Ontwikkeling van 3 tot 5 Projecten (Slate Funding)

Oproep: 
EACEA/18/2019
Deadline(s): 
4 februari 2020 (verstreken)

Welke projecten komen in aanmerking?

De aanvrager kan een subsidieaanvraag doen voor de ontwikkeling van een pakket (slate) van minimaal 3 tot maximaal 5 projecten plus optioneel 1 kortfilm.

 • Type projecten die in aanmerking komen:
  • Projecten hoofdzakelijk bestemd voor cinema:
   • Fictiefilms, animatiefilms en creatieve documentaires met een minimum duur van 60 minuten.
  • Projecten hoofdzakelijk bestemd voor televisie:
   • Fictieprojecten (min. 90 minuten), animatieprojecten (min. 24 minuten) en creatieve documentaires (min. 50 minuten), zowel in one-off- als in serieformaat.
  • Projecten hoofdzakelijk bestemd voor de exploitatie via een digitaal platform:
   • Fictieprojecten (min. 90 minuten), animatiefilms (min. 24 minuten) en creatieve documentaires (min. 50 minuten).
  • Voor non-lineaire projecten, zoals bijvoorbeeld Virtual Reality en interactive documentaire, geldt deze voorwaarde m.b.t. minimumduur niet.
  • Met digitaal platform wordt verwezen naar projecten bedoeld voor multiple screen-based devices, interactieve projecten, lineaire en non-lineaire webseries en narratieve virtual reality projecten.
  • De oproep schenkt ook aandacht aan aankomend talent dat wordt gesteund door een ervaren productiehuis. De aanvragers kunnen optioneel een kortfilm (van max. 20 minuten) toevoegen aan hun Slate-aanvraag. Voor de productie van deze kortfilm kan maximaal 10.000 euro bovenop de reguliere Slate aangevraagd worden.
    
 • Vereisten voor de projecten:
  • De projecten hebben een hoge creatieve/artistieke waarde en getuigen van culturele diversiteit;
  • Ze hebben het potentieel om over de eigen nationale grenzen heen een Europees of internationaal publiek te bereiken d.m.v. innovatieve marketing- en distributiestrategieën die reeds ontwikkeld zijn tijdens de ontwikkelingsfase.
  • Ze getuigen van een duidelijke samenwerking tussen professionals van verschillende deelnemende Media-landen.
  • De meerderheid van de rechten van het project dienen in handen te zijn van de aanvrager.
  • De eerste dag van principal photography van elk project (start productie) mag pas gepland zijn 8 maanden na de datum van indienen. Voor documentaire zijn footage & preliminary shooting wel eerder toegelaten.
  • De start van de actie (= start periode in aanmerking komende kosten) begint vanaf de datum van ondertekening van de grant agreement of vanaf de datum van ontvangst van de notification of the grant decision. Enkel in het geval de aanvrager zeer duidelijk kan aantonen dat de actie vroeger dient te starten, kan dat vanaf de datum van indienen.
  • De maximumduur van elk project (ontwikkelingsfase waarvoor Media-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 36 maanden, te rekenen vanaf de datum van start van de actie. Dit kan onder bepaalde voorwaarden en op aanvraag met 6 maanden verlengd worden tot maximaal 42 maanden.
  • Indien het project reeds een ISAN- of EIDR-nummer heeft, dient deze vermeld te worden in de aanvraag. In elk geval dienen alle projecten die geselecteerd worden voor steun binnen deze subsidiemaatregel zulk nummer te hebben voor het indienen van de final report. 

 

Wie komt in aanmerking?

De aanvragers zijn Europese independent audiovisuele productiehuizen uit één van de deelnemende landen van het subprogramma Media die:

 • minimaal 36 maanden (3 jaar) opgericht zijn, voorafgaande aan de aanvraagdeadline van de subsidielmaatregel en
 • die een een proven track record kunnen aantonen.
   
 • Met Europees wordt bedoeld dat de meerderheid van de aandelen van het productiehuis in handen is van personen die de nationaliteit hebben van één van de MEDIA-landen en dat ook het productiehuis gevestigd is in één van de deelnemende landen van het subprogramma Media.
 • Met audiovisueel wordt verwezen naar de hoofdactiviteiten van het productiehuis (statuten).
 • Met 'proven track record' wordt het volgende bedoeld:
  • Het productiehuis moet een vorig project hebben geproduceerd tijdens de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de indieningsdatum:
   • Dit project moet commercieel zijn verdeeld of uitgezonden in minstens 3 landen (niet gelijk aan het land van productie) tussen 1 januari 2017 en de indieningsdatum. In het geval van lineaire tv-uitzendingen dienen er 3 verschillende omroepen bij betrokken zijn. Productiehuizen gevestigd in FR, UK, IT, ES of DE dienen 2 eerder geproduceerde en verdeelde werken onder dezelfde voorwaarden aan te tonen als track record.
   • Dit project dient aan dezelfde vereisten te voldoen als de in aanmerking komende type projecten (zie hierboven).
   • Commerciële online distributie en distributie door een internationale sales agent komen eveneens in aanmerking mits er een inkomstenrapport is.
  • Wanneer het productiehuis de eerder geproduceerd en verdeelde/uitgezonden werken niet kan aantonen, mag de persoonlijke track record van de producent in aanmerking worden genomen onder bepaalde voorwaarden. In alle gevallen moet de producent kunnen aantonen dat:
   • hij het enige productiehuis was of;
   • hij de hoofdproducent in het financieringsplan of delegate producer was of (in geval van een coproductie met een andere productiehuis) of;
   • dat het hoofd van het productiehuis of één van zijn aandeelhouders een persoonlijke onscreen credit op het werk heeft staan als producent of delegate producer.  
 • De aanvrager moet de meerderheid van de artistieke rechten voor ontwikkeling van de ingediende projecten in de slate bezitten op het moment van indienen.
 • Het productiehuis is constant in beweging ter bevordering en versterking van zijn Europese en internationale marktpositie, financiële capaciteit en innoverende karakter én ter uitbreiding van zijn activiteiten.

Aanvragers mogen maar één keer per begrotingsjaar een aanvraag voor een ontwikkelingssubsidie indienen. Dat betekent dat de aanvrager per begrotingsjaar een keuze moet maken voor een aanvraag voor 1 van de 3 deadlines voor Ontwikkeling.

Zolang de vorige ontvangen 'Slate funding' niet volledig is afgerond (afgesloten contract), kan de producent geen nieuwe aanvraag indienen voor een 'Single Project'. Je kan wel een nieuwe 'Slate Funding' aanvragen indien er minstens 1 begrotingsjaar tussen zit. 

Subsidiebedrag

 • Het totale budget van deze oproep wordt geschat op 12,5 miljoen euro. 
 • De minimale subsidie is 70.000 euro per Slate. De maximale subsidie is:
  • 200.000 euro voor een Slate zonder kortfilmproject;
  • 210.000 euro voor een Slate met een kortfilmproject;
  • 150.000 euro voor een Slate met uitsluitend creatieve documentaires, zonder een kortfilmproject;
  • 160.000 euro voor een Slate met uitsluitend creatieve documentaires, met een kortfilmproject.
 • De subsidie per project in het pakket (Slate) ligt tussen 10.000 tot 60.000 euro, op voorwaarde dat dit bedrag telkens maximum 50% van de totale subsidieerbare ontwikkelingskosten bedraagt. Voor een toegevoegde kortfilm kan er een extra bedrag tot 10.000 euro (maximum 80% van de totale subsidieerbare ontwikkelings- en productiekosten) aangevraagd worden.
 • De subsidie wordt berekend aan de hand van een gedetailleerde raming van het ontwikkelingsbudget op basis van de subsidieerbare kosten in combinatie met een vast bedrag voor de overheadkosten (7%). Een gedetailleerde beschrijving van deze 'subsidieerbare' of in aanmerking komende kosten lees je in de Richtlijnen.
 • De uitzondering op de actieperiode voor eligible costs voor kosten i.v.m. auteursrechten (voordien retroactief tot 1 jaar voor indiendatum) geldt niet langer. 
 • De aanvrager dient garant te staan voor de aanvullende financiering van de ontwikkelingskosten, in de vorm van eigen middelen, inkomsten of bijdragen van derde partijen. Deze Media-subisidie is complementair aan de financiering door regionale en/of nationale fondsen.
   

Tijdsschema

 • Deadline indiening aanvraag: 4 februari 2020, 17u00
 • Verwachte publicatie resultaten: augustus 2020
 • Ondertekening overeenkomst: september - oktober 2020
 • Duur project: maximaal 36 maanden, beginnende vanaf de datum wanneer de overeenkomst is ondertekend

 

Ingediende projecten worden beoordeeld en geselecteerd door onafhankelijke experten op basis van de volgende 5 criteria. In totaal worden er maximaal 100 punten toegekend voor:

 1. Relevantie en Europese meerwaarde (30 punten):
  Aanpak van het bedrijf om een slate van 3 tot 5 projecten te ontwikkelen op Europees en internationaal niveau en de capaciteit van het bedrijf om innovatief te zijn in zijn activiteiten.
 2. Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten (15 punten)
  Kwaliteit van de projecten en de ontwikkelingsstrategie
 3. Verspreiding van de projectresultaten (35 punten)
  Potentieel om publieken bereiken op Europees en internationaal niveau, en de Europese en de internationale distributie- en marketingstrategie;
 4. Impact en duurzaamheid (20 punten)
  Kwaliteit van de financiële strategie en de Europese dimensie en het haalbare potentieel van de projecten.

Een gedetailleerd overzicht en de puntenverdeling per criteria lees je in de Richtlijnen.

Bovenop de 100 punten kunnen er nog extra (automatische) punten toegekend worden voor:

 1. Productiehuizen die gevestigd zijn in een land met een lage productiecapaciteit (10 extra punten).*
 2. Productiehuizen die gevestigd zijn in een land met een medium productiecapaciteit (5 extra punten), waaronder België.**

*Landen met lage productiecapaciteit: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarijë, Ijsland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Roemanië, Slovakije, Slovenië en FYROM (Macedonië).

**Landen met medium productiecapaciteit: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen, Nederland, Polen, Zweden en Zwitserland.

Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en UK worden binnen deze oproep gezien als landen met een hoge productiecapaciteit en krijgen daarom geen automatische punten.

Eerst registreren

Bekijk de video

Om een projectvoorstel te kunnen indienen, moet je je organisatie eerst registreren. De registratieprocedure verloopt als volgt:

 1. Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).
 2. Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met je ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal.

Aanvraag indienen

 • Na de registratie en het onvangst van je PI-Code kan je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden, invullen en indienen bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA). Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding. Vergeet zeker ook niet om de verplichte annexen toe te voegen aan de eForm.
 • Voor inhoudelijke vragen en advies bij het opstellen van je aanvraag kan je terecht bij de Media Desk Vlaanderen. Voor aanvragers die nooit eerder een Media-subsidie ontvingen, stelt de Media Desk een extern expert ter beschikking voor begeleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is stipt om 17u00. Wacht niet tot het laatste moment, want na 17u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Zodra de deadline is verstreken, zijn er geen veranderingen aan de aanvraag meer mogelijk.
 • De eForm is officieel ingediend als je een bevestigingsmail met je projectreferentienummer hebt ontvangen.
 • Mocht je technische problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de technische helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via mail eacea-helpdesk@ec.europa.eu.

Selectieprocedure

 • Na de aanvraag is er een evaluatieperiode van gemiddeld 6 maanden. De in aanmerking komende aanvragen worden gerangschikt volgens het aantal gehaalde punten op basis van de selectiecriteria.
 • Aanvragers krijgen in een persoonlijke email met informatie over het selectieresultaat van hun aanvraag (zowel negatief als posistief) en bijhorende feedback (zie voorbeelddocument Decision).
 • Eens geïnformeerd worden de geselecteerde aanvragen opgelijst en gepubliceerd op de EACEA-website.
 • 30 dagen na de bekendmaking van de selectieresultaten (indien alle vereiste garanties zijn ontvangen) of nadat de overeenkomst tussen beide partijen is getekend (zie voorbeelddocument Grant Agreement), wordt er een prefinanciering van 70% van de subsidie overgemaakt aan de geselecteerde.

Eindrapportering / afrekening (EACEA/18/2019)

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden via de site van EACEA:

 

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Welke producenten kregen 'Slate Funding' bij de voorgaande subsidieoproepen?

Drama Directory 2017

De 'Drama Directory 2017', uitgegeven door Media Desk Ierland,  is een volledig overzicht van alle Europese TV-drama Commissioning Editors en Buyers.

Je kunt de publicatie hier downloaden.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter