Online Promotie van Audiovisuele Werken

Oproep: 
EACEA/23/2019
Deadline(s): 
5 mei 2020 (VERSTREKEN)

Welke acties komen in aanmerking?

Het doel van deze subsidie is het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale marketing, branding en distributie van recente Europese audiovisuele werken via alle andere platformen dan cinema. Daarnaast ook het stimuleren van nieuwe distributievormen en bijhorende nieuwe businessmodellen. 

Deze oproep bestaat uit 3 Acties:

 • ACTIE 1: Promotie, marketing en branding van VOD-diensten
  Online promotie, marketing, branding, tagging en ontwikkeling van nieuwe content door bestaande VOD-diensten die grotendeels Europese films aanbieden. Het doel van deze actie is de zichtbaarheid en vindbaarheid van én het publiek voor Europese av werken te vergroten en de cross-border samenwerking tussen Europese VOD-diensten te bevorderen.

 • ACTIE 2: Ontwikkeling van 'On Line Ready' packages:
  De samenstelling en oplevering van digitale catalogi voor online commerciële distributie van Europese audiovisuele werken op VOD-platformen, in het bijzonder van erfgoedfilms en/of meer recente Europese AV werken die een commercieel potentieel hebben voor online distributie.
   
 • ACTIE 3: Innovatieve strategieën en online tools voor de circulatie, distributie en promotie van Europese av werken, inclusief audience development initiatieven die gericht zijn op innovatieve en participatieve strategieën om bredere publieken te bereiken voor Europese films.
   

Algemene voorwaarden

 • Aanvragers die projecten indienen voor de verschillende actielijnen moeten voor elke actie een afzonderlijke aanvraag indienen. 
 • De maximale duur van een actie bedraagt 12 maanden
 • De actie dient te starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021. In uitzonderlijke gevallen kan een verlenging worden aangevraagd, met een maximum van 6 maanden. 
 • Voor deze oproep wordt er telkens een 1-jarig contract afgesloten.
 • Focus op transparantie: aanvragen bevatten gedetailleerde plannen voor de publicatie van de input en de resultaten van de actie, met specifieke aandacht voor kennisdeling met publieke instellingen, lidstaten en de av industrie.
   

Specifieke Voorwaarden

Specifieke voorwaarden voor Actie 1:

 • De activiteiten binnen de actie dienen te bestaan uit innovatieve en coherente strategieën om het globale publiek en de waarde van de Europese catalogus te vergroten, met daarbij duidelijke indicatoren, quantificaties en het delen van de resultaten. De cross-border samenwerking tussen veschillende Europese VOD-diensten wordt ook aangemoedigd.
 • Subsidieerbare kosten zijn alle kosten die gerelateerd zijn aan de promotie-, branding-, tagging- en marketingcampagnes van content door reeds bestaande VOD-platformen. Enkel personeels- en technologiekosten die gerelateerd zijn aan deze campagnes zijn ook subsidieerbaar.
 • De totale VOD-catalogus dient een "minimum Europese dimensie" te hebben, d.w.z.:
  • bestaat uit minimum 500 beschikbare av werken
  • minstens 50% is Europese content (zie definitie hieronder); deze 50% wordt berekend op basis van aantal films/programma's/...
  • bestaat uit av content van minstens 5 Media landen die minstens 5 verschillende officiële Europese landen vertegenwoordigen
  • maximum 40% van de content komt uit 1 land.

Specifieke voorwaarden voor Actie 2:

 • De voorbereidingen van deze catalogi zijn onder meer: encoding, ondertiteling, dubbing en autodescriptie van de werken, de voorziening van metadata, de ontwikkeling van transversale en/of multiterritoriale marketingstrategieën en bijhorend promomateriaal. 
 • De catalogus dient een duidelijke editorial line en bijkomende marketingstrategie te kunnen voorleggen.
 • De audiovisuele werken die kunnen worden opgenomen in de catalogus zijn zowel werken die behoren tot het Europees erfgoed en ook recente Europese av werken die een commercieel potentieel hebben voor online distribtutie.
 • De catalogus moet ten minste 20 Europese audiovisuele werken bevatten. In het geval van aan catalogus van uitsluitend tv-series (fictie of animatie), dient de catalogus ten minste 20 episodes van 1 of meerdere series te bevatten.
 • De catalogus moet werken bevatten uit ten minste 2 Media-landen, die minstens 2 verschillende officiële Europese talen vertegenwoordigen. In het geval van een catalogus van uitsluitend tv-series (fictie of animatie), geldt deze voorwaarde niet.
 • Alle titels in de catalogus moeten beschikbaar gemaakt worden via VOD-diensten in minstens 3 andere Media-landen. Het is daarnaast toegelaten om de titels ook in niet-Europese landen beschikbaar te maken. De kosten voor deze niet-Europese distributie zijn ook subsidieerbaar. 
 • Het oprichten van nieuwe VOD-platformen komt niet in aanmerking voor deze actie.

Specieke voorwaarden voor Actie 3:

 • De projecten dienen aandacht te hebben voor:
  • de convergentie en complementariteit tussen offline en online distributieplatformen
  • en/of de transnationale beschikbaarheid van Europese av werken binnen een digitale context
  • en/of nieuwe strategieën rond audience development in het digitale tijdperk, naast de traditionele distributiemodellen.
 • Multiplatform- en day-and-date releases komen nog steeds in aanmerking, maar de Europese Commissie is specifiek op zoek naar nieuwe distributie- en releasemodellen met een focus op innovatie en experiment.
 • De actie dient te focussen op de volgende soort av werken:
  • Fictie, animatie of creatieve documentaire, inclusief langspeelfilms, TV-films of series. Minimumlengte is niet gespecificieerd.
  • Europese content (zie definitie hieronder).

Definities

 • Video on Demand (VOD): Diensten waar individuen audiovisuele werken kunnen selecteren van een centrale server, zodat ze die kunnen bekijken via download of streaming op een extern beeldscherm.
 • Europese content: Het av werk is geproduceerd door een meerderheid van producenten afkomstig uit de Media-landen en gemaakt met een significante deelname van professionals afkomstig uit de Media landen. Zie officiële Richtlijnen

 

Wie komt in aanmerking?

 • Organisaties (particuliere ondernemingen, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, gemeenten/ gemeenteraden enz.) die gevestigd zijn in één van de landen die deelnemen aan het subprogramma Media en die hetzij rechtstreeks, hetzij via een meerderheidsparticipatie burgers zijn van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.
 • Mogelijke aanvragers zijn bijvoorbeeld sales agents, distributeurs, VOD-platformen, aggregatoren en zelfs producenten.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep (3 actielijnen tesamen) voor 2020 bedraagt 10,10 miljoen euro:
  • Actie 1: 2,50 miljoen euro
  • Actie 2: 2,50 miljoen euro
  • Actie 3: 5,10 miljoen euro
 • De financiële bijdrage wordt berekend op basis van een gedetailleerde kostenraming.
 • De bijdrage is gelimiteerd tot maximaal 60% cofinanciering van de subsidieerbare kosten.

 

Tijdsschema

 • Deadline indiening aanvraag: 5 mei 2020, 17u00 (VERLENGD!)
 • Verwachte publicatie resultaten: augustus 2020
 • Start actie: tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021

Projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 CRITERIA in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend, afhangende van de actie. De specifieke puntenverdeling per Actie kan je lezen in de Richtlijnen.

 1. Relevantie en de Europese meerwaarde (30 - 40 punten): de relevantie van de inhoud en positionering t.o.v. bestaande acties, inclusief de Europese dimensie ten aanzien van de vooropgestelde doelen van de oproep.
 2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten): de geschikte methodologie ten aanzien van de gestelde doelen; doelgroep, selectiemethoden, marketingstrategie, businessmodel & de innovatieve aspecten, haalbaarheid en kostenefficiëntie.
 3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 - 20  punten): het effect/de impact van de actie op de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het bereik van het potentiële publiek van de Europese av werken & de strategieën voor de ontwikkeling van de duurzaamheid van de actie.
 4. Kwaliteit van het projectteam en de partners (5 - 10 punten): de omvang van en de kennisuitwisseling binnen het team en de partnerschappen ten aanzien van de gestelde doelen.
   

Belangrijke aandachtspunten

Specifiek voor Actie 2: Digitale catalogi

 • De relevantie van het project ten opzichte van de doelstellingen van de oproep, in het bijzonder ter verbetering van de beschikbaarheid en zichtbaarheid van Europese audiovisuele werken op VOD-diensten die worden aangeboden in landen waar die werken niet beschikbaar zijn.
 • De distributie van content uit landen met een lage productiecapaciteit.
 • Belangrijk in de beoordeling is een efficiënte communicatie- en promotiestrategie om het publiek te bereiken op de VOD platformen in de regio's waarop het project betrekking heeft.

Voor alle actielijnen!

 • De absolute nadruk ligt op de kwaliteit van het businessmodel, de kosten-effectiviteit en het marketingplan

Eerst registreren

Bekijk de video.

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 07 05.

Eindrapportering / afrekening (EACEA/30/2018)

Ten laatste twee maanden na het einde van de subsidieerbare actie dien je een Final Technical Report en Final Financial Report in te leveren. Na goedkeuring van dit rapport, ontvang je het resterende subsidiebedrag.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden via de site van EACEA

Gebruik MEDIA logo

Voor distributie zijn aparte richtlijnen voor het gebruik van het logo.
Meer info lees je op de pagina Logo van deze website.

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Welke projecten hebben bij voorgaande oproepen een subsidie gekregen in het kader van Creative Europe - Online Promotie van AV Werken /Online Distributie?

Projecten in de kijker

Welke projecten hebben een subsidie gekregen in het kader van Actie 2 en 3 van Online Distributie? Een korte omschrijving van de geselecteerd projecten van oproep EACEA 28/2015.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter