle ondernomen acties respecteren de redactionele onafhankelijkheid van de media, benadrukken het belang van goede redactionele regelingen en laten het consortium toe om zelf redactionele ingrepen te maken.
 • Het project stemt overeen met de belangen en prioriteiten van het EU-beleid.
 • Het project hanteert de hoogste ethische standaarden en voldoet aan de Europese, Internationale en nationale wetgeving.

 

VEREISTEN BIJ EEN EVENTUEEL PROJECT OPGEZET VOOR 3DE PARTIJEN

 • 3de partijen kunnen via het project financiële steun vinden onder de volgende strenge voorwaarden:
  • de oproepen moeten een duidelijke Europese dimensie hebben.
  • de oproepen naar 3de partijen zijn open; ze zijn op ruime schaal aangekondigd en gepubliceerd; en voldoen aan de EU-normen inzake transparantie, gelijke behandeling, belangenconflicten en vertrouwelijkheid.
  • de oproepen zijn minstens 2 maanden opengesteld.
  • de 3 de partijen-aanvragen zijn door een gevarieerde en onafhankelijke jury beoordeeld.
  • De oproepresultaten worden op alle websites van de deelnemers gepubliceerd, met inbegrip van een beschrijving van de geselecteerde projecten, de toekenningsdata, de duur van de projecten en de wettelijke namen en landen van de uiteindelijke begunstigden.
 • In de projectaanvraag is duidelijk aangegeven waarom financiële steun aan derden nodig is, hoe deze zal worden beheerd (met inbegrip van subsidiabiliteits- en toekenningscriteria, indicatieve bedragen, betalingsregelingen en rapportage-eisen) en een lijst van de verschillende soorten activiteiten waarvoor een 3de partij financiële steun kan ontvangen. Het voorstel bevat tevens een duidelijke beschrijving van de te bereiken resultaten.
   

 

FINANCIËLE VEREISTEN

 • Financiële capaciteit van de aanvrager/projectleider en alle partners en eventueel voor geaffilieerde entiteiten (niet 3de partijen)
 • De aanvrager heeft een stabiele financiële basis en voldoende middelen hebben.
 • De aanvrager verschaft voor het laatste jaar de balans-boekhouding, het businessplan, een auditrapport door een geaccrediteerde externe auditeur.
 • Deze regel geldt niet voor:
  • Publieke/overheidsorganisaties
  • Entiteiten die meer dan 50% jaarlijks overheidssteun ontvangen gedurende de laatste 2 jaar
  • Een aangevraagde subsidiebedrag dat minder is dan 60 000 EUR.
  • Er mag met het project geen winst gemaakt. Indien toch, wordt dit afgetrokken van de subsidie.

 

 

VEREISTEN IN HET AANVRAAGDOSSIER

 • Een gedetailleerde budgetbegroting is niet vereist in het dossier.
 • De projectactiviteiten moeten worden georganiseerd in de volgende werkpakketten:

1. WP 1 - Projectmanagement (verplicht)

2. WP 2 - Activiteit 1 (verplicht)

3. WP 3 - Activiteit 2 (indien van toepassing)

4. WP 4 - Follow-up en verspreiding (verplicht)

 • In annex:
  • Verklaring over normen en onafhankelijkheid
  • Mandaat van alle partners om hen als projectleider te vertegenwoordigen.

Om de 1ste selectie door een onafhankelijke jury te doorstaan, moet een project een totaal van tenminste 70 op 100 punten in de beoordeling halen. Er is geen bijkomende drempel ingesteld voor elk van de volgende toekenningscriterium:

 1. Relevantie (max. 30 punten) 
 2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten) 
 3. Project management (max. 20 punten) 
 4. Disseminatie/Verspreiding (max. 20 punten) 

 Afhankelijk van de rangschikking van het project en het beschikbare budget wordt het project aangeduid om Europese financiële steun te ontvangen. Bij een ex aequo, krijgt het project met hoogste score op Relevantie voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Disseminatie/Verspreiding voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Kwaliteit van de inhoud en activiteiten voorrang.

1. (30 punten) RELEVANTIE

 • 15 punten. De relevantie van het project m.b.t.de doelstellingen van de oproep, inclusief de Europese dimensie, het aantal bestreken landen en talen, en de diversiteit van de betrokken landen/regio's. Hierbij wordt rekening gehouden met hun mediacapaciteiten en de voordelen dat het project realiseert voor regionale, lokale of gemeenschapsmedia
 • 10 punten. De relevantie en innovatie van de voorgestelde activiteiten m.b.t. de noden en behoeften van de gekozen (sub)sector en doellanden/regio's. Dit is gestaafd door een behoeftenanalyse en een analys van al bestaande initiatieven.
 • (5 punten) De geschikte strategieën voor genderevenwicht, integratie, diversiteit en representativiteit, hetzij in het project, hetzij in de manier waarop de activiteit wordt beheerd (5 punten).

2. (30 punten) Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten:

 • 10 punten. De geschikte methodologieën m.b.t. de doelstellingen van de oproep, inclusief de methoden voor de uitvoering van het voorstel
 • 10 punten. Mechanismen ter waarborging van samenwerking, diversiteit, onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid
 • 10 punten. Kostenefficiëntie van de voorgestelde activiteiten op het gekozen gebied.

3. (20 punten) PROJECTMANAGEMENT

 • 5 punten. De ervaring van het voorgestelde projectteam
 • 15 punten. Efficiëntie van de teamsamenstelling om de doelstellingen van deze oproep te bereiken, de duidelijkheid van de werkpakketten, verantwoordelijkheden en bijbehorende budgetten onder de partners, de kwaliteit van de voorgestelde coördinatiemechanismen, kwaliteitscontrolesystemen en risicobeheer binnen het project..

4. (20 punten) DISSEMINATIE/VERSPREIDING

 • 10 punten. Kwaliteit van de strategieën om kennis uit te wisselen, te zorgen voor de overdraagbaarheid van beste praktijken onder een zo groot mogelijk aantal mediaprofessionals en de voortgang op dit gebied te monitoren.
 • 10 punten. Het potentiële effect op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau, buiten de rechtstreeks bij het project betrokken partijen en na afloop van het project, met inbegrip van methoden om een dergelijk effect te waarborgen.

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indienersMaak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken. Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document.
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter