Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese Samenwerkingsprojecten

Wat zijn de verwachte resultaten?

Van deze actie wordt verwacht:

 • dat samenwerking tussen organisaties in het culturele veld versterkt wordt
 • dat de Europese dimensie van creatie en circulatie van Europese artistieke content vergroot wordt
 • dat de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van en het experimenteren met nieuwe en innovatieve werkwijzen worden aangemoedigd.

Er worden ongeveer 130 projecten gesteund binnen deze oproep.  

Aan welke vereisten moeten de aanvragers voldoen?
 • Aanvragers moeten als rechtspersoon opgericht en officieel geregistreerd zijn in een land dat deelneemt aan het Creative Europe-programma. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking, met uitzondering van zelfstandigen (bijvoorbeeld eenmanszaken, waarbij het bedrijf geen rechtspersoonlijkheid heeft behalve die van de natuurlijke persoon).
 • De hoofdaanvrager (coördinator) moet ten minste 2 jaar wettelijk ingeschreven zijn op de datum van de deadline voor indiening van de aanvraag.  
 • Aanvragen moeten ingestuurd worden door een consortium dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 
  • Categorie 1: Kleinschalige Samenwerkingsprojecten: minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemendS landen 
  • Categorie 2: Middelgrote Samenwerkingsprojecten: minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen 
  • Categorie 3: Grootschalige Samenwerkingsprojecten: minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen (GEEN OPROEP VOOR 2024)
Aan welke vereisten moeten de samenwerkingsprojecten voldoen?

De samenwerkingsprojecten staan open voor alle culturele en creatieve sectoren, maar omdat het een actie binnen het subprogramma Cultuur betreft, zijn projecten waarbij alleen organisaties uit de audiovisuele sector, of projecten met een puur audiovisuele inhoud uitgesloten van deelname.

Er wordt steun gegeven aan samenwerkingsprojecten met 1 van de volgende doelen:

 • Doel 1 - Transnationale creatie en circulatie: het versterken van de transnationale creatie en circulatie van Europese werken en artiesten.
 • Doel 2 - Innovatie: het vergroten van de capaciteit van Europese culturele en creatieve sectoren op gebied van talentontwikkeling, innovatie en het genereren van banen en groei.

Aanvragers selecteren één van deze 2 doelen die het meest wordt aangesproken in het voorgestelde project. Dit gebeurt ook bij projecten die relevant zouden kunnen zijn voor beide doelen. In hoeverre een project bijdraagt aan het doel wordt geëvalueerd onder het criterium ‘Relevantie’.
 

Prioriteiten

Naast het doel moeten de aanvragers minstens één en niet meer dan 2 prioriteiten uitkiezen:

 1. Publiek: de toegang tot, betrokkenheid bij en deelname aan cultuur - en in het bijzonder inhoud uit andere landen dan het eigen land - vergroten voor alle soorten publiek;
 2. Sociale inclusie: de maatschappelijke veerkracht bevorderen, met inbegrip van de belangrijke rol van cultuur voor gezondheid en welzijn (met name geestelijke gezondheid), en de sociale inclusie in/door cultuur bevorderen, met name van/voor mensen met een handicap, mensen die tot minderheden behoren en mensen die tot sociaal gemarginaliseerde groepen behoren, alsmede de interculturele dialoog;
 3. Duurzaamheid: het co-creëren, invoeren en verspreiden van milieuvriendelijke praktijken, alsmede het bewustmaken van duurzame ontwikkeling door middel van culturele activiteiten, in overeenstemming met de European Green Deal en het New European Bauhaus;
 4. Digitaal: de Europese culturele en creatieve sectoren helpen hun digitale overgang te maken of te versnellen, en de kansen te grijpen en de uitdagingen aan te gaan die artificial intelligence en andere opkomende technologieën met zich meebrengen (bijv. generatieve AI, big data, virtuele werelden, blockchain, NFT, enz;)
 5. Internationale dimensie: het opbouwen van de capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren (met inbegrip van basisorganisaties en micro-organisaties) om grensoverschrijdend actief te zijn - in Europa en daarbuiten - en bij te dragen aan de ontwikkeling van internationale culturele betrekkingen en de mondiale strategie van de Europese Unie voor internationale samenwerking door middel van cultuur.
 6. JAARPRIORITEIT 2024: Steun aan de Oekraïense culturele en creatieve sectoren. Met deze prioriteit wordt beoogd een adequaat antwoord te bieden op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die verwoestende gevolgen heeft voor het Oekraïense culturele erfgoed, voor culturele organisaties en kunstenaars, die niet kunnen functioneren en hun nationale en internationale publiek niet kunnen bereiken. Projecten die zich op deze prioriteit richten, moeten hun inspanningen richten op het ondersteunen van Oekraïense culturele organisaties en professionals (waaronder kunstenaars) om hen in staat te stellen door te gaan met het creëren en tonen van Oekraïense cultuur en/of het naoorlogse herstel voor te bereiden.

Cross-cutting issues

 • Alle projecten (de "prioriteit(en)" van de oproep waarop ze betrekking hebben) moeten bij het ontwerp en de uitvoering rekening houden met de cross-cutting issues van inclusie en diversiteit, met name gendergelijkheid en de Greening in Creative Europe (zie call document).
 • Aanvragers moeten in het aanvraagformulier beschrijven hoe het project zal bijdragen aan de hierboven beschreven cross-cutting issues. Aanvragen moeten een adequate aanpak presenteren om te garanderen dat deze transversale kwesties worden gerespecteerd en bevorderd bij de implementatie/het beheer van de activiteiten en bij de artistieke aspecten van hun voorstellen.
  De mate waarin het project de transversale kwesties aanpakt, zal worden beoordeeld in het kader van het criterium "Relevantie". Zie deel 9 (toekenningsscriteria) van het call document.

BELANGRIJK!

Met betrekking tot inclusie en diversiteit, met name genderevenwicht, worden aanvragers sterk aangemoedigd om projecten in te dienen die:

 • die mensen met verschillende geografische en sociaaleconomische achtergronden bereiken om gelijke toegang en deelname waarborgen.
 • genderperspectief, gendergelijkheid en non-discriminatie bevorderen, geïnspireerd door de Gender Mainstreaming Toolkits and Guides (Meer info over Gender Mainstreaming)
 • kunstenaars betrekken met een handicap bij het creatieve proces en de activiteiten van het project 

Met betrekking tot de Greening van Creative Europe (milieu en de strijd tegen klimaatverandering) worden aanvragers sterk aangemoedigd om rekening te houden met de Study on Greening the Creative Europe Programme om in hun projecten activiteiten voor te stellen die het effect op het klimaat en het milieu tot een minimum beperken.

Enkele voorbeelden:

 • Verminderen van reizen en bevorderen van duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld: door een geschikte mix van online en fysieke ontmoetingen voor te stellen; het bevorderen van duurzamere manieren van reizen - indien mogelijk - voor afstanden korter dan 600 km, door gebruik te maken van openbaar vervoer en door groene voertuigen, treinen enz. te gebruiken).
 • Het gebruik van energie en hulpbronnen verminderen (bijvoorbeeld door hernieuwbare elektriciteit te gebruiken, energie-efficiënte locaties/kantoren te gebruiken, enz.)
 • Afvalbeheer (bijvoorbeeld: door minder/gerecycled papier te gebruiken, minder materialen en herbruikbare materialen te gebruiken, enz.)
 • de ontwikkeling en uitwisseling van groene vaardigheden en groene innovatie versterken.
 • Duurzaamheidstrategieën ontwikkelen die het mogelijk maken om de stapsgewijze evolutie van hun praktijken op te volgen tijdens de levensduur van het project.
Hoeveel geld kan je aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de maximale Europese cofinanciering moet de aanvraag voldoen aan de volgende eisen: 

 • Categorie 1: Kleinschalige Samenwerkingsprojecten: max 200.000 euro, dat overeenkomt met 80% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden
 • Categorie 2: Middelgrote Samenwerkingsprojecten: max 1.000.000 euro , dat overeenkomt met 70% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden
 • Categorie 3: Grootschalige Samenwerkingsprojecten: max 2.000.000 euro, dat overeenkomt met 60% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden.  (GEEN OPROEP VOOR 2024)
 • Het totale budget van de oproep is 59.730.025 euro:
  • categorie 1 – budget 23.892.010 euro
  • categorie 2 – budget 35.838.015 euro
  • categorie 3 – GEEN OPROEP VOOR 2024
Wat zijn de toekenningscriteria?

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk van de volgende toekenningscriteria:

 1. Relevantie (max. 30 punten) 
 2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten) 
 3. Project management (max. 20 punten) 
 4. Verspreiding (max. 20 punten) 
Wat is de tijdlijn?
 • Publicatie van de oproep: 19 oktober 2023
 • Deadline voor indiening: 23 januari 2024, 17u00
 • Evaluatieperiode: februari - juni 2024
 • Bekendmaking uitslag: juli 2024
 • Ondertekenen grant agreement: oktober 2024
Hoe kan je een aanvraag indienen?
Heb je vragen?