Talent en Vaardigheden

Oproep: 
Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2022-TRAINING)
Deadline(s): 
4 mei 2022 (verstreken)

FOSTERING EUROPEAN MEDIA TALENTS AND SKILLS (CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

 • Met deze subsidiemaatregel ondersteunt de Europese Commissie initiatieven gericht op het versterken van talenten en vaardigheden van (jonge) audiovisuele professionals. Dit om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe creatieve processen en nieuwe businessmodellen met oog voor de mogelijkheden die de digitale innovatie over de hele waardeketen heen biedt.
 • De focus ligt op ondernemersvaardigheden, kennisuitwisseling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie inclusief training van vergroeningsexperten om de kennis in de sector te vergroten.

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • Deze oproep Talent & vaardigheden (CREA-MEDIA-2022-TRAINING) is sinds 10 februari 2022  op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 •  Alvorens je start met de aanvraag: lees zorgvuldig alle details in het Call document (Engels).

WAT IS NIEUW?

Deze oproep bevat wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep:

 • Nieuwe indeling van de beoordelingscriteria met andere accenten.

INFOSESSIES & PRESENTATIES

DOEL

 • Talenten, competenties en vaardigheden voeden en grensoverschrijdende samenwerking, mobiliteit en innovatie in de creatie en productie van Europese audiovisuele werken stimuleren alsook samenwerking tussen de lidstaten met verschillende capaciteiten.

VERWACHTE RESULTATEN

 • Verbeterde capaciteit van de audiovisuele sector om internationaal en transnationaal te werken
 • Structurerend effect op Europese bedrijven, inclusief het testen van nieuwe businessmodellen en aanscherpen van capaciteiten om financiering te vinden
 • Vervoeging van de digitale transitie van de audiovisuele sector en het vermogen om digitale en nieuwe technologieën toe te passen
 • Vergemakkelijkte kennisdeling, vooral via de ondersteuning van mentorinitiatieven
 • Meer duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor de audiovisuele sector.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Activiteiten die in aanmerking komen zijn (online)trainingen, bootcamp-cursussen en/of coachingsprogramma’s/sessies gewijd aan innovatief leren, lesgeven, mentor- en coachingmethodes. Hierbij dienen de laatste digitale technologieën te worden gebruikt. 
 • De focus ligt op verwerven van vaardigheden en competenties aangepast aan de veranderende markt. Training, mentoring en capaciteitsopbouw mikken op:
  • Faciliteren van leren en verwerven van nieuwe vaardigheden en expertise over de audiovisuele waardeketen heen, met focus op digitale vaardigheden
  • Ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en versterken van internationale samenwerking in de audiovisuele sector
  • Samenwerking verbeteren tussen spelers van verschillende landen om kennisoverdracht en relevante mentoropportuniteiten te verzekeren. De capaciteit versterken van professionelen in landen met lage audiovisuele capaciteit
  • Promoten van businessstrategieën om meer duurzaamheid en een meer milieuvriendelijke sector te verzekeren, hetzelfde geldt voor diversiteit en inclusie
  • Trainingsactiviteiten over duurzaamheid en meer milieuvriendelijke oplossingen voor de audiovisuele sector
  • Voeden van jong talent en steun aan start-ups in de audiovisuele sector.

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze oproep is een totaal bedrag van 20 399 966 euro beschikbaar. 
 •  Maximale Europese cofinanciering  is max. 80% van de totale subsidiabele kosten.
  • Het toe te kennen projectbudget is opgesteld volgens een realistisch ingeschatte kostenbegroting.
 • Prefinanciering bedraagt 40% van het subsidiebedrag na ondertekening van het contract.
  • Na de eerste prefinanciering volgen er nog één of meerdere interimbetalingen.
 • NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vóór de datum van indiening van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten op specifieke data. 

TIJDLIJN

 • Publicatie aanvraag: 10 februari 2022
 • Deadline voor indiening: 4 mei 2022, 17u00
 • Evaluatieperiode: mei - juli 2022 
 • Publicatie selectieresultaten: augustus 2022
 • Tekenen van overeenkomst: oktober 2022
 • Startdatum actie: Na contract ondertekening
 • Duur van activiteit: 12 maanden 
 • Voorziene eerstvolgende oproep: 2023 (onder voorbehoud).

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Organisaties uit Creative Europe MEDIA-deelnemende landen.
 • Enkele aanvragers

VEREISTEN PROJECT

 • De activiteit van de aanvrager moet bijdragen aan de ontwikkeling van professionals om een Europese of internationale dimensie in hun werk te kunnen integreren door hun expertise te verbeteren op gebied van de volgende thema’s:
  • Marketing, promotie en nieuwe distributie- en exploitatiemethodes die focussen op verkrijgen van digitale vaardigheden.
  • Vergroening van de audiovisuele sector, in het bijzonder training van vergroeningsconsulenten, met duurzame handelingen doorheen de volledige waardeketen voor ogen.
  • Financieel en commercieel management met focus op betere toegang tot investeringen, IP-beheer en ontwikkeling van nieuwe businessmodellen
  • Training in ontwikkeling en (post-)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling
  • Ondernemerschap, nieuwe businesscreatie.
 • De acties zijn gericht op professionals uit de audiovisuele sector, vooral jonge mensen en mensen uit start-ups.
 • De trainingsactiviteiten moeten ook open staan voor deelnemers uit landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma. Aanvragers kunnen aanvragen vanuit een van de drie geografische acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie: 
  • 1. Europese acties: maximaal 30% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.  
  • 2. Internationale acties: maximaal 50% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.  
  • 3. Regionale acties: alleen van toepassing op lage productielanden en diens deelnemende buurlanden, ook als die buurlanden hoge productielanden zijn. TIP!: Organisaties uit Luxemburg (LCC) kan dus wel een samenwerking opstarten met organisaties uit de High Capacity buurlanden (BE, DE en FR). Organisaties uit België kunnen dus geen eerste aanvrager zijn.  
 • Voor Europese en internationale acties geldt dat beurzen minimaal 10% van het totale aantal deelnemers moeten vertegenwoordigen. Deze beurzen worden alleen toegekend aan deelnemers uit lage productielanden uit Groep B of deelnemers die afkomstig zijn uit een land waar geen beurzen voor dit soort trainingen of deelnemers beschikbaar zijn.  
 • Voor regionale acties, geldt dat beurzen ten minste 30% moeten uitmaken van het totaal aantal deelnemers.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1: Projectmanagement
 • WP 2: Activiteiten tijdens het 1ste jaar van implementatie
 • WP 3: Activiteiten tijdens het 2de jaar van implementatie
 • WP 4: Activiteiten tijdens het 3de jaar van implementatie
 • WP 5: Opvolging en disseminatie. 

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecommité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te   komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1. Relevantie (35 punten)

 • Relevantie van de inhoud van de activiteit, inclusief de internationale/Europese/regionale dimensie vis-à-vis de doelstelling van de oproep, de noden van de sector (vooral digitale distributie, businesscreatie en vergroening van de sector (15 punten)
 • De mate van innovatie van het project in relatie tot het bestaande Europese opleidingsaanbod (5 punten).  
 • Samenwerking tussen spelers uit verschillende landengroepen, evenals partnerschappen met de audiovisuele sector (5 punten). 
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor duurzamere en milieuvriendelijkere activiteiten binnen de projectuitvoering (5 punten). 
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en vertegenwoordiging, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten)

 • Geschiktheid van de inhoud van de activiteit (onderwerpen, te leren vaardigheden, leerresultaten en mentoractiviteiten), de voorgestelde methodologie en pedagogische aanpak van de specifieke actie (internationaal, Europees, regionaal) en doelgroep (maat, type professionals, niveau van de vaardigheden en professionele ervaring) (10 punten). 
 • Geschiktheid van het format van de activiteit (duur, type en aantal modules, workshops, one-to-one meetings, online sessies, online consulting, MOOC, etc., de selectieprocedure, het scholarship-beleid, de gender- en diversiteitsbalans onder de deelnemers, de professionele bijkomstigheden en de korte en lange termijneffecten op de deelnemers (10 punten).  
 • Kostenefficiëntie van de activiteit (10 punten).  
 • Implementatie van innovatieve aspecten door gebruik van de laatste digitale technologieën, met name tool voor digitale promotie en data analytics, maar ook in innovatie in content-ontwikkeling en storytelling (nieuwe formats voor alle platformen), talentontwikkeling en toegang tot financiering (5 punten).  
 • De capaciteit van professionals uit lage productielanden versterken (5 punten).  

3. Kwaliteit van het projectteam (10 punten) 

 • De relevantie van de rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team, rekening houdend met de gender- en diversiteitsbalans (5 punten).  
 • De relevantie van de pedagogische deskundigheid van de beoogde docenten, deskundigen en coaches ten opzichte van de doelstellingen van de actie, met een focus op gender- en diversiteitsbalans (5 punten).  

4. Disseminatie/verspreiding (15 punten)

 • Mechanismen voor het delen van best practices en resultaten onder de deelnemers, businessmodellen en vervolgprojecten en deelnemers (5 punten
 • Het effect op de deelnemende professionals, geselecteerde projecten, afzonderlijke bedrijven en de audiovisuele sector (10 punten).  

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

EEN IDEALE START 

WIN TIJD & MOEITE door de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal te bekijken. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex. Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ.

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.
  1. Geen Vereist.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter