Pilootproject - Oprichting van een Europese erfgoedhub ter ondersteuning van een holistische en kosteneffectieve follow-up van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Oproep: 
PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB
Deadline(s): 
18 oktober 2022

KORTE OMSCHRIJVING

Oproep om een "European Heritage Hub" op te richten, een autonoom kennisplatform dat een groot aantal belanghebbenden op het gebied van cultureel erfgoed op Europees, nationaal en vooral regionaal niveau samenbrengt. Deze erfgoedhub zal ook de betrokkenheid van burgers (vooral jongere generaties) bij het Europees cultureel erfgoed versterken tijdens en na het Europees Jaar van de Jeugd 2022.

 

DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel van de actie ter ondersteuning van de oprichting van een Europese erfgoedhub is het volgende:
 
 • een gemeenschappelijk optreden te bevorderen, door sectoroverschrijdende expertise en middelen - zowel openbaar als particulier - in de sector cultureel erfgoed te bundelen;
 • een holistische en geïntegreerde aanpak van het beleid inzake cultureel erfgoed op alle niveaus (op EU-niveau en/of transnationaal, nationaal en regionaal niveau) te bevorderen en bij te dragen tot de uitvoering ervan, overeenkomstig het Europees actiekader dat de Europese Commissie in 2018 heeft gepubliceerd ;
 • toe te zien op de integratie van de dimensie cultureel erfgoed in relevant beleid op EU-, nationaal - en waar relevant - regionaal en lokaal niveau;
 • de Commissie te voorzien van relevante gegevens, analyses, studies en aanbevelingen over hoe de erfgoeddimensie beter kan worden geïntegreerd in het overheidsbeleid op alle niveaus van de overheidssectoren, met betrekking tot de vijf sectoren die in het Europees actiekader voor cultureel erfgoed zijn vastgesteld;
 • innovatieve modellen van participatief bestuur en beheer van het cultureel erfgoed te bevorderen, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, waaronder overheidsinstanties, de sector van het cultureel erfgoed, particuliere actoren en organisaties van de civiele samenleving.

 

BUDGET

Het totale budget voor deze pilootoproep is 2 883 300 euro.

 

TIJDSLIJN

 • Publicatie van de oproep: 2 augustus 2022
 • Deadline voor indiening: 18 oktober 2022, 17u00
 • Evaluatieperiode: oktober - november 2022
 • Bekendmaking uitslag: december 2022
 • Ondertekenen grant agreement: januari 2023
VEREISTEN AANVRAGERS
 
 • Zowel aanvragen van afzonderlijke aanvragers als voorstellen van een consortium zijn toegestaan. De aanvrager, hetzij één enkele entiteit, hetzij een consortium, moet beschikken over bijzondere deskundigheid en kennis op het gebied van cultureel erfgoed.
 • Een consortium moet bestaan uit ten minste 2 aanvragers (begunstigden; geen gelieerde entiteiten), dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • geen maximum aantal projectbegunstigden in het consortium
  • alle projectbegunstigden (één of meerdere begunstigden) moeten voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria (in aanmerking komende deelnemers (in aanmerking komende landen)).
  Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk van de volgende toekenningscriterium:
   
  • Relevantie (max. 30 punten) 
  • Projectontwikkeling en implementatie (max. 30 punten) 
  • Impact (max. 30 punten) 
  • Partnershap en samenwerkingen (max. 10 punten) 

  Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

  Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

   

  AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

  1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

  Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

  Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

  Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

   

  2. Het indienen van de aanvraag

  Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

  Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

  1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
  2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
  3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
  4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

  TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

  • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
  • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
  • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

  VRAGEN?

   

   

  Flemish Government Footer

  Close
  Verwijder filter