Talent en Vaardigheden

Oproep: 
Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING)
Deadline(s): 
26 augustus 2021 (17u00 - verstreken)
 • De oproep Fostering European media talents and skills is sinds 1 juni 2021 op het Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Alle details kan je nu al lezen in het Call document (Engels).
   

 TALENT & VAARDIGHEDEN (FOSTERING EUROPEAN MEDIA TALENTS AND SKILLS)

 • Met deze subsidiemaatregel ondersteunt de Europese Commissie initiatieven gericht op het versterken van talenten en vaardigheden van (jonge) audiovisuele professionals met als doel om een Europese of internationale dimensie in hun werk te integreren. Dit kunnen trainingen en/of (online) coachingssessies zijn.
 • De focus ligt op ondernemersvaardigheden, kennisuitwisseling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie en training in ontwikkeling en (post)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling. Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke activiteiten en strategieën voor gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit.
 • Aanvragers kunnen aanvragen vanuit een van de drie geografische acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie: 
 1. Europese acties: maximaal 30% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.  
 2. Internationale acties: maximaal 50% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.  
 3. Regionale acties: alleen van toepassing op lage productielanden en diens deelnemende buurlanden, dus niet Nederland.  

 

INFOSESSIE EACEA & DG CONNECT

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Verbetering van de capaciteit van de audiovisuele sector om transnationaal en internationaal te kunnen opereren; 
 • Verbeterde structurering bij Europese bedrijven, inclusief het testen van nieuwe businessmodellen en de mogelijkheden voor toegang tot financiering vergroten; 
 • Begeleiding van de digitale transitie van de audiovisuele sector en diens mogelijkheid om digitale en nieuwe technologieën te implementeren;  
 • Faciliteren van kennisuitwisseling en knowhow, met name via coachingsactiviteiten.  

 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Activiteiten die in aanmerking komen zijn (online)trainingen, bootcamp-cursussen en/of coachingsprogramma’s/sessies gewijd aan innovatief leren, lesgeven, mentor- en coachingmethodes. Hierbij dienen de laatste digitale technologieën te worden gebruikt.  
 • De focus ligt op ondernemersvaardigheden, kennisuitwisseling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie en training in ontwikkeling en (post)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling. Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke activiteiten en strategieën voor gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit.
   

BUDGET

 • Het totale budget van deze oproep is 8 miljoen euro. 
 • De steun wordt gegeven in de vorm van een subsidie van maximaal 80% van de totale projectkosten voor activiteiten. 
 • NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vóór de datum van indiening van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten op specifieke data. 
 • Er worden in totaal ongeveer 45 initiatieven gesteund.

 

TIJDLIJN

 • Publicatie aanvraag: 1 juni 2021
 • Deadline voor indiening: donderdag 26 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: september - november 2021 
 • Publicatie selectieresultaten: november 2021 
 • Tekenen van overeenkomst: december 2021  
 • Startdatum actie: Na contract ondertekening
 • Duur van activiteit: 12 maanden 
 • De beoogde doelgroep van deze initiatieven bestaat uit audiovisuele professionals, met name jonge professionals en professionals uit startende ondernemingen, zoals: producenten, regisseurs, scenaristen, script editors, commissioning editors, distributeurs, vertoners, sales agents,  new media content providers, animatieprofessionals, postproductie professionals, professionals uit de juridische of financiële sector werkzaam in de audiovisuele sector. De meerderheid van de deelnemers dient afkomstig te zijn van een ander land als dat van de aanvrager. 
 • De activiteit van de aanvrager moet bijdragen aan de ontwikkeling van deze professionals om een Europese of internationale dimensie in hun werk te kunnen integreren door hun expertise te verbeteren op gebied van de volgende thema’s: ondernemersvaardigheden, kennisdeling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie en training in ontwikkeling en (post)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling. 
 • Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke activiteiten en strategieën voor gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit. 
 • De trainingsactiviteiten moeten ook open staan voor deelnemers uit landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma. Aanvragers kunnen aanvragen vanuit een van de drie geografische acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie: 
  • 1. Europese acties: maximaal 30% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.  
  • 2. Internationale acties: maximaal 50% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.  
  • 3. Regionale acties: alleen van toepassing op lage productielanden en diens deelnemende buurlanden, ook als die buurlanden hoge productielanden zijn. Deze actie geldt niet voor Nederland.  
 • Voor Europese en internationale acties geldt dat beurzen minimaal 10% van het totale aantal deelnemers moeten vertegenwoordigen. Deze beurzen worden alleen toegekend aan deelnemers uit lage productielanden uit Groep B of deelnemers die afkomstig zijn uit een land waar geen beurzen voor dit soort trainingen of deelnemers beschikbaar zijn.   

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.  

1. Relevantie (35 punten) 

 • Relevantie van de inhoud van de activiteit en de internationale/Europese/regionale dimensie ten opzichte van de doelstellingen van de oproep tot het indienen van voorstellen, de behoeften van en de ontwikkelingen in de sector met name digitale distributie, business-ontwikkeling en vergroening van de industrie (15 punten). 
 • De mate van innovatie van het project in relatie tot het bestaande Europese opleidingsaanbod (5 punten).  
 • Samenwerking tussen spelers uit verschillende landengroepen, evenals partnerschappen met de audiovisuele sector (5 punten). 
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor duurzamere en milieuvriendelijkere activiteiten binnen de projectuitvoering (5 punten). 
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en vertegenwoordiging, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten) 

 • Geschiktheid van de inhoud van de activiteit (onderwerpen, te leren vaardigheden, leerresultaten en mentoractiviteiten), de voorgestelde methodologie en pedagogische aanpak van de specifieke actie (internationaal, Europees, regionaal) en doelgroep (maat, type professionals, niveau van de vaardigheden en professionele ervaring) (10 punten). 
 • Geschiktheid van het format van de activiteit (duur, type en aantal modules, workshops, one-to-one meetings, online sessies, online consulting, MOOC, etc., de selectieprocedure, het scholarship-beleid, de gender- en diversiteitsbalans onder de deelnemers, de professionele bijkomstigheden en de korte en lange termijneffecten op de deelnemers (10 punten).  
 • Kostenefficiëntie van de activiteit (10 punten).  
 • Implementatie van innovatieve aspecten door gebruik van de laatste digitale technologieën, met name tool voor digitale promotie en data analytics, maar ook in innovatie in content-ontwikkeling en storytelling (nieuwe formats voor alle platformen), talentontwikkeling en toegang tot financiering (5 punten).  
 • De capaciteit van professionals uit lage productielanden versterken (5 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten) 

 • Mechanismen voor het delen van best practices en resultaten onder de deelnemers, businessmodellen en vervolgprojecten en deelnemers (5 punten).  
 • Het effect op de deelnemende professionals, geselecteerde projecten, afzonderlijke bedrijven en de audiovisuele sector (10 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten) 

 • De relevantie van de rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team, rekening houdend met de gender- en diversiteitsbalans (5 punten).  
 • De relevantie van de pedagogische deskundigheid van de beoogde docenten, deskundigen en coaches ten opzichte van de doelstellingen van de actie, met een focus op gender- en diversiteitsbalans (5 punten).  

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Oproepdocument (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter