Trainingen

Oproep: 
geen oproep meer in 2019 en 2020
Deadline(s): 
18 april 2018 (verstreken)

Welke acties komen in aanmerking?

Deze maatregel ondersteunt initiatieven gericht op het versterken van vaardigheden en netwerkcapaciteiten van audiovisuele professionals. Deze initiatieven kunnen workshops en/of online coaching sessies zijn. De focus ligt op het opbouwen van nieuwe capaciteiten en expertise, uitwisselen van kennis, verspreiden van best practices, vergemakkelijken van toegang tot internationale markten, ontwikkelen van nieuwe business modellen, versterken van internationale en grensoverschrijdende samenwerkingen tussen professionals.

Aanvragers kunnen een aanvraag indienen voor één van de 3 volgende acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie:

 1. Europese acties: acties die gericht zijn op het verwerven en verbeteren van vaardigheden en competenties van professionals die hoofdzakelijk in Europa actief zijn. Ook professionals uit niet-deelnemende landen van het Media-subprogramma kunnen deelnemen aan deze acties, mits een vertegenwoordiging van maximum 20% van het totale aantal deelnemers.
 2. Internationale acties: acties die gericht zijn op het opbouwen van de expertise, kennis en capaciteiten van Europese professionals in functie van netwerking en samenwerking met niet-Europese collega's. Ook hier kunnen professionals van niet-deelnemende landen van het Media-subprogramma participeren, mits een vertegenwoordiging vanaf 35% tot maximaal 50% van het totale aantal deelnemers.
 3. Regionale acties: deze acties zijn alleen bedoeld om deelnemende professionals uit landen met een lage productiecapaciteit te trainen*. De subsidie voor deze trainingen loopt op tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Ongeveer 10% van het totale beschikbare budget wordt gereserveerd voor deze regionale acties. 

Beoogde deelnemers voor deze initiatieven zijn audiovisuele professionals: producenten, regisseurs, scenaristen, script editors, commissioning editors, distributeurs, vertoners, sales agents, new media content providers, animatie professionals, postproductie professionals, professionals uit de juridische of financiële sector werkzaam in de audiovisuele sector. De meerderheid van de deelnemers dient afkomstig van een ander land als dat van de aanvrager.

Voor Europese / internationale acties moeten beurzen ten minste 15% van het totaal aantal deelnemers vertegenwoordigen. Deze moeten worden uitgedeeld aan deelnemers uit landen met een lage productiecapaciteit.

Regionale acties zijn enkel toegankelijk voor deelnemers uit landen met een lage productiecapaciteit. Beurzen voor deze deelnemers moeten ten minste 30% van het totaal aantal deelnemers vertegenwoordigen.

Opleidingsactiviteiten ter bevordering van multidisciplinaire samenwerking binnen de audiovisuele sector worden aangemoedigd.

De aanvraag moet betrekking hebben op acties die gericht zijn op kennisontwikkeling op de volgende gebieden:

 • publieksbereik, marketing, nieuwe methoden van distributie en vertoning, gebruik makend van de laatste digitale technologieën;
 • financieel en commercieel management, ter bevordering van de toegang tot financiering en nieuwe business modellen;
 • ontwikkeling en productie van werken, inclusief kennisdeling en netwerkingsmogelijkheden;
 • kansen en uitdagingen van de digitale shift om zich aan te passen aan de marktontwikkelingen.

De aanvrager moet één geconsolideerde aanvraag indienen voor een project en het dus niet in deelprojecten opsplitsen. 

 

NIEUW VOOR DEZE OPROEP

1. De doelstellingen van de geselecteerde trainingen moeten -  in lijn met de beleidsprioriteiten van de Commissie - meer nadruk leggen op:

 • Innovatie op het gebied van contentontwikkeling en storytelling (nieuwe formattypes, voor alle platformen, nieuwe manieren van schrijven). 
 • Gebuik van digitale en nieuwe technologieën, en zeker van digitale promotiemiddelen 
 • Animatie (binnen de context van het Animation Action Plan)
 • Mentoring, talentontwikkeling en jonge makers 
 • Digitale distributie en bereik en engagement van jong publiek
 • Linken met financiële instrumenten en het bevorderen van financieringstoegang
 • Marketing, promotie en publieksbereik 

2. De participatie van landen met een lage productiecapaciteit wordt op verschillende manieren gestimuleerd:

 • Naast Europese en internationale acties, zijn er ook regionale acties. Deze acties zijn alleen bedoeld om deelnemende professionals uit landen met een lage productiecapaciteit* te trainen. De subsidie voor deze trainingen loopt op tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Ongeveer 10% van het totale beschikbare budget wordt gereserveerd voor deze regionale acties. 
 • Samenwerkingen stimuleren tussen spelers uit groepen van verschillende landen (consortia / partnerships)
 • Positieve discriminatie op het gebied van studiebeursallocaties aan inwoners uit landen met een lage productiecapaciteit.
   

3. Start van de actie

De actie moet starten na de ondertekening van de Grant Agreement en - in ieder geval  - voor 31 augustus 2019. Onder bepaalde voorwaarden kan de actie ook eerder starten (maar ten vroegste op de indieningsdatum). 
 

Wie komt in aanmerking?

Aanvragers zijn Europese entiteiten (particuliere bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, enz.), die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Media en rechtstreeks of via een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale budget van deze oproep is 7,5 miljoen euro. Dit is de laatste oproep binnen dit programma, de geselecteerde organisaties zullen een kaderovereenkomst van 3 jaar krijgen.
 • De financiële bijdrage van de Europese Unie mag niet meer bedragen dan:
  • 60% van de totale subsidiabele kosten van de actie (voor Europese acties);
  • 80% van de totale subsidiabele kosten van de actie (voor Regionale / internationale acties).
 • Maximum 20% van het totale budget wordt gealloceerd voor 'internationale acties'. Ongeveer 10% van het totale beschikbare budget wordt gereserveerd voor opleidingsinitiatieven die de capaciteit van professionals uit landen met een lage productiecapaciteit versterken.
 • Het Agentschap verwacht 55 voorstellen te subsidiëren.
 • Het Agentschap behoudt zich voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te wijzen.

* Lage-productiecapaciteitslanden zijn: Abanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

Projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend:

 1. Relevantie en Europese meerwaarde (30 punten): Relevantie van de inhoud van de activiteit met inbegrip van haar internationale/Europese dimensie ten opzichte van de doelstellingen van de oproep tot het indienen van voorstellen, de behoeften van en de ontwikkelingen in de sector, met name digitale distributie en het bereik van jonge kijkers (15 punten), het innovatieniveau van het project in relatie tot het bestaande Europese trainingsaanbod (10 punten), de samenwerking tussen spelers uit verschillende groepen van landen en de partnerschappen met de audiovisuele industrie inclusief animatie (5 punten).
 2. Kwaliteit van de inhoud van de activiteiten (40 punten): Geschiktheid van de methodologie om de doelstellingen te bereiken (formaat inclusief innovatieve aspecten door gebruik van de laatste digitale technologieën, vooral digitale promotietools, innovatie in contentontwikkeling en storytelling, talentontwikkeling, toegang tot financiering). Speciale aandacht wordt besteed aan de pedagogische benadering en de geschiktheid om de capaciteit van professionals uit landen met lage productiecapaciteit te versterken.
 3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (20 punten): Mechanismen voor het delen van goede praktijken en resultaten tussen de deelnemers, het effect op de deelnemende beroepsbeoefenaars, geselecteerde projecten, afzonderlijke bedrijven en de audiovisuele sector, alsmede het effect op de toegang tot internationale netwerken en markten van personen en bedrijven.
 4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten): Relevantie van de internationale technische en pedagogische deskundigheid van de docenten, deskundigen en coaches ten opzichte van de doelstellingen van de actie.

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden zodra de oproep wordt gepubliceerd:

Vragen?

Wil je bijgeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten voorgaande subsidieoproepen

Wil je een overzicht van de organisaties die voor hun opleiding een subsidie hebben gekregen?

Media-ondersteunde trainingen

cover flyer GET TRAINED

Download hier de flyer met media-ondersteunde trainingen in 2018-2020

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter