Writing European - Europees Schrijven (NIEUW)

Oproep: 
PPPA-MEDIA-2022-WRITINGEU
Deadline(s): 
8 november 2022 (17u00)

Writing European - Europees Schrijven (PPPA-MEDIA-2022-WRITINGEU)

De Europese Commissie heeft voor het tweede jaar een oproep 'Writing European' gepubliceerd om de ontwikkeling van fictieseries te stimuleren die een Europees publiek kunnen aantrekken. Daarnaast wil de commissie met deze call een gemeenschap van Europese talenten koesteren die in staat zijn over (taal)grenzen heen te werken. Deze voorbereidende actie moet Europese bedrijven in staat stellen hun samenwerking uit te breiden en talenten gedurende hun hele carrière doorlopende kansen in Europa te bieden. Bij het project dienen creatieve talenten uit heel Europa betrokken te zijn. Uitwisseling op Europees niveau en deelname van creatieven van verschillende achtergronden wordt gestimuleerd om de diversiteit van de Europese samenlevingen terug te laten komen in de verhalen die verteld worden. Uiteindelijk zal dit een vector zijn om een nieuw transnationaal publiek te bereiken.

Om dit doel te bereiken, zal deze oproep projecten steunen die creatieve hubs, writing rooms of andere samenwerkingsinitiatieven faciliteren. Deze hubs zijn gericht op schrijvers, scenaristen, producenten en showrunners en dienen hen te begeleiden vanaf het concept tot het daadwerkelijke schrijven van fictiereeksprojecten en mogelijke matchmaking met kopers. De projecten moeten concreet zijn en gericht op het hands-on proces van co-creatie van series.

Publicatie

call document

Doelstellingen

Vergroten van de competentie, kennis en capaciteit van creatieve talenten bij het maken van fictieseries en het bevorderen van het ontstaan van sterke en diverse excellente teams[/hubs van creatieve talenten (bijv. scenarioschrijvers, redacteuren, showrunners, uitvoerende producenten) met uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten;

Meerdere concrete samenwerkingsverbanden faciliteren die een "al doende leren"-aanpak volgen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de schrijfactiviteiten en creatieve talenten in staat worden gesteld om parallel aan een serie verschillende projecten te werken.

Identificeren en implementeren van werkmethoden voor co-writing, van de conceptualisering en vroege fase van storytelling tot matchmaking met potentiële kopers.

Samenwerkingsmodellen over de taalgrenzen heen bevorderen, in overeenstemming met de Europese beginselen en waarden, zoals gelijke behandeling, diversiteit en gendergelijkheid, eerlijke beloning van kunstenaars;

Zorgen voor regelmatige contacten met leiders uit de sector, producenten of opdrachtgevers van audiovisuele werken (bv. distributeurs, inkopers, platforms, omroepen) om het inzicht van de talenten in de markttrends en -dynamiek te verbeteren;

Talenten scouten en selecteren, bijvoorbeeld via open oproepen of prijzen;

De makers uitrusten met:

de noodzakelijke digitale vaardigheden en bekendheid met de nieuwste ontwikkelingen en/of marktintelligentie die van invloed kunnen zijn op het creatieve proces (bijv. cognitieve neurowetenschappen, kunstmatige intelligentie)

de vaardigheden die nodig zijn om intellectuele eigendom (IE) te beheren, aangezien dit bepalend is voor de financiering van creatie en de beloning van scheppende kunstenaars, en creatieve autonomie en culturele diversiteit waarborgt;

Bijdragen aan verduurzaming van de sector.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is de tweede oproep van de voorbereidende actie “Writing European”. Klik hier voor meer informatie over de projecten die in de eerste oproep werden geselecteerd.

Potentiële begunstigden zijn onder meer productiemaatschappijen, filmfinanciers, netwerken van audiovisuele creatieven of entiteiten die creatief talent ondersteunen, zoals creatieve labs, opleidingen, omroepen, video-on-demand (VOD)-platforms en internationale markten.
Aanvragers moeten gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten.

Een compleet overzicht van de in aanmerking komende activiteiten vindt u in het call document. Hieronder een samenvatting:

activiteiten in verband met het meeschrijven aan/het ontwikkelen van concepten/het voorschrijven van concepten voor de totstandbrenging van Europese fictieseries van hoog niveau (inclusief een billijke vergoeding voor scenarioschrijvers, auteurs, showrunners, producenten of andere leden van het creatieve team);

activiteiten zoals hubs en writers rooms, met name het organiseren van het proces van co-creatie van Europese fictieseries in de collaboratieve hub, inclusief coördinatietaken, mentoractiviteiten, bestuur of beheer en matchmaking met potentiële kopers;

reclame of promotie, met name voor het zoeken naar nieuwe talenten of het organiseren van een wedstrijd om te zorgen voor uitmuntendheid en diverse deelname aan het project;

datastudies, onderzoek, inclusief het gebruik van digitale technologieën die van invloed kunnen zijn op het creatieve proces (bijvoorbeeld cognitieve neurowetenschappen of instrumenten op het gebied van kunstmatige intelligentie) of marktinlichtingen en publieksmetingen die rechtstreeks verband houden met de behoeften van het project;

verspreidingsactiviteiten en promotie van de resultaten van het project.

Relevantie 40 punten

Kwaliteit 30 punten

Impact 30 punten

 

Individuele drempels per criterium: 20/40, 15/30 en 15/30 punten.
Totale drempel: 70 punten.
Voorstellen die de individuele drempels EN de algemene drempel overschrijden, komen in aanmerking voor financiering mits binnen de grenzen van het beschikbare oproepbudget. Andere voorstellen zullen worden afgewezen.

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de Funding en Tenders Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

 

EEN IDEALE START

WIN TIJD EN MOEITE door de Webinar over het gebruik van de Funding & Tenders Portal te bekijken. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex.

Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN
 

1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC). 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 

Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 

Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN
 

Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het Call document (Engels).

De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  

Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 

De aanvraag moet vóór de uiterste gepubliceerde deadline worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 

Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk. 
 

VRAGEN?
 

Technische vragen over de aanvraag m.b.t. wachtwoord, toegangsrechten of storingen: contacteer de IT Help Desk van EACEA.

Inhoudelijke vragen kan je stellen aan Jeroen Verhaeghe van MEDIA Desk Vlaanderen 

 

 

 

 

Wil je hulp bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Jeroen Verhaeghe.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter